• صفحه اصلی
 • �������������� ����������������������
  • فهرست مقالات �������������� ����������������������

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - اهمیت شاخه زنی پلی اتیلن به کمک فرآیندها
    رضا پورقاسمی
    رزینی تجاری و پر مصرف در کاربردهایی چون ،(LDPE) پلی اتیلن با چگالی کم تولید فیلم ها، ظروف دمشی و ... است. این ماده دارای ساختاری پر شاخه بوده، به روش رادیکالی LDPE . طول این شاخه ها به صورت گسترده ای توزیع شده اند و تحت فشارهای بالا تولید می شود. ماهیت خطی زنجیر های پلی چکیده کامل
    رزینی تجاری و پر مصرف در کاربردهایی چون ،(LDPE) پلی اتیلن با چگالی کم تولید فیلم ها، ظروف دمشی و ... است. این ماده دارای ساختاری پر شاخه بوده، به روش رادیکالی LDPE . طول این شاخه ها به صورت گسترده ای توزیع شده اند و تحت فشارهای بالا تولید می شود. ماهیت خطی زنجیر های پلیمری انواع پلی اتیلن ها را م یتوان با استفاده از کومنومرهای بلندتر از اتیلن مثل بوتن و هگزن یا با استفاده از کاتالیزور هایی که الیگومرهای فعال پلیمر شدن را تشکیل می دهند، برهم ریخت. اما استفاده از کاتالیزور ها به دلیل محدودیت دسترسی و همچنین قیمت زیاد، در همه کشورها امکان پذیر نیست. روش های جایگزین برای ایجاد شاخه های بلند در ساختار پلیمر در غیاب کاتالیزور ها، فرایند های پس-اصلاحی است. (Reactive Extrusion) از جمله اکستروژن واکنشی (Pos t-modification) اخیراً از واکنش های رادیکالی در اص الح پس-پلیمر شدن پلی الفین ها بهره گرفته شده است. در این روش، تغییر در درجه شاخه ای شدن با کنترل متغیرهای گوناگون از جمله دما، زمان اقامت، خوراک پراکسید، فشار و ... که به شدت روی خواص رئولوژیکی، تبلور و چگالی محصول تأثیرگذارند، امکا نپذیر است. در این مقاله به معرفی فرایند اکستروژن واکنشی و کاربرد آن در پیوندزنی و شاخه زنی پلی اتیلن پرداخته شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسي انواع رزين پلي بوتادي ان با انتهاي پرانرژي نیترا تدار شده (HTPB) هيدروکسيل و خواص پيشرانه جامد مرکب بر پايه آن
    عباس کبریت چی
    علي رغم برخورداري از خواص (HTPB) پلي بوتا دي ان با انتهاي هيدروکسيل فيزيکي و مکانيکي مناسب، رزينی خنثي به شمار مي رود که به دليل پايين بودن انرژي کل خروجي ترکيب، منجر به کاهش کارايي سامانه موشکي مي شود. هدف ما در اين پژوهش يافتن فرمول بندی است که بتواند انرژي کل خروج چکیده کامل
    علي رغم برخورداري از خواص (HTPB) پلي بوتا دي ان با انتهاي هيدروکسيل فيزيکي و مکانيکي مناسب، رزينی خنثي به شمار مي رود که به دليل پايين بودن انرژي کل خروجي ترکيب، منجر به کاهش کارايي سامانه موشکي مي شود. هدف ما در اين پژوهش يافتن فرمول بندی است که بتواند انرژي کل خروجي ترکيب را بالا ببرد بدون آن که منجر به کاهش کارايي آن بشود. موثرترين روش، به کار بردن پیونددهنده هاي پرانرژي است که در ساخت مواد منفجره کارامد و پيشرانه هاي موشکي پيشرفته کاربرد دارد. يک روش محتمل، افزودن گروه هاي عاملي پرانرژي است که منجر به افزايش آنتالپي تشکيل فرمول بندی و بهبود موازنه HTPB به HTPB کل اکسيژن مي شود. در اين پژوهش ابتدا روش سنتز و خواص انواع رزين پرانرژي نیترات دار شده بيان مي شود و سپس خواص پيشرانه بر پايه آن مورد نیترات دار شده مي تواند در HTPB بررسي قرار م يگيرد. نتايج نشان مي دهد که مسير انبوه سازي مقياس توليد و ارزيابي با همکاري صنعت قرار بگيرد، چراکه اين ماده از طريق مواد اوليه کم هزينه به راحتي در مقياس بزرگ قابل توليد است و خواص مطلوبي را براي استفاده به عنوان پیونددهنده در فرمو لبندی هاي پيشرانه با عملکرد بالا و آسيب پذيري پايين نشان مي دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مروری بر آلکیدها و روغن های گیاهی
    هنگامه  هنرکار
    آلکیدها دسته ای از پلی استرها هستند که در ساختار آن ها از روغن ها و اسیدهای چرب طبیعی استفاده شده است. عمده مصرف آلکیدها در رنگ و روکش است که در صنعت از آن ها به عنوان روکش های بر پایه روغن یاد می شود. هنگامی که روغن سیر نشده مثل روغن بزرک یا روغن کرچک به ترکیبات تشک چکیده کامل
    آلکیدها دسته ای از پلی استرها هستند که در ساختار آن ها از روغن ها و اسیدهای چرب طبیعی استفاده شده است. عمده مصرف آلکیدها در رنگ و روکش است که در صنعت از آن ها به عنوان روکش های بر پایه روغن یاد می شود. هنگامی که روغن سیر نشده مثل روغن بزرک یا روغن کرچک به ترکیبات تشکیل دهنده استر افزوده می شوند، پلی استر شاخه ای شامل گروه های جانبی اسید چرب به دست می آید. وقتی این ترکیب به عنوان روکش روی سطح به کار می رود، بخش روغنی پلی استر در مجاورت اکسیژن، وارد واکنش رادیکال آزاد شبکه ای شده، فیلم تشکیل می شود. گرچه، آلکیدها بیشترین حجم مصرفی رزین ها را در بر نمی گیرند، ولی هنوز نقش چشمگیری در صنعت روکش دارند؛ چون، علاوه بر داشتن تنوع محصول، مقدار قابل ملاحظه ای از منابع تجدیدپذیر در سنتز آن ها به کار می رود. در این مقاله، آلکیدها و روش های سنتز آن ها، روغن های گیاهی و کاربرد آن ها در تهیه روکش ها مورد بررسی قرارگرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مروری بر هیدروژل ها: انواع، روش های تهیه و کاربردها
    هاجر جمشیدی
    هیدروژل ها شبکه های پلیمری سه بعدی با اتصالات عرضي هستند كه قابليت جذب بسیار زیاد آب یا سیالات زيستي را حتي زير فشار دارند. این ترکیبات بدون انحلال می توانند مقدار زیادی آب جذب کنند. هیدروژل ها به روش شیمیایی یا فیزیکی شبکه ای می شوند. توجه روزافزون به هیدروژل هاي في چکیده کامل
    هیدروژل ها شبکه های پلیمری سه بعدی با اتصالات عرضي هستند كه قابليت جذب بسیار زیاد آب یا سیالات زيستي را حتي زير فشار دارند. این ترکیبات بدون انحلال می توانند مقدار زیادی آب جذب کنند. هیدروژل ها به روش شیمیایی یا فیزیکی شبکه ای می شوند. توجه روزافزون به هیدروژل هاي فيز كيي به دلیل راحتي نسبي فرايند و نبود شبکه ساز در سنتز آن هاست، در حالي که انواع شيميايي آن به دلیل استحکام مکانیکی خوب مورد توجه هستند. همچنين، هيدروژل هاي طبيعي به دليل تنوع، فراواني، ارزاني، تجديدپذيري، سمي نبودن و نيز زيست تخريب پذيري و زيست سازگاري نسبت به هيدروژل هاي سنتزي بسيار جالب توجه هستند. در چند دهه گذشته، هيدروژل ها به دلیل خواص منحصر به فرد در صنایع مختلف نظير غذایی، بسته بندی، داروسازي، کشاورزی، کاربردهای زیست پزشکی و زیست مهندسی و در ساخت دستگاه های فنی و الکترونیکی و نيز به عنوان جاذب برای حذف آلاینده ها در کاربردهای زیست محیطی به کار گرفته شده اند. با توجه به اهميت و قابليت هاي متنوع اين تركيبات به عنوان مواد اميدبخش در كاربردهاي مختلف، در مقاله حاضر، دست هبندی هیدروژل ها براساس ویژگی های مختلف، روش های تهیه و برخی از خواص و کاربردهای مهم آن ها در زمینه های مختلف مرور شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مروری بر کاربرد مواد مرکب پلیمری در تولید پوشش هاي حفاظتي
    اعظم قاسمی
    نجات جان انسان ها در برابر س الح های سرد و گرم از زمان های دور، همواره مورد توجه بوده است. پیشرفت فناوری تولید س الح های گرم، مستلزم به روز شدن فناوری تولید پوشش هاي حفاظتی است. برای این منظور دست یابی به موادی مقاوم با وزن حداقل، ضروری است. مواد مرکب پلیمری، در چند چکیده کامل
    نجات جان انسان ها در برابر س الح های سرد و گرم از زمان های دور، همواره مورد توجه بوده است. پیشرفت فناوری تولید س الح های گرم، مستلزم به روز شدن فناوری تولید پوشش هاي حفاظتی است. برای این منظور دست یابی به موادی مقاوم با وزن حداقل، ضروری است. مواد مرکب پلیمری، در چند دهه اخیر به ویژه با توسعه روش های نوین تولید، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. پوشش هاي حفاظتي ساخته شده از مواد مرکب، ضمن داشتن وزن کم، از مقاومت بسیار خوبی هم برخوردارند. یکی از مهم ترین عوامل مقاومت مواد در برابر ضربه گلوله، حد کشسانی مواد است. مواد مرکب دارای حد کشسانی بالایی هستند که می توان با ترکیب این مواد به مواد مرکب هیبریدی دست یافت که از حد کشسانی بسیار بیشتری برخوردارند. در این مقاله ابتدا تاریخچه ساخت پوشش هاي حفاظتي بیان می شود و در ادامه، مواد مرکب پرکاربرد در ساخت پوشش هاي حفاظتي و روش های بافت آن ها، مدل های نیمه تحلیلی، پیش بینی نفوذ و محدودیت پرتابی معرفی می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مروری کوتاه بر پلیمرهای قالب مولکولی و کاربردهای آن ها
    سماحه السادات  سجادی
    به نوعی )Molecularly Imprinted Polymers( اصطلاح پلیمرهای قالب مولکولی از پلیمرها اطلاق می شود که در طول سنتز، مکان های مشخص برای یک هدف خاص در پلیمر ایجاد می شود. به همین منظور در طول سنتز برای ایجاد مکان های مشخص از قالب هایی که از لحاظ شکل و اندازه به مولکول هدف شب چکیده کامل
    به نوعی )Molecularly Imprinted Polymers( اصطلاح پلیمرهای قالب مولکولی از پلیمرها اطلاق می شود که در طول سنتز، مکان های مشخص برای یک هدف خاص در پلیمر ایجاد می شود. به همین منظور در طول سنتز برای ایجاد مکان های مشخص از قالب هایی که از لحاظ شکل و اندازه به مولکول هدف شباهت دارند، تهیه شده نسبت به مولکول هدف کاملا به صورت انتخابی MIPs . استفاده می شوند عمل می کنند. به عبارتی دیگر برهمکنش های شیمیایی فیزیکی بین قسمت های عامل دار ماتریس پلیمری و گروه های عاملی قالب مولکولی در هنگام پلیمری شدن به خاطر سپرده می شود و بعد از شست و شو و خارج کردن قالب، حفره مولکولی با خواص مشخص برای MIPs . با شکل و محیط الکتریکی مشخصی بدست می آید ،MIPs مولکول هدف به صورت گزینشی عمل می کند. به خاطر ویژگی های خاص در کاربردهای مختلفی مانند کاتالیزور، دارو رسانی، غشا، کشت سلولی، تبلور به کار برده می شوند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - لوله های پلی اتیلنی با دیواره های موجدار
    پدرام ملائکه
    لوله های پل یاتیلن موجدار با دارا بودن مقاومت فشاری بالا و پوشش بیرونی دندانه دار با ظاهری مدور، سال ها است که به عنوان محصولی مهندسی استفاده برای استاندارد سازی تولید این نوع لول هها DIN و 16961 EN 13476- می شوند، 1 تدوین شده اند. لوله های موجدار، معمولا برای انتقال چکیده کامل
    لوله های پل یاتیلن موجدار با دارا بودن مقاومت فشاری بالا و پوشش بیرونی دندانه دار با ظاهری مدور، سال ها است که به عنوان محصولی مهندسی استفاده برای استاندارد سازی تولید این نوع لول هها DIN و 16961 EN 13476- می شوند، 1 تدوین شده اند. لوله های موجدار، معمولا برای انتقال آب زهکشی و فاض الب استفاده می شوند که خود یکی از بزر گترین دلایل رجحان استحکام بالاو مسائل اقتصادی بطور همزمان است. ظاهر دندانه دار بر روی سطح بیرونی این لول هها برای بهبود مقاومت لوله به فشار خارجی استفاده می شود. ع الوه بر مقاومت شیمیایی یکی از مه مترین ویژگی های پروفی لها و پوشش دندانه دار، مقاومت به سایش بالای آن ها است.دراین مقاله دلایل رشد و توسعه این محصول منحصربه فرد با لحاظ نمودن عواملی همچون مشخصات کلی، مزایا، ویژگی های مواد اولیه و خواص بلند مدت نظیر استحکام حلقوی و انعطا فپذیری با محاسبات استاتیکی بررسی می شود. همچنین نتایج تحقیق انجام شده در مورد بررسی مقاومت حلقوی و بهینه سازی تولید این نوع لوله ارائه م یشود. * جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مروری بر پلی یورتان های پایه آبی
    هنگامه  هنرکار
    پلي يورتان هاي پايه آبي از لحاظ علمي، تجاري و صنعتي مورد توجه هستند. امروزه کاربرد حلال های آلی به دليل اشتعال پذیری و همچنین حساسيت بستر نسبت به آن ها، محدود شده است. به دلیل قيمت زياد حلال هاي آلي از طرفی و يكفيتد بسيار خوب پلي يورتا نهاي پايه آبي از سوی دیگر و همچنین چکیده کامل
    پلي يورتان هاي پايه آبي از لحاظ علمي، تجاري و صنعتي مورد توجه هستند. امروزه کاربرد حلال های آلی به دليل اشتعال پذیری و همچنین حساسيت بستر نسبت به آن ها، محدود شده است. به دلیل قيمت زياد حلال هاي آلي از طرفی و يكفيتد بسيار خوب پلي يورتا نهاي پايه آبي از سوی دیگر و همچنین با توجه به ملاحظات زيست محيطي دركاهش نشر حلال به اتمسفر، پلي يورتان هاي پايه آبي، جایگزین مناسبی برای حلال های آلی هستند. پلي يورتان هاي پايه آبي شامل مقدار بسيار اندك يا عاری از حلال، غيرسمي و غيرقابل اشتعالند و قابليت كاربرد در چسب و روكش ها را دارند و در دماي محيط تشكیل فيلم مي دهند. به علاوه، چسبندگي عالي به سطوح مختلف از جمله شيشه و الياف پليمري، انعطاف پذيري، خواص رئولوژيکی مطلوب و گرانروي كم در وزن مولكولي زياد از ديگر ویژگی های آن ها است. در این مقاله، روش های سنتزپلی یورتان های پایه آبی مورد بررسی قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - کاربرد شبیه سازی دینامیک مولکولی در سامانه های پلیمری
    محمد رضا  مقبلی
    در سالهای اخیر شبیه سازی دینامیک مولکولی به یکی از ابزارهای مهم برای حل مسائل پیچیده پیش روی علوم مختلف از جمله علوم و مهندسی پلیمر، تبدیل شده است. شبیه سازی دینامیک مولکولی این امکان را فراهم می آورد که رفتار پلیمرها به صورت کیفی در مقیاس مولکولی مورد مطالعه قرار گیرد چکیده کامل
    در سالهای اخیر شبیه سازی دینامیک مولکولی به یکی از ابزارهای مهم برای حل مسائل پیچیده پیش روی علوم مختلف از جمله علوم و مهندسی پلیمر، تبدیل شده است. شبیه سازی دینامیک مولکولی این امکان را فراهم می آورد که رفتار پلیمرها به صورت کیفی در مقیاس مولکولی مورد مطالعه قرار گیرد و تحلیل عمیق تری از پدید ههای مختلف فیزیکی حاصل شود. مطالعه سامانه های مختلف پلیمری در مقیاس مولکولی با آشکار کردن رفتار مولکول ها و زنجیرهای پلیمری اعم از آرایش یافتگی آن ها نسبت به یکدیگر، نحوه برقراری برهمکنش ها و آگاهی از سازوکارهای مولکولی، دانش طراحی سامانه ها را در کاربردهای گوناگون فراهم کرده است. تعیین مسیر طبیعی حرکت مولکول ها و زنجیرها در طول انجام فرآیندهای مختلف که با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی امکان پذیر است، جزئیات ساختاری ودینامیکی مولکول ها و به دنبال آن خواص ترمودینامیکی، حرارتی و مکانیکی سامانه را فراهم می کند. تلاش های صورت گرفته در زمینه شبیه سازی به علت کاهش هزینه های ساخت مواد و ارائه اطلاعات مفید بدون انجام آزمایش های متعدد و پرهزینه، شبیه سازی مولکولی را به عنوان روشی کارآمد در گسترش و طراحی سامانه های مختلف پلیمری نظیر نانوکامپوزیت های پایه پلیمری، چسب ها، غشاهای پلیمری، حامل های دارویی، محلول های پلیمری و ازدیاد برداشت نفت معرفی کرده است. در مقاله حاضر به مرور برخی از کاربردهای شبیه سازی دینامیک مولکولی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی پلیمر اشاره شده است. از این رو، اهمیت گسترش استفاده از این ابزار مفید محاسباتی برای درک عمیق پدیده های دینامیکی و طراحی سامانه های پلیمری قبل از به کارگیری هرگونه روش ساخت آزمایشگاهی مورد تأکید قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - کاربرد نانوساختارهای پلی آنیلین در ابزار تولید و ذخیره انرژی
    لیلا ناجی
    پلی آنیلین یکی از مه مترین پلیمرهای رسانا به شمار می رود که با داشتن خواص مطلوبی از جمله سنتز آسان، تبدیل از اشکال نارسانا به رسانا توسط واکنش های اسید-باز، پایداری در محیط و تبدیل به اشکال اکسایشی مختلف در چند دهه ی اخیر کاربرد بسیاری در حسگرها، باتری ها، سلول های خورش چکیده کامل
    پلی آنیلین یکی از مه مترین پلیمرهای رسانا به شمار می رود که با داشتن خواص مطلوبی از جمله سنتز آسان، تبدیل از اشکال نارسانا به رسانا توسط واکنش های اسید-باز، پایداری در محیط و تبدیل به اشکال اکسایشی مختلف در چند دهه ی اخیر کاربرد بسیاری در حسگرها، باتری ها، سلول های خورشیدی و ابرخاز نها داشته است و اخیراً به دلیل افزایش تقاضا در استفاده از منابع تجدید پذیر، اهمیت زیادی پیدا کرده است. امروزه ساخت و توسعه ی سلول های خورشیدی کم هزینه بر پایه مواد پلیمری ارزان قیمت، سبک، منعطف و با قابلیت جذب بالای نور خورشید مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. با توجه به نوسان توان تولید در سلول های خورشیدی، استفاده از ابزار ذخیره انرژی به منظور استفاده بهینه از منابع تجدید پذیر در لوازم الکترونیکی قابل حمل، وسایل نقلیه الکتریکی و ذخیره سازی در مقیاس شبکه از اهمیت بالایی برخوردار است. ابرخازن ها به عنوان ابزار ذخیره انرژی دارای چگالی توان بالا و چرخه ی عمر طولانی هستند. در این مقاله مروری پس از معرفی مختصر پلی آنیلین به کاربرد نانوساختارها و نانوکامپوزی تهای مختلف آن در سلول های خورشیدی پلیمری به عنوان لایه انتقال دهنده حفره و در ابرخازنها به عنوان الکترود اشاره شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - کارت های هوشمند پلیمری
    سید حمید  سلیمی
    امروزه، اکثر افراد همیشه با خود چندین نوع کارت مختلف از جمله کارت های اعتباری، کارت های شناسایی، کارت های مخصوص پرداخت پول بلیت درسامانه حمل و نقل عمومی(مترو) و غیره به همراه دارند. اگرچه تاکنون تنها از انواع مختلف پلاستیک ها برای تولید بدنه کارت استفاده شده است، ولی فر چکیده کامل
    امروزه، اکثر افراد همیشه با خود چندین نوع کارت مختلف از جمله کارت های اعتباری، کارت های شناسایی، کارت های مخصوص پرداخت پول بلیت درسامانه حمل و نقل عمومی(مترو) و غیره به همراه دارند. اگرچه تاکنون تنها از انواع مختلف پلاستیک ها برای تولید بدنه کارت استفاده شده است، ولی فرایندهای تولید بسیار متنوع است. عموما تصور می شود که تولید بدنه کارت، فرایندی غیرپیچیده با یک فناوری ساده است که اساساً شامل چسباندن چند تکه فویل پلاستیکی به یکدیگر است هرچند، این تصور اشتباه است و تولید کارت شامل مراحل پیچیده و نیازمند تسلط کامل بر فرایندهای شیمیایی به ویژه در زمینه مواد پلاستیکی و جوهر است. در این مقاله، پس از ذکر مقدمه تاریخی کوتاه در زمینه چگونگی اختراع و گسترش کارت های هوشمند، فرایندهای مختلف در زمینه تولید بدنه کارت به اختصار تشریح خواهد شد. افزون بر آن، فرایندهای مختلف چاپ بر روی بدنه کارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این میان دو فرایند مهم تر یعنی چاپ افست و اسکرین با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - غشاهای دریچه هوشمند
    حسن  صالحی
    غشا و فرایندهای غشایی نقش مهمی در توسعه پایدار زمینه های بی شماری مانند انرژی، مدیریت زیست محیطی و سلامت انسان ایفا می کنند. با این حال، غیر قابل تغییر بودن اندازه منافذ و خواص سطح غشاهای تجاری، کاربرد موثرآن ها را محدود کرده است. به منظور ارتقای کارایی غشاهای تجاری، غش چکیده کامل
    غشا و فرایندهای غشایی نقش مهمی در توسعه پایدار زمینه های بی شماری مانند انرژی، مدیریت زیست محیطی و سلامت انسان ایفا می کنند. با این حال، غیر قابل تغییر بودن اندازه منافذ و خواص سطح غشاهای تجاری، کاربرد موثرآن ها را محدود کرده است. به منظور ارتقای کارایی غشاهای تجاری، غشاهای جدیدی با الهام از غشای سلولی و با استفاده از ترکیب غشاهای معمول و مواد پاسخگو به عوامل تحریک خارجی به عنوان غشاهای هوشمند ساخته شد هاست. غشاهای با دریچه هوشمند، مزیت های بسیاری نسبت به غشاهای معمولی دارند. از جمله تنظیم نفوذپذیری و انتخاب پذیری بر اساس تغییر حالت '' باز / بسته '' دریچه ها در پاسخ به تحری کهای محیطی. در این مقاله مروری به صورت خلاصه تحولات اخیر در زمینه غشاهای پاسخگو به تحری کهای محیطی، از جمله رهیاف تهای طراحی و ساخت غشاهای هوشمند و همچنین کاربرد گسترده آن ها در زمینه های مختلف بررسی شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - مروری بر روش های بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات (PET)
    فهیمه  عسکری
    تصور دنیای پیشرفته فعلی بدون وجود پلاستیک ها مشکل است. امروزه آن ها جزئی از زندگی ما شده اند و در ساخت اشیای مختلف از وسایل خانگی و مورد مصرف تا ابزار دقیق و پیچیده پزشکی و ساخت اعضای مصنوعی به کار می روند. پلاستیک ها به دلیل وجود ترکیبی از خواص متنوع در مقایسه با سایر چکیده کامل
    تصور دنیای پیشرفته فعلی بدون وجود پلاستیک ها مشکل است. امروزه آن ها جزئی از زندگی ما شده اند و در ساخت اشیای مختلف از وسایل خانگی و مورد مصرف تا ابزار دقیق و پیچیده پزشکی و ساخت اعضای مصنوعی به کار می روند. پلاستیک ها به دلیل وجود ترکیبی از خواص متنوع در مقایسه با سایر مواد مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. این خواص عبارتند از: سبکی، ارزان بودن، سختی و انعطاف پذیری، مقاومت در مقابل خوردگی، رنگ پذیری، شفافیت، سهولت شکل پذیری. یکی از است. از این ماده در ساخت بطری های نوشابه، آب PET انواع این پلاستیک ها و بطری های روغن در حجم گسترده استفاده می شود . بنابراین بازیافت این پلیمر از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در مقاله پیش رو بررسی می شود. به )PET( روش های مختلف بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات به 5 دسته متانولیز، گلیکولیز، آبکافت، PET طور کلی روش های بازیافت شیمیایی آمینولیز و آمونولیز تقسیم بندی می شود. در این مقاله ابتدا خلاصه ای از سنتز پلی اتیلن ترفتالات بکر و سپس روش های مختلف بازیافت شیمیایی ارائه می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - سامانه های دارورسانی تشکیل شونده درجا
    حمید  موبدی
    سامانه های دارو رسانی تشکیل شونده درجا اخیرا توجه زیادی را به خود معطوف کرده اند. کاشتنی های دارو رسانی پس از تزریق شکل می گیرند و مزایای بسیاری دارند که می توان به دارو رسانی متمرکز، کاربرد آسان، فعالیت پایدار دارو، کاهش عوارض جانبی مرتبط با رسانش منظم و هم چنین بهبود چکیده کامل
    سامانه های دارو رسانی تشکیل شونده درجا اخیرا توجه زیادی را به خود معطوف کرده اند. کاشتنی های دارو رسانی پس از تزریق شکل می گیرند و مزایای بسیاری دارند که می توان به دارو رسانی متمرکز، کاربرد آسان، فعالیت پایدار دارو، کاهش عوارض جانبی مرتبط با رسانش منظم و هم چنین بهبود سازگاری و راحتی بیمار اشاره کرد. همه اینها سبب شده که شرکت های بزرگ دارو سازی دنیا، برای پیش بردن این نوع سامانه های دارورسانی گام های عظیمی بردارند و علاقه ی خود را به یون ها، و تغییر حلال در این روش ،pH ، آن نشان دهند. عوامل مختلفی از قبیل دما مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله تنها در خصوص شکل گیری سامانه ها به روش تبادل حلال پرداخته شده است. اشکال اصلی این نوع سامانه ها، رهایش اولیه یا انفجاری آنهاست. به همین منظور در اینجا به طور کامل در مورد عوامل تأثیر گذاری که بر روی رهایش انفجاری و سایر راهبردهای مختلف اصلاح که به منظور کاهش رهایش انفجاری استفاده می شوند بحث می شود. کارایی استفاده از حلال های زیست سازگار مختلف و همچنین زیست تخریب پذیری و پایداری فرمول بندی مورد بحث قرار می گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - عوامل موثر بر کارایی غشاهای استات سلولز در تصفیه آب
    عباس  شيخ
    با توجه به کاربرد روزافزون فرآيندهاي غشايي در اين مقاله به غشاهاي استات سلولز در تصفيه آب پرداخته شده است. در اين راستا ابتدا روش هاي ساخت غشا مرور شده و بر روش پر استفاده جدايش فازي تمرکز شده است. از آنجا که استات سلولز که پايه طبيعي دارد و از نخستين غشاهاي تجاري است د چکیده کامل
    با توجه به کاربرد روزافزون فرآيندهاي غشايي در اين مقاله به غشاهاي استات سلولز در تصفيه آب پرداخته شده است. در اين راستا ابتدا روش هاي ساخت غشا مرور شده و بر روش پر استفاده جدايش فازي تمرکز شده است. از آنجا که استات سلولز که پايه طبيعي دارد و از نخستين غشاهاي تجاري است داراي کاستي هايي است، در ادامه تلاش های پژوهشگران براي بهبود ويژگي هايي چون تراوايي، ميزان پس زني نمک و پروتئين، گرفتگي، خواص مکانيکي و گرمايي با وارد کردن افزودني، نانو ذره يا آميخته کاري، بررسي شده اند. همچنين به اثر ح الل، ضدحلال، غلظت پليمر و دماي حمام انعقاد بر کارايي اين غشاها پرداخته شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بررسی اثر الکترون دهنده های خارجی بر ریزساختار پل یپروپیلن سنتز شده به وسیله کاتالیزور زیگلر- ناتا
    شکوفه  حکیم
    وجود الکترون دهنده های خارجی در ریزساختار و به تبع آن در خواص نهایی پلی پروپیلن اثرگذار است. نحوه قرارگیری شاخه های جانبی پلی پروپیلن در کنار یکدیگر تعیین کننده میزان نظم فضایی و در نتیجه قدرت بلورینه شدن پلی پروپیلن است. كاتاليزورهای زیگلر-ناتا دارای مراکز فعال متنو چکیده کامل
    وجود الکترون دهنده های خارجی در ریزساختار و به تبع آن در خواص نهایی پلی پروپیلن اثرگذار است. نحوه قرارگیری شاخه های جانبی پلی پروپیلن در کنار یکدیگر تعیین کننده میزان نظم فضایی و در نتیجه قدرت بلورینه شدن پلی پروپیلن است. كاتاليزورهای زیگلر-ناتا دارای مراکز فعال متنوعی هستند و از لحاظ نظم فضایی دو نوع زنجیر بی نظم و تک نظم تولید می کنند. افزودن الکترون دهنده خارجی، برخی از مراکز بی نظم را مسموم یا به مرکز تک نظم تبدیل می کند. برای بررسی دقیق تر چگونگی تأثیر الکترون دهنده خارجی بر میزان تک نظم بودن پلی پروپیلن، ناگزیر از جزء به جزء کردن پلیمر هستیم. در این مقاله ابتدا نحوه تأثیرگذاری الکترون دهنده های خارجی بر فعالیت مراکز فعال كاتاليزورهای زیگلر- ناتا مورد بررسی قرار مي گيرد. در ادامه به شناسایی ریزساختار پلی پروپیلن سنتز پرداخته SSA و همچنين CEF،TREF شده به کمک روش های تفکیک اجزاي مي شود و تأثیری که الکترون دهنده های مختلف بر این ریز ساختار می گذارند مورد بررسی قرار مي گيرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - داربست های پلیمری حاوی نانولوله ها ی کربنی در مهندسی بافت استخوان
    میترا توکلی
    ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ، داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد عضو ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب یا بافت های از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ، است. سلول ها و داربست ها دو جزء اصلی در مهندسی بافت هستند. دارﺑﺴﺖ، بستر ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ سلول اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄ مناسبی را ﺑﺮاي رسیدن به سلول یا بافت مورد نظر فراهم می کند و موجب چکیده کامل
    ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ، داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد عضو ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب یا بافت های از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ، است. سلول ها و داربست ها دو جزء اصلی در مهندسی بافت هستند. دارﺑﺴﺖ، بستر ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ سلول اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄ مناسبی را ﺑﺮاي رسیدن به سلول یا بافت مورد نظر فراهم می کند و موجب ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، رﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ها می شود. ساخت داربست مناسب یکی از اهداف همیشگی پژوهشگران مهندسی بافت است. ارائه بسترهای زیستی با خواص مطلوب می تواند نقش مهمی در ترمیم بافت استخوان داشته باشد. از آنجا که نانولوله های کربنی دارای خواص مکانیکی، الکتریکی و گرمایی بی نظیری هستند به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. در این مقاله، به ساختار نانولوله کربنی، روش های تولید داربست های تقویت شده و ساخته شده با نانولوله کربنی در مهندسی بافت استخوان، مزایا و معایب استفاده از آنها در داربست های مهندسی بافت استخوان به همراه مثال هایی از نتایج انتشار یافته در مقالات پرداخته شده است. این موارد شامل طراحی های جدید داربست های نانوساختار دو و سه بعدی، خصوصیات و پاسخ های سلولی آن ها و همچنین برخی از عوامل مؤثر در ارتقای برهم کنش های سلولی مانند چسبندگی، تکثیر و تمایز می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - پوشش های نانوکامپوزیتی سل-ژل بر پایه سیلیکا حاوی بازدارنده خوردگی
    معصومه مسعودی
    پوشش های هیبریدی آلی-معدنی نانوکامپوزیتی تهیه شده به روش سل-ژل مزایای زیادی دارند که باعث شده کاربرد گسترده ای پیدا کنند. این پوشش ها قابلیت آن را دارند که با وارد شدن بازدارنده های خوردگی به درون سامانه به عنوان پوشش های ضد خوردگی برای محافظت از فلزات مختلف مورد است چکیده کامل
    پوشش های هیبریدی آلی-معدنی نانوکامپوزیتی تهیه شده به روش سل-ژل مزایای زیادی دارند که باعث شده کاربرد گسترده ای پیدا کنند. این پوشش ها قابلیت آن را دارند که با وارد شدن بازدارنده های خوردگی به درون سامانه به عنوان پوشش های ضد خوردگی برای محافظت از فلزات مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. آلومینیوم یکی از انواع فلزاتی است که به دلیل خواص منحصر به فرد از جمله سبکی، استحکام بالا برای کاربردهایی نظیر هوافضا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اینکه آلومینیوم به دلیل ایجاد لایه اکسیدی روی سطح آن مقاومت خوردگی نسبتاً خوبی دارد، در شرایط حاد خورنده ممکن است دچار خوردگی شود. برای کاهش احتمال خوردگی به ویژه در کاربردهایی که نیاز به مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند، می توان از پوشش های سل-ژل نانوکامپوزیتی حاوی بازدارنده خوردگی استفاده کرد. از جمله بازدارنده های آلی که مورد استفاده قرار می گیرند -2 مرکاپتوبنزوتیازول و 2-مرکاپتوبنزیمیدازول هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - تأثیر پیرشدگی بر ریزساختار و خواص فیزیکی - مکانیکی پلیمر اپوکسی و کامپوزیت های آن
    محسن عباسی
    یکی از مشکلات اساسی استفاده از فلزات،فرسودگی و خوردگی ناشی از آن و هزینه بالای تعمیراتاست.از این رومحققانبه استفاده از کامپوزیت¬ها علاقه مند شده است. از میانمواد کامپوزیتی، کامپوزیت¬های ساخته شده با ماتریس اپوکسی به دلیل خواص ویژه، استحکام مکانیکی بالا و عدم خوردگی،مورد چکیده کامل
    یکی از مشکلات اساسی استفاده از فلزات،فرسودگی و خوردگی ناشی از آن و هزینه بالای تعمیراتاست.از این رومحققانبه استفاده از کامپوزیت¬ها علاقه مند شده است. از میانمواد کامپوزیتی، کامپوزیت¬های ساخته شده با ماتریس اپوکسی به دلیل خواص ویژه، استحکام مکانیکی بالا و عدم خوردگی،مورد توجه قرار گرفته و به طور گسترده¬ای در کاربردهای صنعتی از آن ها استفاده می شود.با توجه به این¬که خواص مکانیکی، حرارتی و فیزیکی با عوامل محیطی مانند دما، رطوبت، نور ماورای بنفش طی گذشت زمانممکن است تغییر کند،این پلیمرها در شرایط عملکردی دچار مشکلمیشوند. دما در عوامل محیطی منجر به تسریع تجزیه گرمایی رزین اپوکسیشده وبه دلیل ضریب انبساط حرارتی متفاوت بین الیاف و رزین،تنش ماندی در این کامپوزیت ها ایجاد می کند. رطوبت نقش نرم کننده را ایفا می کند و خواص بین سطحی الیاف و رزین اپوکسیرا کاهش می دهد. نور ماورای بنفش باعث پارگی زنجیرهای پلاستیک با نورکافت شده و وزن مولکولی را کاهش می دهد. به این دلیل که ممکن است زمان طولانی برای بررسی تخریب پلیمرها در اختیار نباشد، مهم است که تأثیر عوامل محیطی روی تخریب خواص پلیمرها بررسی شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - مروری بر نانوکپسوله کردن مواد تغییر فازی
    احمدرضا بهرامیان
    امروزه با توجه به افزایش رو به رشد نیاز به انرژی و محدودیت سوخت های فسیلی به عنوان منابع رو به اتمام و آلاینده محیط زیست، نیاز به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی بیشتر احساس می شود. یکی از انرژی هایی که کاربرد آن رو به افزایش است، انرژی حرارتی محیط زندگی ما است. از جمل چکیده کامل
    امروزه با توجه به افزایش رو به رشد نیاز به انرژی و محدودیت سوخت های فسیلی به عنوان منابع رو به اتمام و آلاینده محیط زیست، نیاز به استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی بیشتر احساس می شود. یکی از انرژی هایی که کاربرد آن رو به افزایش است، انرژی حرارتی محیط زندگی ما است. از جمله موادی که می تواند به عنوان ذخیره کننده انرژی حرارتی مورد استفاده قرار گیرد، مواد تغییر فازی هستند. مواد تغییر فازی موادی هستند که از طریق ذوب یا انجماد، در دمای معینی قابلیت جذب، ذخیره و آزادسازی مقادیر بالای انرژی را دارند. مواد تغییر فازی با ذخیره سازی انرژی حرارتی نهان نقش مهمی در افزایش بازدهی، صرفه جویی در مصرف و جلوگیری از هدر رفتن انرژی دارند. برای جلوگیری از نشت مواد تغییر فازیسامانه، این مواد باید به روش هایی کپسوله یا پایدار شوند. هدف از کپسوله کردن، ایجاد کپسول جدار نازک، با درصد جرمی بالا از مواد تغییر فازی و بازدهی مطلوب جذب و دفع گرما است. در این تحقیق ضمن معرفی مواد تغییر فازی، با مرور تلاش های تحقیقاتی صورت گرفته در این زمینه به بررسی روش های نانوکپسوله کردن مواد تغییر فازی و تأثیر آن روی توزیع اندازه ذرات نانوکپسول و بازدهی کپسوله کردن، پرداخته می شود. همچنین سعی می شود با توجه به تجربیات دیگر محققان، و با شاخص های بازدهی و پایداری جریان، روش هایکارآمد معرفی و پیشنهاد شوند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - اصلاح شیمیایی پلی الفین ها به روش اکستروژن واکنشی
    یوسف جهانی
    اکستروژن واکنشی، روشی جذاب در فراوریپلیمرها با رویکردی اقصادی است که در کنار فرایندآمیزه سازی مذاب، واکنش های شیمیایی متعدد از جمله پلیمری شدن، پیوندزنی، ایجاد شاخه و ... نیز قابل انجام است. عدم استفاده یا کاهش میزان حلال، زمان کوتاه واکنش، پیوستگی فرایند و هزینه های نس چکیده کامل
    اکستروژن واکنشی، روشی جذاب در فراوریپلیمرها با رویکردی اقصادی است که در کنار فرایندآمیزه سازی مذاب، واکنش های شیمیایی متعدد از جمله پلیمری شدن، پیوندزنی، ایجاد شاخه و ... نیز قابل انجام است. عدم استفاده یا کاهش میزان حلال، زمان کوتاه واکنش، پیوستگی فرایند و هزینه های نسبتاً پایین زیرساختی از دیگر مزایای این روش است که امروزه توجه فراوانی را در زمینه اصلاح شیمیایی اکثر پلیمرهای تجاری به ویژه پلی الفین ها به خود معطوف ساخته است. بنابراین در این تحقیق، اصلاح شیمیایی الفین ها که مرسوم ترین مواد تجاری مورد استفاده در دو حوزه صنعت و پژوهش های دانشگاهی هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش ابتدایی مقاله شرایط فرایندی مرسوم، سازوکارهای اصلاح رادیکال آزاد پلی الفین ها در حالت مذاب و همچنین دستورالعمل های عمومی به عنوان عوامل اساسی در کنترل ساختار محصول نهایی بیان شده است. در ادامه به نقد سنتز پلی الفین ها با روش عامل دار کردن واکنشی پرداخته شده است. این مواد که به عنوان پیش ماده در کوپلیمرسازی پیوندی دیگر پلی الفین ها مورد استفاده قرار می گیرند، شامل پلی الفین های پیوند داده شده با متاکریلیک ها، اکسازلین، استایرن، فومارات و مالئیک انیدرید هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - مروری بر روش های ساخت نانوکامپوزیت بر پایه کیتوسان در دارورسانی
    سید مرتضی نقیب
    سامانه‌های دارورسانی، فناوری انتقال هدفمند یا کنترل انتشار عوامل درمانی هستند. توسعه حامل مناسب دارو در کاربردهای زیست پزشکی به دلیل کاهش اثرات مضر جانبی ناخواسته و بهبود اثرات درمانی سودمند هستند. نانوذرات به عنوان حامل دارو به دلیل توانایی حمل انواع دارو به قسمت‌های م چکیده کامل
    سامانه‌های دارورسانی، فناوری انتقال هدفمند یا کنترل انتشار عوامل درمانی هستند. توسعه حامل مناسب دارو در کاربردهای زیست پزشکی به دلیل کاهش اثرات مضر جانبی ناخواسته و بهبود اثرات درمانی سودمند هستند. نانوذرات به عنوان حامل دارو به دلیل توانایی حمل انواع دارو به قسمت‌های متفاوت بدن در زمان مناسب بسیار با اهمیت هستند. کیتوسان پلیمری زیست تخریب پذیر، زیست سازگار و زیست چسبنده است که توجه زیادی را در دارورسانی به خود جلب کرده است. سامانه‌های دارورسانی تهیه شده از نانوذرات، مزایای متعددی از جمله بهبود کارایی و کاهش سمیت از خود نشان می‌دهند. نانوذرات کیتوسان، با توجه به اندازه کوچک و نسبت سطح به حجم بزرگی که دارند خواص فیزیکی-شیمیایی، ضدباکتری و زیستی بهتری نسبت به حالت توده متناظر را دارند. نانوکامپوزیت‌های بر پایه کیتوسان به عنوان حامل دارورسانی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند؛ زیرا خواص مناسب بهتری نسبت به پلیمر خالص ارائه می‌دهند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - مروری بر تخریب و بازیافت شیمیایی پلی¬اتیلن¬ترفتالات(PET) به روش گلیکولیز و بررسی عوامل موثر بر این فرایند
    مهدي باريكاني هنگامه  هنرکار
    با توجه به کاربردهای متنوع و استفاده گسترده از پلی¬اتیلن¬ترفتالات (PET) در جهان و ضایعات حاصل از آن، بازیافت این ماده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازیافت پلی¬اتیلن¬ترفتالات به صورت شیمیایی به شش روش از جمله گلیکولیز، متانولیز، آب¬کافت، آمینولیز، الکلولیز و آمونولیز ا چکیده کامل
    با توجه به کاربردهای متنوع و استفاده گسترده از پلی¬اتیلن¬ترفتالات (PET) در جهان و ضایعات حاصل از آن، بازیافت این ماده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بازیافت پلی¬اتیلن¬ترفتالات به صورت شیمیایی به شش روش از جمله گلیکولیز، متانولیز، آب¬کافت، آمینولیز، الکلولیز و آمونولیز انجام می¬گیرد که در این تحقیق بازیافت شیمیایی به روش گلیکولیز بررسی می¬شود. ازعوامل موثر بر بازیافت می¬توان نوع کاتالیزور، نوع گلیکول، دما و زمان را نام برد که از بین آن¬ها به عوامل مهم¬تر اشاره می¬شود. محصول اصلی این فرایند مونومر بیس¬هیدروکسیل¬اتیل¬ترفتالات (BHET) است. PET حاصل از گلیکولیز برای تولید فوم¬های پلی¬یورتان، پلی¬استر، پوشش¬های اکریلیک و رنگ¬های آب¬گریز و همچنین سنتز رزین¬های مختلف مانند اپوکسی، رزین پلی¬استر غیراشباع، آلکید یا رزین-های فرمالدئید به¬کار می¬رود. در فرایند طراحی شده برای بازیافت شیمیایی PET، هدف اصلی، افزایش میزان عملکرد و خلوص مونومر حاصل شده، درعین حال کاهش زمان واکنش و انجام آن در شرایط مطلوب و ایده¬آل است جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - مروری برهیبریدهای پلی یورتان های پایه آبی/آکریلات
    هنگامه  هنرکار
    امروزه پلی¬یورتان¬های پایه آب(WPU)از لحاظ علمی،صنعتی و تجاری، بسیار کاربردی و رو به توسعه هستند.این گروه از پلی¬یورتان¬ها نسبت به نوع خالص،خاصیت جذب رطوبت(آب) بهتر،خواص شیمیایی و مکانیکی مطلوب-تر،گرانروی کم در وزن مولکولی زیاد،انعطاف¬پذیری بهتر و چسبندگی فوق¬العاده به س چکیده کامل
    امروزه پلی¬یورتان¬های پایه آب(WPU)از لحاظ علمی،صنعتی و تجاری، بسیار کاربردی و رو به توسعه هستند.این گروه از پلی¬یورتان¬ها نسبت به نوع خالص،خاصیت جذب رطوبت(آب) بهتر،خواص شیمیایی و مکانیکی مطلوب-تر،گرانروی کم در وزن مولکولی زیاد،انعطاف¬پذیری بهتر و چسبندگی فوق¬العاده به سطوح از جمله الیاف پلیمری را دارند. همچنین به علت استفاده کم از حلال یا حتی عاری بودن از حلال¬های آلی،قابل توجه هستند.پلی¬یورتان¬های پایه آب به علت داشتن معایبی مانند مقاومت کم در محیط¬های مرطوب،براقیت کم،طولانی بودن زمان تهیه فیلم و پایین بودن سختی در کاربردهای خاص،به طور خالص قابل استفاده نیستند؛ بنابراینبرای اصلاح این نواقص از روش¬هایی از جملههیبرید کردن پلی¬یورتان آب پایه با گروه¬های آکریلاتی استفاده می¬شود.هیبرید پلی¬یورتان¬های پایه¬آبی/آکریلات(WPUA)در واقع پیوند قوی بین دو جزءپلی¬یورتان پایه آبی و آکریلات است. برای سنتز آن¬ها از پلیمرشدن امولسیونی و نیمه¬امولسیونی استفاده شده است.کاربرد مختلف این هیبریدها در زمینه های مختلف و بیشتر در پوشش(coating)قابل توجه است.این مقاله،مروری بر سنتزوخواص هیبریدهای پلی-یورتان¬های پایه آبی/آکریلات است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - مروری بر حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن
    سید محمد رضا میلانی حسینی پریزاد  محمدنژاد الهه  جباری
    بخش مهم فرآیندها در شناسایی علائم مولکولی با روش¬های آزمایشگاهی پیچیده انجام می¬شود. آنچه امروزه قابل مشاهده است، مربوط به بهره¬برداری از دستاوردها و ترکیب آن¬ها به عنوان، فناوری¬های جدید قابل دسترس می¬باشند. انجام این هدف نیازمند پیشرفت فناوری¬های 100-1 نانومتر می¬باشد چکیده کامل
    بخش مهم فرآیندها در شناسایی علائم مولکولی با روش¬های آزمایشگاهی پیچیده انجام می¬شود. آنچه امروزه قابل مشاهده است، مربوط به بهره¬برداری از دستاوردها و ترکیب آن¬ها به عنوان، فناوری¬های جدید قابل دسترس می¬باشند. انجام این هدف نیازمند پیشرفت فناوری¬های 100-1 نانومتر می¬باشد تا بتوانند در تجسم و حس برهمکنش¬های بین گیرنده¬ها و اجزای خاص کمک کند. نقاط کوانتومی گرافن با سهولت تولید و زیست سازگاری و سمیت کم قابل استفاده این در همه زمینه¬ها شده است. این نوع نقاط کوانتومی، حاوی گروه¬های عاملی کربوکسیلیک اسید در سطح خود هستند که قابلیت تعویض با گروه¬های عاملی دیگر را داشته و موجب حلالیت بسیار بالا آن¬ها در آب شده است. همچنین آن-ها را برای عامل¬دار کردن با مواد آلی مختلف مثل پلیمرها، مناسب کرده است. قالبگیــری مولکولــی روشی ســریع و دقیــق بــرای تشــخیص مولكولها و یکــی از مهمتریــن روشهــای تشــخیص و تعییــن کمــی آنها می¬باشد. استفاده از حسگر پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه نقاط کوانتومی گرافن به جهت گزینش¬پذیری و حساسیت بالا و همچنین قابلیت انحلال در محیط¬های آبی، موجب عملکرد بالای آن¬ها استفاده در اکثر زمینه¬های تشخیص و اندازه¬گیری شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - مروري بر کاربرد پليمرها در پزشکي بازساختي
    الهام سبزی دیزجیکان مرتضی نصیری فرهنگ عباسی
    در مقاله حاضر به بررسي کاربرد پليمرهاي مختلف در زمينه پزشکي بازساختي (regenerative medicine) پرداخته مي¬شود. پزشکي بازساختي به عنوان شاخه‌اي از علم نوين پزشکي با هدف ترميم و احياي بافت، ارگان يا اندام آسيب‌ديده و حتي در مواردي از دست رفته مي‌باشد. استفاده از سلول‌هاي بن چکیده کامل
    در مقاله حاضر به بررسي کاربرد پليمرهاي مختلف در زمينه پزشکي بازساختي (regenerative medicine) پرداخته مي¬شود. پزشکي بازساختي به عنوان شاخه‌اي از علم نوين پزشکي با هدف ترميم و احياي بافت، ارگان يا اندام آسيب‌ديده و حتي در مواردي از دست رفته مي‌باشد. استفاده از سلول‌هاي بنيادي (stem cells) براي درمان بيماري‌هاي مختلف يکي از موضوعات جالب توجه در پزشکي بازساختي مي‌باشد. با توجه به حساسيت بالاي چگونگي استفاده و نيز حمل و ‌نقل اين سلول‌ها روش‌هاي مختلفي براي اين منظور پيشنهاد شده است که شامل روش‌هاي قديمي‌تر مانند سلول درماني (cell therapy) و روش‌هاي نوين مبتني بر استفاده از داربست‌ها و سطوح هوشمند مي‌باشد. براي ساخت داربست‌ها بازه‌ي وسيعي از پليمرهاي طبيعي و سنتزي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. براي ساخت سطوح هوشمند، روش‌هاي اصلاح سطح مورد‌توجه قرار گرفته‌اند که براي اين منظور از پليمرهاي پاسخگو به محرک‌هاي مختلف به شکل برس‌هاي پليمري بر سطح استفاده مي‌شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - منشاء و کاربرد پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده در صنایع سلولزی
    مهرنوش توکلی علی قاسمیان
    امروزه، صنایع پلیمری به¬منظور کاهش اثرات زیست¬محیطی، اقدام به تولید موادی جدید با منشاء طبیعی کرده-اند. در این راستا، دو نوع زیست¬پلیمر توسعه یافته است. اولین گروه زیست¬پلیمر¬ها، براساس ساختار¬های ماکرومولکولی موجود در طبیعت همچون سلولز، لیگنین، نشاسته، آلژینات و ... بو چکیده کامل
    امروزه، صنایع پلیمری به¬منظور کاهش اثرات زیست¬محیطی، اقدام به تولید موادی جدید با منشاء طبیعی کرده-اند. در این راستا، دو نوع زیست¬پلیمر توسعه یافته است. اولین گروه زیست¬پلیمر¬ها، براساس ساختار¬های ماکرومولکولی موجود در طبیعت همچون سلولز، لیگنین، نشاسته، آلژینات و ... بوده که اغلب آن¬ها مشتقات حاصل از صنایع پایدار سلولزی می¬باشند. این ساختار¬های سرشار از اکسیژن، اگر¬چه، پایداری حرارتی کمی دارند، گرمای نسبتا کمی درطول احتراق آزاد کرده و اغلب توانایی تشکیل لایه¬ی زغالی را دارند. سایر زیست¬پلیمر¬ها بر پایه¬ی مولکول¬های سنتزی حاصل از منابع طبیعی می¬باشند. نه¬تنها پلیمر¬ها بلکه تمام مواد افزودنی مورد¬استفاده نیز باید برای اصلاح ویژگی¬ها و به¬منظور تحقق توسعه¬ی پایدار، دارای منشاء زیستی باشند. تحقیقات بی¬شماری به توسعه¬ی پلیمر¬های زیست¬کندسوز¬کننده¬ی حاصل از منابع اولیه¬ی مختلف، اختصاص یافته است. این پلیمر¬های زیست¬کندسوز-کننده را می¬توان به¬تنهایی و یا به¬عنوان جزئی از یک سیستم پیچیده¬تر استفاده کرد. این امر به¬ویژه برای مولکول-های سرشار از فسفر نظیر DNA یا فیتیک اسید و مولکول¬های دارای لایه¬ی زغالی مانند لیگنین صدق می¬کند. تمامی تحقیقات بررسی شده در این مقاله، نشان¬دهنده¬ی هدف اصلی در دستیابی و توسعه¬ی 100% مواد زیستی مناسب در کاربرد¬هایی است که به سطح زیادی از کندسوز¬کنندگی نیاز دارند. زیست¬مولکول¬های مختلف حاصل از صنایع سلولزی نیز مورد توجه ویژه در کندسوز¬کنندگی می¬باشند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - مروری بر انواع روش های دارورسانی هدفمند
    آیدا چنگائی سید محمد رضا میلانی حسینی نصیبه سعیدزاده امیری
    یکی از مهمترین شاخه های علوم داروسازی، دارورسانی هدفمند می¬باشد که در سال های اخیر توجه پژوهشگران را جلب نموده است. نکته ای که محققین را به سمت دارورسانی هدفمند سوق می دهد، افزایش میزان اثر بخشی دارو و کاهش سمیت دارو به وسیله ی حامل های دارورسانی است. در این مقاله، انوا چکیده کامل
    یکی از مهمترین شاخه های علوم داروسازی، دارورسانی هدفمند می¬باشد که در سال های اخیر توجه پژوهشگران را جلب نموده است. نکته ای که محققین را به سمت دارورسانی هدفمند سوق می دهد، افزایش میزان اثر بخشی دارو و کاهش سمیت دارو به وسیله ی حامل های دارورسانی است. در این مقاله، انواع حامل های دارورسانی مورد بررسی قرار میگیرد که اهمیت دارورسانی و رهایش دارو را به خوبی نشان می دهند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - مروری بر مطالعه و بررسی کاربرد چارچوب های آلی- فلزی نانوساختار به عنوان غشاء در نمک زدایی از آب دریا
    یوسفعلی قربانی سید مهدی  قریشی میلاد غنی
    با توجه به افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش فعالیت های اقتصادی در جهان، تقاضای مصرف آب به طور چشمگیری افزایش یافته است. آب های دریا دو سوم سطح زمین را پوشش می دهند، بنابراین استفاده از این منابع برای تامین آب آشامیدنی منطقی بوده و می تواند یک مولفه مهم برای حل مشکل کمبود چکیده کامل
    با توجه به افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش فعالیت های اقتصادی در جهان، تقاضای مصرف آب به طور چشمگیری افزایش یافته است. آب های دریا دو سوم سطح زمین را پوشش می دهند، بنابراین استفاده از این منابع برای تامین آب آشامیدنی منطقی بوده و می تواند یک مولفه مهم برای حل مشکل کمبود آب باشد .علاوه بر این، فن‌آوری های موجود برای تصفیه آب، برای برآورده شدن نیازهای خاصی از کیفیت آب وجود دارد، بنابراین استفاده مجدد از آب مصرف شده برای رفع مسئله کمبود آب می تواند مورد بررسی های بیشتر قرار گیرد. در سال های اخیر چارچوب های آلی فلزی به علت شیمی جالب و کاربردهای بالقوه آنها مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. در علم جداسازی، محققان چارچوب های آلی - فلزی را به طور گسترده ای برای جداسازی گازها و تصفیه آب مورد بررسی قرار داده اند. در این مقاله، هدف بر آن است تا امکان استفاده از چارچوب های آلی - فلزی برای نمک زدایی غشایی را مورد بررسی قرار گیرد. لذا، پس از معرفی مختصر چارچوب های آلی - فلزی، روش‌های متعددی برای تهیه غشاهای چارچوب های آلی - فلزی، تکنیک های شیرین سازی آب و روش های کاربرد چارچوب های آلی - فلزی و در نهایت غشاهای چارچوب های آلی - فلزی برای کاربردهای مختلف آب مانند آب شیرین کن، نانو فیلترینگ، اولترافیلتراسیون و میکروفیلتراسیون مورد بررسی قرار می گیرد. استفاده از چارچوب های آلی - فلزی به عنوان غشاء در تصفیه آب، در مقایسه با کاربردهای دیگر مثل جداسازی گازها، هنوز در مرحله ابتدایی خود هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - مروری بر مواد ضدچسبندگی و کاهنده اصطکاک در پلیمرها
    زهره طاهرخانی
    امروزه، فیلم های پلیمری و به ویژه پلی الفینی به طور گسترده ای در کاربردهای بسته بندی استفاده می شوند. اما معضل چسبندگی و ضریب اصطکاک بالای این فیلم ها، محدودیت هایی را در زمان تولید، بسته بندی و استفاده از مواد پلی الفینی ایجاد می کند. به-منظور برطرف کردن این مشکلات، از چکیده کامل
    امروزه، فیلم های پلیمری و به ویژه پلی الفینی به طور گسترده ای در کاربردهای بسته بندی استفاده می شوند. اما معضل چسبندگی و ضریب اصطکاک بالای این فیلم ها، محدودیت هایی را در زمان تولید، بسته بندی و استفاده از مواد پلی الفینی ایجاد می کند. به-منظور برطرف کردن این مشکلات، از مواد افزودنی ضدچسبندگی/ لیزکننده در فیلم های پلی الفینی در طول فرایند استفاده می شود تا مشخصات سطح این فیلم ها اصلاح شود. در مقاله مروری حاضر، این مواد افزودنی و انواع مختلف آن ها معرفی شده و سازوکار عملکرد آن ها بیان می شود. همچنین، عوامل موثر بر عملکرد و انتخاب ماده لیزکننده یا ضدچسبندگی مناسب ارائه می شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که نوع و مقدار پلیمر و ماده افزودنی، دمای فرایند و محیط، ضخامت فیلم و حضور سایر مواد افزودنی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر عملکرد و انتخاب عامل افزودنی مناسب هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - آموزش پلیمر در کره
    هوری میوه چی
    آموزش پلیمر در کره جنوبی همگام با صنعتی شدن این کشور، پس از جنگ 1953 کره، با برنامه ریزی جدید توسعه یافته است. پیامدهای جنگ مانند تخریب وسایل تولید باید جبران میشد تا صنعتی شدن و توسعه صنایع پلاستیک روند پویایی پیدا کند. در این مقاله رویکردهای مختلف آموزش پلیمر در دانشگ چکیده کامل
    آموزش پلیمر در کره جنوبی همگام با صنعتی شدن این کشور، پس از جنگ 1953 کره، با برنامه ریزی جدید توسعه یافته است. پیامدهای جنگ مانند تخریب وسایل تولید باید جبران میشد تا صنعتی شدن و توسعه صنایع پلاستیک روند پویایی پیدا کند. در این مقاله رویکردهای مختلف آموزش پلیمر در دانشگاه ها و انجمن های علمی کره جنوبی مورد بحث قرار می گیرد و به دوره های کوتاه مدت و آموزش پلیمر از طریق شبکه اینترنت پرداخته می شود. تولید صنعتی وسایل الکترونیکی (تلویزیون، تلفن های همراه)، صنایع خودرو سازی، و کشتی سازی نیاز به نیروی کار بسیار ماهر مهندسان و دانشمندان علوم دارد که مواد پلیمری لازم را در دسترس قرار دهند. توجه مردم کره به آموزش، از جمله آموزش پلیمر می تواند نقش مهمی در پیشرفت فعلی کره جنوبی داشته باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - مروری بر میکروحباب‌ها و کاربردهای آن در پزشکی
    مرتضی نصیری
    یکی از روش‌های جدیدی که در پزشکی به خصوص در دارورسانی مورد توجه قرار گرفته ترکیب فناوری فراصوت با میکروحباب ها (microbubbles) است که ویژگی های منحصربه فردی دارد. میکروحباب‌ها ذرات کروی پاسخگو به امواج فراصوت هستند که از هسته‌ی گازی و از پوسته تشکیل شده‌اند که کاربردهای چکیده کامل
    یکی از روش‌های جدیدی که در پزشکی به خصوص در دارورسانی مورد توجه قرار گرفته ترکیب فناوری فراصوت با میکروحباب ها (microbubbles) است که ویژگی های منحصربه فردی دارد. میکروحباب‌ها ذرات کروی پاسخگو به امواج فراصوت هستند که از هسته‌ی گازی و از پوسته تشکیل شده‌اند که کاربردهای بسیاری در پزشکی، تصویربرداری، دارورسانی، تصفیه آب و غیره دارند. پوسته و هسته‌های مختلفی برای ساخت میکروحباب‌ها مورد استفاده قرار گرفته است که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند. در این مقاله پس از معرفی میکروحباب ها به بررسی پدیده های حاکم در برهم کنش میکروحباب ها با امواج فراصوت پرداخته می شود. مواد مختلفی که برای ساخت میکروحباب ها استفاده شده‏اند بررسی و در نهایت کاربردهای میکروحباب ها در پزشکی معرفی می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - مروري بر روش هاي اندازه گيري گرانروي کششي در سيالات پليمري
    زهرا خوبي آراني
    جريان کششي در بسياري از فرایندهاي شکل دهي پليمرها مانند دمش فيلم، ريسندگي الياف، قالب گيري دمشي و جريان هاي انقباضي نقش مهمي دارد. هم چنين، اين جريان در شناسايي ساختارهاي پليمري براي مثال شاخه اي شدن، از قابليت هاي منحصربه فردي در مقايسه با جريان برشي برخودار است. از اي چکیده کامل
    جريان کششي در بسياري از فرایندهاي شکل دهي پليمرها مانند دمش فيلم، ريسندگي الياف، قالب گيري دمشي و جريان هاي انقباضي نقش مهمي دارد. هم چنين، اين جريان در شناسايي ساختارهاي پليمري براي مثال شاخه اي شدن، از قابليت هاي منحصربه فردي در مقايسه با جريان برشي برخودار است. از اين رو، اطلاع از مشخصات موادي سيالات پليمري در جريان هاي کششي مي تواند هم در صنعت و هم در تحقيقات دانشگاهي ارزشمند باشد. در اين مطالعه، ابتدا مفاهيم مربوط به اين جريان مانند انواع جريان کششي، کرنش کششي و انواع رفتار سيالات پليمري در ميدان هاي کششي مرور مي شود. سپس، اصول روش هاي مختلف اندازه گيري گرانروي کششي يک بعدي براي سيالات پليمري مانند روش کشش همگن، رئومتر کششي ميزنر، رئومترهاي کشش مذاب با غلتک هاي چرخان، رئومتر کشش رشته و رئومتر کششي شکست موئينه معرفي و مزايا و معايب هر کدام بيان مي شوند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - مواد با دسترسی محدود (RAMs): نوع، سازوکار و کاربرد
    نیلوفرسادات موسوی
    با وجود پیشرفت در ساخت دستگاه های مشخصه یابی، اندازه‌گیری غلظت‌های کم مواد در محیط های پیچیده به خصوص سیالات زیستی مانند خون، پلاسما، بزاق ، شیر و...، کاری سخت وچالش برانگیز ‌است. در حین آماده سازی این نمونه ها، نه تنها لازم است ترکیبات مزاحم از محیط حذف شوند، بلکه با چکیده کامل
    با وجود پیشرفت در ساخت دستگاه های مشخصه یابی، اندازه‌گیری غلظت‌های کم مواد در محیط های پیچیده به خصوص سیالات زیستی مانند خون، پلاسما، بزاق ، شیر و...، کاری سخت وچالش برانگیز ‌است. در حین آماده سازی این نمونه ها، نه تنها لازم است ترکیبات مزاحم از محیط حذف شوند، بلکه باید مواد مورد نظر در حین این فرایند از دست نرفته و حتی امکان تغلیظ نیز وجود داشته باشد. از این رو در تحلیل مقادیر بسیار کم مواد، مراحل آماده‌سازی نمونه بیش ازپیش، اهمیت پیدا می کند. یکی از پرکاربردترین روش های آماده سازی نمونه، استخراج فاز جامد (SPE) با جاذب های پلیمری است که در صورت ادغام با مرحله ی حذف پروتئین، که به طور معمول برای نمونه های زیستی باید اجرا شود، منجر به کاهش خطا و افزایش سرعت روش پیشنهادی می شود. از جاذب های مناسب در روش SPE می توان به پلیمرهای قالب مولکولی و مواد با دسترسی محدود (RAM) اشاره کرد. تاکنون، انواع مختلفی از RAMهای پلیمری، سیلیکایی یا RAMهای اصلاح‌شده با نانولوله های کربنی، تولید شده و به‌صورت تجاری درآمدند. استفاده از RAMها درعین سهولت در آماده‌سازی نمونه‌های پیچیده، بازده بالایی نیز دارد. حضور گروه‌های آبدوست و از طرفی منافذ کوچک سبب افزایش کارایی این دسته از مواد می‌شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - هیدروژل های نانوکامپوزیتی حافظه شکلی اکريلاتی حساس به تحریک دمایی
    غزاله علمدارنژاد
    ماهیت برنامه ریزی شونده در هیدروژل های حافظه شکلی، آن ها را از سایر هیدروژل های هوشمند مجزا می کند. این دسته از هیدروژل ها، با وجود دارا بودن خصوصیات خوب بیولوژیکی و کاربردهای برجسته به ویژه در صنایع پزشکی، از استحکام مکانیکی کافی برخوردار نیستند که از جمله نقایص مهم آن چکیده کامل
    ماهیت برنامه ریزی شونده در هیدروژل های حافظه شکلی، آن ها را از سایر هیدروژل های هوشمند مجزا می کند. این دسته از هیدروژل ها، با وجود دارا بودن خصوصیات خوب بیولوژیکی و کاربردهای برجسته به ویژه در صنایع پزشکی، از استحکام مکانیکی کافی برخوردار نیستند که از جمله نقایص مهم آن ها به شمار می رود. از این رو، در راستای پیشرفت های انجام شده و با استفاده از نانوفناوری، از هیدروژل های نانوکامپوزیتی به دلیل خصوصیات مکانیکی منحصر به فرد و همچنین روش تهیه آسان، به عنوان مهم ترین دسته از هیدروژل ها با خواص مکانیکی بهبود یافته یاد می شود. از سویی دیگر، در حضور نانوذرات هادی می توان تحریک غیرمستقیم دمایی ایجاد کرده، بازیابی شکل موقت به دائم را مشاهده نمود. درنتیجه با تلفیق سه زمینه هیدروژل، حافظه شکلی و نانوکامپوزیت می توان علاوه بر دستیابی به خصوصیت حافظه شکلی در برابر تحریک های دمایی مستقیم و غیرمستقیم، افزایش استحکام مکانیکی را نیز در این سامانه ها تامین نمود. اين مقاله با توجه به انواع متعدد هيدروژل‌ها و نانوکامپوزيت‌های حاصل از آن‌ها، پس از بيان کليات، به صورت ويژه بر هيدروژل‌های اکريلاتی متمرکز است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - مروری بر روش‌های پوشش‌دهی پلیمرهای زیست سازگار و جدید در فن حساس و سریع میکرواستخراج فیلم نازک
    میلاد غنی
    میکرو استخراج فیلم نازک، روش استخراجی مناسبی است که کارآیی آن در روش‌های روزمره مثل نمونه‌گیری و آماده سازی نمونه‌ها اثبات شده است. در مقایسه با روش‌های استخراج سنتی، مهم ترین مزیت میکرواستخراج فیلم نازک، حساسیت زیاد (به دلیل فاز استخراج کننده نسبتاً بزرگ تر) آن است. عل چکیده کامل
    میکرو استخراج فیلم نازک، روش استخراجی مناسبی است که کارآیی آن در روش‌های روزمره مثل نمونه‌گیری و آماده سازی نمونه‌ها اثبات شده است. در مقایسه با روش‌های استخراج سنتی، مهم ترین مزیت میکرواستخراج فیلم نازک، حساسیت زیاد (به دلیل فاز استخراج کننده نسبتاً بزرگ تر) آن است. علاوه بر این، روش میکرواستخراج فیلم نازک نسبت به روش سنتی میکرواستخراج فاز جامد، فازهای استخراجی بیشتر، روش‌های پوشش‌دهی بهتر و روش‌های به کارگیری متنوع‌تری را ارائه می‌دهد. هدف از این بررسی، ارائه خلاصه‌ای جامع و کامل از پیشرفت‌های معاصر شامل سنتز فازهای استخراجی جدید بر پایه پلیمرهای زیست سازگار، تحولات این فناوری، روش شناسایی و کاربردهای این روش است. در نهایت، درباره روند روبه رشد میکرواستخراج فیلم نازک در آینده نیز بحث خواهد شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - تحلیل و توزیع تنش در چرخ دنده‌های پلیمری
    رسول محسن زاده
    با به روی کار آمدن پلیمرها و افزایش کابرد آن در صنعت، چرخ دنده‌های پلیمری نیز به علت برخورداری از امتیازاتی همچون، خود‌روانکار بودن، هزینه تولید پایین و صدای کم، جایگاه خود را در صنعت تثبیت کرده‌اند. توجه به رفتار چرخ دنده‌های پلیمری در گشتاور‌های متفاوت، باعث افزایش عم چکیده کامل
    با به روی کار آمدن پلیمرها و افزایش کابرد آن در صنعت، چرخ دنده‌های پلیمری نیز به علت برخورداری از امتیازاتی همچون، خود‌روانکار بودن، هزینه تولید پایین و صدای کم، جایگاه خود را در صنعت تثبیت کرده‌اند. توجه به رفتار چرخ دنده‌های پلیمری در گشتاور‌های متفاوت، باعث افزایش عمر آن ها خواهد شد. چرخ دنده‌های پلیمری، به دلیل استحکام پایین نسبت به چرخ دنده‌های فلزی، مدهای واماندگی متفاوتی داشته و حساسیت زیادی به تنش و توزیع تنش دارند. بررسی هر چه دقیق‌تر تنش تماسی و نحوه توزیع تنش در حین درگیری جفت دنده، درک بهتری در طراحی هر چه بهتر چرخ دنده خواهد کرد. در این پژوهش، از مدل المان محدود برای تعیین تنش تماسی در ده موقعیت متفاوت از سر تا ته دنده چرخ دنده در حین درگیری جفت دنده استفاده شده است. برای کاهش زمان محاسبات، از یک جفت دنده محرک و متحرک استفاده شد. علاوه‌براین، برای افزایش دقت تحلیل المان محدود، از مش بندی ریز برای همگرایی نتایج استفاده شد. مش بهینه به تمام قسمت های مدل اعمال شد. نسبت درگیری و زاویه درگیری جفت دنده با مشخصات هندسی و جنس مشخص برای اعمال شرایط مرزی محاسبه شد. بیش ترین مقدار تنش (45.47 مگاپاسگال) در زیر خط گام، مشاهده شد. علاوه‌بر‌این، توزیع تنش به صورت مورب و در راستای خط فشار، مشاهده شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - آموزش پلیمر در ژاپن
    هوری میوه چی
    آموزش در ژاپن شامل مقاطع زیر است: 6 سال مدرسه ابتدایی، 3 سال اول دبیرستان، 3 سال دوم دبیرستان، 4 سال دانشگاه که مقاطع اول و دوم اجباری است. آموزش پلیمر در ژاپن در مقطع ابتدایی با آزمایش عملی واکنش نشاسته-ید در کلاس علوم آغاز میشود. در سطع دبیرستان، مفهوم پلیمرها و تهیه چکیده کامل
    آموزش در ژاپن شامل مقاطع زیر است: 6 سال مدرسه ابتدایی، 3 سال اول دبیرستان، 3 سال دوم دبیرستان، 4 سال دانشگاه که مقاطع اول و دوم اجباری است. آموزش پلیمر در ژاپن در مقطع ابتدایی با آزمایش عملی واکنش نشاسته-ید در کلاس علوم آغاز میشود. در سطع دبیرستان، مفهوم پلیمرها و تهیه پلیمر در کلاس شیمی به صورت مقدماتی تعلیم داده میشود. هرچندجزئیات آن به عنوان رشته انتخابی در مواد درسی موجود است ولی در آزمون های ورود به دانشگاه مطرح نمیشوند. معمولا از دانش آموزان انتظار نمیرود که روی مواد درسی که در آزمونهای ورودی مطرح نمیشوند وقت زیادی صرف کنند. علوم پلیمر به عنوان رشته مستقل، یا بخشی از شیمی آلی یا علم مواد در دانشگاه تدریس میشود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - پلیمرهای سیلیکونی: مروری بر سنتز، خواص و کاربرد در غشاهای جداسازی گازها
    زهره طاهرخانی
    سیلیکون ها، مواد پلیمری الاستومری با فرمول عمومی R2SiOهستند. حضور هم زمان گروه های «"آلی»" متصل به زنجیره اصلی «"غیر آلی»" باعث ایجاد ترکیبی از ویژگی های منحصر به فرد در مواد سیلیکونی می شود. این ویژگی های خاص شامل مقاومت در برابر حرارت، پایداری شیمیایی، عایق الکتریکی چکیده کامل
    سیلیکون ها، مواد پلیمری الاستومری با فرمول عمومی R2SiOهستند. حضور هم زمان گروه های «"آلی»" متصل به زنجیره اصلی «"غیر آلی»" باعث ایجاد ترکیبی از ویژگی های منحصر به فرد در مواد سیلیکونی می شود. این ویژگی های خاص شامل مقاومت در برابر حرارت، پایداری شیمیایی، عایق الکتریکی، مقاومت در برابر سایش، دوام بالا و مقاومت به ازن هستنداست. با این مشخصات ویژه، مواد سیلیکونی به طور گسترده ای برای جایگزینی محصولات در صنایع مختلف مانند صنایع هوا فضا، خودرو، ساخت و ساز، برق و الکترونیک، پزشکی و ساخت غشاها استفاده می شوند. اخیراً، با تقاضای بیشتر صنایع، این دامنه های کاربرد با سرعت زیادی در حال گسترش هستند. از میان پلیمرهای مختلفی که جهت برای جداسازی گازها مورد استفاده قرار می گیرند، غشاهای سیلیکونی به علت انعطاف پذیری زیاد زنجیرهای آن دارای تراوایی زیادی نسبت به گازهای مختلف هستند و کاربردهای فراوانی در این زمینه پیدا کرده اند. از این رو در این مقاله پس از معرفی مواد سیلیکونی و روش های سنتز آن ها، خصوصیات و کاربردهای این مواد در صنایع مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان این مواد در ساخت غشاهای جداسازی گازها، به ¬طور ویژه کاربرد مواد مذکور در ساخت و راندمان بازده چنین غشاهایی با ارائه مطالعات اخیر بررسی می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - پلیمرهای سیلیکونی: مروری بر سنتز، خواص و کاربرد در غشاهای جداسازی گازها
    زهره طاهرخانی
    سیلیکون ها، مواد پلیمری الاستومری با فرمول عمومی R2SiOهستند. حضور هم زمان گروه های «"آلی»" متصل به زنجیره اصلی «"غیر آلی»" باعث ایجاد ترکیبی از ویژگی های منحصر به فرد در مواد سیلیکونی می شود. این ویژگی های خاص شامل مقاومت در برابر حرارت، پایداری شیمیایی، عایق الکتریکی چکیده کامل
    سیلیکون ها، مواد پلیمری الاستومری با فرمول عمومی R2SiOهستند. حضور هم زمان گروه های «"آلی»" متصل به زنجیره اصلی «"غیر آلی»" باعث ایجاد ترکیبی از ویژگی های منحصر به فرد در مواد سیلیکونی می شود. این ویژگی های خاص شامل مقاومت در برابر حرارت، پایداری شیمیایی، عایق الکتریکی، مقاومت در برابر سایش، دوام بالا و مقاومت به ازن هستنداست. با این مشخصات ویژه، مواد سیلیکونی به طور گسترده ای برای جایگزینی محصولات در صنایع مختلف مانند صنایع هوا فضا، خودرو، ساخت و ساز، برق و الکترونیک، پزشکی و ساخت غشاها استفاده می شوند. اخیراً، با تقاضای بیشتر صنایع، این دامنه های کاربرد با سرعت زیادی در حال گسترش هستند. از میان پلیمرهای مختلفی که جهت برای جداسازی گازها مورد استفاده قرار می گیرند، غشاهای سیلیکونی به علت انعطاف پذیری زیاد زنجیرهای آن دارای تراوایی زیادی نسبت به گازهای مختلف هستند و کاربردهای فراوانی در این زمینه پیدا کرده اند. از این رو در این مقاله پس از معرفی مواد سیلیکونی و روش های سنتز آن ها، خصوصیات و کاربردهای این مواد در صنایع مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان این مواد در ساخت غشاهای جداسازی گازها، به ¬طور ویژه کاربرد مواد مذکور در ساخت و راندمان بازده چنین غشاهایی با ارائه مطالعات اخیر بررسی می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - معرفی سیلیکا آیروژل‌ها و تهیه آن ها به روش سُل_ژل
    میترا توکلی
    در سال‌های اخیر فناوری نانو تحولات چشمگیری را در صنایع مختلف ایجاد کرده است. ساختارهای مختلفی از نانو‌مواد به¬صورت تجاری یا تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته¬اند. آیروژل‌ها دسته‌ای از نانو‌مواد متخلخلند که امروزه مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته¬اند. آیروژل‌ها می‌توانند چکیده کامل
    در سال‌های اخیر فناوری نانو تحولات چشمگیری را در صنایع مختلف ایجاد کرده است. ساختارهای مختلفی از نانو‌مواد به¬صورت تجاری یا تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته¬اند. آیروژل‌ها دسته‌ای از نانو‌مواد متخلخلند که امروزه مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفته¬اند. آیروژل‌ها می‌توانند از جنس کربن، سلولز، سیلیکا و... باشند. اولین نوع این مواد از جنس سیلیکا بود که در بین آیروژل‌ها بسیار محبوب‌تر شده است، زیرا این مواد طیف گسترده‌ای ازخواص استثنایی از جمله مساحت سطح زیاد، تخلخل بالا، چگالی بسیار کم، هدایت حرارتی بسیار پایین، ضریب شکست کم، ثابت دی‌الکتریک بسیار پایین را دارا هستند. این مواد عموماً با روش شناخته شده سُل-ژل از پیش-ماده‌های مختلف از جمله سدیم¬سیلیکات و آلکوکسید‌ها تهیه می‌شوند. توسعه سریع فرایند سُل-ژل در طول دو دهه گذشته منجر به پیشرفت سریع در سنتز مواد متخلخل شده است. روش سُل_ژل، منجر به تولید سیلیکا آیروژل‌ با خواص استثنایی می¬شود که این خواص کاربرد‌های مختلفی مانند عایق‌های صوتی و حرارتی، کاتالیزور، عبوردهی نوری بالا، جذب آلاینده‌ها از آب و... را برای آن‌ها به همراه دارد. هدف از این مطالعه معرفی کلی سیلیکا آیروژل‌ها و بررسی روش سل_ژل و نکات مربوط به آن در تهیه¬ی سیلیکا آیروژل‌ها است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - ویژگی ها و کاربردهای انواع پلی اکریل آمیدها در کاغذسازی
    محمد هادی آریائی منفرد
    صنعت خمیر کاغذ و کاغذ یکی از بزرگ ترین صنایع در جهان است. این صنعت به سرعت در حال پیشرفت بوده و سرعت ماشین کاغذ نیز در حال افزایش است و فناوری مواد شیمیایی کاغذسازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مسائل مربوط به قیمت و کیفیت محصول باعث شده است که تولیدکنندگان کاغذ، توجه بیش چکیده کامل
    صنعت خمیر کاغذ و کاغذ یکی از بزرگ ترین صنایع در جهان است. این صنعت به سرعت در حال پیشرفت بوده و سرعت ماشین کاغذ نیز در حال افزایش است و فناوری مواد شیمیایی کاغذسازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. مسائل مربوط به قیمت و کیفیت محصول باعث شده است که تولیدکنندگان کاغذ، توجه بیشتری به استفاده از مواد افزودنی جهت برای بهبود کیفیت کاغذ نشان دهند. در تولید کاغذ، طیف وسیعی از مواد افزودنی با اشکال، ویژگی های مختلف، توزیع اندازه و رفتار شیمیایی سطحی مختلف در تولید کاغذ استفاده می شوند. پلی آکریل آمیدها، به عنوان یکی از پلیمر های محلول در آب با وزن مولکولی بالا هستند که در صنعت کاغذسازی به عنوان رزین های مقاومت خشک و کمک نگه دارنده استفاده می شود. این رزین ها در بخش پایانه تر سیستمسامانه کاغذسازی به سوسپانسیونتعلیقی خمیر کاغذ اضافه می شوند که با تشکیل پیوندهای هیدروژنی بیشتر بین الیاف، باعث افزایش ماندگاری الیاف، نرمه ها، پرکننده ها و ذرات ریز و در نتیجه باعث بهبود خواص مقاومتی خمیر کاغذ و جلوگیری از هدررفت مواد و کاهش هزینه های تولید می شوند. در سال های اخیر، تحقیقات عمدتاً به توسعه تولید پلی اکریل آمیدهای چندکاره متمرکز شده است. با تعمیق تحقیقات، برخی از عملکردهای برتر پلی اکریل آمیدهای جدید به تدریج مورد استفاده و تولید قرار می گیرند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - رهایش کنترل شده موضعی دارو با استفاده از کاشتنی های پلیمری
    سید مرتضی نقیب
    مصرف دارو به روش متداول آن اغلب حساسیت زا بوده و باعث ایجاد تراکم در بافت سالم و نیازمند مراجعه مکرر و موجب بروز مشکلات دیگر است. از این رو محققان روش های مختلفی را برای کاهش عوارض و مشکلات ارائه دادهاند. یکی از این روش ها دارورسانی موضعی با استفاده از حامل های کاشتنی چکیده کامل
    مصرف دارو به روش متداول آن اغلب حساسیت زا بوده و باعث ایجاد تراکم در بافت سالم و نیازمند مراجعه مکرر و موجب بروز مشکلات دیگر است. از این رو محققان روش های مختلفی را برای کاهش عوارض و مشکلات ارائه دادهاند. یکی از این روش ها دارورسانی موضعی با استفاده از حامل های کاشتنی در محل مورد نظر است. به طور مثال در درمان سرطان بعد از عمل جراحی به دلیل ایجاد عفونت، جلوگیری از عود تومور و داروهای دیگر، لازم است در محل جراحی رهايش داروهایی انجام شود؛ اما این رهاسازی دارو تحت عوامل مختلفی با کنترل از خارج بدن یا تغییر فاکتورهای داخل بدن انجام می شود که هرکدام به نوبه خود دارای معایب و مزایایی هستند. در رهايش کنترل شده موضعی دارو، برای ساخت حامل ها می توان از پليمرهای تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر متناسب با نوع بیماری و محل کاشت استفاده کرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - اثر نانوذرات برچقرمه سازی اپوکسی
    نریمان رجبی فر
    رزین اپوکسی دسته ای از مواد پلیمریگرماسخت است که علاوه بر کاربردهای متنوع آن در زمینه هایی از جمله ساخت کامپوزیت ها، رنگ و نیز پوشش سطوح، به دلیل مقاومت بسیار خوب در برابر خوردگی و مواد شیمیایی استفاده می شود. صنایع مختلف نظیر خودروسازی، هوافضا، ساختمان سازی و تولید قط چکیده کامل
    رزین اپوکسی دسته ای از مواد پلیمریگرماسخت است که علاوه بر کاربردهای متنوع آن در زمینه هایی از جمله ساخت کامپوزیت ها، رنگ و نیز پوشش سطوح، به دلیل مقاومت بسیار خوب در برابر خوردگی و مواد شیمیایی استفاده می شود. صنایع مختلف نظیر خودروسازی، هوافضا، ساختمان سازی و تولید قطعات الکترونیکی از چسب اپوکسی به عنوان اتصال دهنده های غیر مکانیکی استفاده می کنند.علی رغم خواص مناسبی که از رزین اپوکسی انتظار می رود، به دلیل چگالی زیاد اتصالات عرضی در حالت پخت شده مقاومت ضعیفی در مقابل رشد ترک داشته و معمولا شکننده است.بنابراین افزایش خواص مکانیکی چسب های اپوکسی یکی از زمینه های مورد توجه محققان است. از جمله راه هایی که برای دستیابی به این خواص استفاده شده می توان به استفاده از نانوذرات، پرکننده های لاستیکی و اضافه کردن پلیمرهایگرمانرم اشاره نمود. هر یک از روش های ذکر شده که به منظور چقرمه سازی چسب های اپوکسی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند بر روی میزان چسبندگی، مقاومت شیمیایی، خواص مکانیکی و همچنین مقاومت گرمایی تاثیر گذار باشد که لازم است جهت دستیابی به خواص مطلوبنسبت به نحوه سازوکار آنها آگاهی داشت جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - بررسی عملکرد نانوسیم‌ها در هدایت یونی الکترولیت‌های پلیمری حالت جامد برای باتری‌های یون لیتیوم
    حامد جمشیدی اول
    نانوسیم‌ها (Nanowires) یا نانوساختارهای تک بعدی به دلیل ویژگی‌های گوناگون، چون پایداری حرارتی بالا، استحکام مکانیکی مناسب وخصوصیات الکترونیکی، مغناطیسی و نوری، بسیار موردتوجه قرارگرفته‌اند. خواص نانوسیم‌ها، کاربردهای فوق العاده زیادی در تمامی صنایع به ویژه به عنوان افزو چکیده کامل
    نانوسیم‌ها (Nanowires) یا نانوساختارهای تک بعدی به دلیل ویژگی‌های گوناگون، چون پایداری حرارتی بالا، استحکام مکانیکی مناسب وخصوصیات الکترونیکی، مغناطیسی و نوری، بسیار موردتوجه قرارگرفته‌اند. خواص نانوسیم‌ها، کاربردهای فوق العاده زیادی در تمامی صنایع به ویژه به عنوان افزودنی برای بهبود هدایت یونی الکترولیت پلیمری در باتری یون-لیتیوم ایجاد کرده است. نانوسیم‌ها درالکترولیت‌های پلیمری می‌بایست، ثابت دی الکتریک و چگالی بالا داشته و همچنین سبب بهبود عدد انتقال یون، خواص مکانیکی، خواص حرارتی، شیمیایی، الکتروشیمیایی و هدایت یو نی شده که برای کاربرد در غشاها بسیارمهم است. نانوسیم‌های اکسیدی به واسطه ویژگی های مطلوب مانند بهبود هدایت یونی، افزایش عدد انتقال لیتیوم، بهبود خواص مکانیکی، پایداری حرارتی بالا و پنجره پتانسیل الکتروشیمیایی وسیع، به طور گسترده در الکترولیت‌های باتری استفاده می شوند. در این مقاله، نانوسیم‌های مورد استفاده در الکترولیت‌های پایه پلیمری و الزامات عملکردی، بررسی شده است. همچنین، روش‌های ساخت نانوسیم‌ها، الکترولیت‌های پلیمری و راهکارهای شناخته شده برای بهبود ویژگی‌های هدایت یونی، مکانیکی و الکتروشیمیایی شرح داده شده و اثرنانوسیم‌ها بر هدایت یونی و عملکرد الکتروشیمیایی باتری یون-لیتیوم نیز مطرح می‌شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - آموزش دانشگاهی پلیمر در تایلند
    هوری میوه چی
    در این مقاله مروری، به وضعیت و چشم انداز آموزش علوم و فناوری پلیمر درکشور تایلند پرداخته می شود. در اين کشور، پنج کالج فناوری در رشته لاستیک، دیپلم علوم و فناوری لاستیک ارائه می دهند. چند دانشگاه مدرک کارشناسی علوم و فناوری پلیمر، لاستیک و یا مهندسی ارائه می دهند. تعداد چکیده کامل
    در این مقاله مروری، به وضعیت و چشم انداز آموزش علوم و فناوری پلیمر درکشور تایلند پرداخته می شود. در اين کشور، پنج کالج فناوری در رشته لاستیک، دیپلم علوم و فناوری لاستیک ارائه می دهند. چند دانشگاه مدرک کارشناسی علوم و فناوری پلیمر، لاستیک و یا مهندسی ارائه می دهند. تعدادی دانشگاه نیز در تایلند دوره های عالی را در علوم، فناوری و مهندسی پلیمر دایر کرده اند. گواهی کارشناسی ارشد برای چندین دهه است که ارائه می شود و درحال حاضر چندین برنامه دکتری نیز مجوز لازم را دارند. بیشتر اساتید دانشگاه ها دارای مدرک دکتری از یک کشور توسعه یافته اند، گرچه دانش آموختگان خود تایلند به تدریج در صنعت استخدام می شوند. در فرایند بررسی و مشاوره باید به جنبه های مختلف روند آموزش و تعلیم در مدارس تایلند توجه شود. در برنامه های آموزش عالی لازم است کمیت محدود سطح کارشناسی و مسائل فرهنگی نیز مد نظر قرار گیرد. هر سال بیشتر دانش آموختگان کارشناسی پلیمر و 80 درصد کارشناسان ارشد آن نیز به صنعت راه می یابند. از دانش آموختگان دوره دکتری 30 درصد وارد صنعت می شوند و تقریبا 50 درصد آن ها به عضویت هیئت علمی دانشگاه ها، به ویژه مراکز دانشگاهی جدید دور از مرکز، در می آیند و حدود 20 درصد هم وارد پژوهشگاه های دولتی می شوند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - مروری بر کاربرد نانوذرات مغناطیسی با پوشش پلیمری در مهندسی بافت
    سید مرتضی نقیب
    مهندسی بافت، از جمله علوم نوین در زیست¬پزشکی است که با استفاده از آن در حوزه زیست¬پزشکی، راهکارهای نوین از جمله دفاع هوشمندانه در برابر سرطان، ممکن می¬شود. این رویکردهای درمانی معمولاً شامل مراحل جداسازی سلول از بدن فرد، شبیه¬سازی بافت به¬وسیله سلول‌ها و در نهایت امتحان چکیده کامل
    مهندسی بافت، از جمله علوم نوین در زیست¬پزشکی است که با استفاده از آن در حوزه زیست¬پزشکی، راهکارهای نوین از جمله دفاع هوشمندانه در برابر سرطان، ممکن می¬شود. این رویکردهای درمانی معمولاً شامل مراحل جداسازی سلول از بدن فرد، شبیه¬سازی بافت به¬وسیله سلول‌ها و در نهایت امتحان روش درمانی بر روی بافت شبیه‌سازی شده‌ است. هدف نهایی، ارایه درمان‌هاي شخصی به هر بیمار بر اساس علت زمینه‌اي بیماري، شرایط فیزیکی و سبک زندگی وي است که علم پزشکی را در حوزه‌ي «پزشکی مبتنی بر فرد» وارد خواهد کرد. نانوذرات مغناطیسی، می‌توانند در حوزه تشخیص و درمان، به¬ویژه سرطان، مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق، علاوه بر تشریحی بر سرطان و روش‌های درمانی، به تشریح فواید استفاده از فناوری نانو و به‌طور خاص، نانوذرات مغناطیسی با پوشش پلیمری در درمان این بیماری خواهیم پرداخت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - مخازن کامپوزیتی گاز طبیعی فشرده
    زهره طاهرخانی
    مخازن گاز تحت فشار کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف به¬ویژه صنعت هوافضا، صنعت خودروسازی، صنایع پتروشیمی و غیره کسب کرده‌اند. مخازن تحت فشار صنعتی از فلزات سنتی مانند فولادها و آلیاژهای آلومینیوم ساخته شده¬اند. از آنجا که وزن مخزن در عملکرد آن نقش حیاتی دارد، با گذشت زمان چکیده کامل
    مخازن گاز تحت فشار کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف به¬ویژه صنعت هوافضا، صنعت خودروسازی، صنایع پتروشیمی و غیره کسب کرده‌اند. مخازن تحت فشار صنعتی از فلزات سنتی مانند فولادها و آلیاژهای آلومینیوم ساخته شده¬اند. از آنجا که وزن مخزن در عملکرد آن نقش حیاتی دارد، با گذشت زمان رویکرد صنایع مختلف به سمت استفاده از مخازن سبک کامپوزیتی به¬دلیل جلوگیری از استهلاک و کاهش مصرف سوخت به¬ویژه در صنایع حمل نقل تغییر پیدا کرده است. عوامل موثری بر پارامترهای طراحی و خواص مکانیکی این مخازن موثر هستند که دستیابی به مخزن بهینه را فراهم می¬کنند. در مطالعه حاضر، انواع مختلف مخازن گاز طبیعی فشرده معرفی شده و روش¬های ساخت اجزای آن¬ها بیان می¬شود. سپس با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان مخازن کامپوزیتی نوع 3 و 4، عوامل موثر بر خواص و کارکرد آن¬ها برای تعیین شرایط بهینه طراحی با ارائه مطالعات اخیر بررسی می¬شود. نتایج حاصل نشان داده است که نوع الیاف، زاویه الیاف پیچی، الگو، توالی و تعداد لایه¬های کامپوزیت به¬کاررفته، جنس آستر و دما از موارد مهم و موثر بر خواص نهایی مخزن تولید شده هستند که باید در طراحی مخازن کامپوزیتی مورد توجه قرار گیرند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - مروری بر روش های اندازه گیری سریع مقاومت در برابر رشد آهسته ترک پلی اتیلن سنگین
    زهرا  یعقوبی
    یکی از بزرگ¬ترین مشکلات گریدهایمختلف پلی¬اتیلندر استفاده طولانی مدت آن در کاربردهای مختلف، مقاومت کم آن در برابر ترک¬خوردگی در اثر تنش¬های محیطی (ESCR) است. روش¬های مختلفی مانند آزمون نوار خمیدهبه¬منظور اندازه¬گیری ESCRپلی¬اتیلن¬ها ارائه شده است. اما این آزمون¬ها علاوه چکیده کامل
    یکی از بزرگ¬ترین مشکلات گریدهایمختلف پلی¬اتیلندر استفاده طولانی مدت آن در کاربردهای مختلف، مقاومت کم آن در برابر ترک¬خوردگی در اثر تنش¬های محیطی (ESCR) است. روش¬های مختلفی مانند آزمون نوار خمیدهبه¬منظور اندازه¬گیری ESCRپلی¬اتیلن¬ها ارائه شده است. اما این آزمون¬ها علاوه بر طولانی¬مدت بودن، از دقت و تکرارپذیری مطلوبی برخوردار نیستند. به همین منظور در سال¬های اخیر، دو آزمون سخت¬شونده با کرنش (SHT) ونسبت کشش طبیعی(NDR)برایاندازه گیری سریع ESCRمعرفی شده است. نتایج آزمون نوار خمیده با مدول سخت¬شونده با کرنش در آزمون SHT رابطه مستقیم و با NDR رابطه معکوس دارد.اثر ریزساختار پلی¬اتیلن مانند جرم مولکولی، میزان شاخه¬ها و نوع کومونومر بر میزان مقاومت به رشد ترک توسط آزمون¬های SHT و NDRمی¬تواند به¬خوبی ارزیابی شود. البته ارزیابی یکنواختی شبکه زنجیرهای رابط،توسط دو آزمون پنت و خزش شکاف کامل نسبت به آزمون SHT، آسان¬تر است. به¬دلیل نسبت کشش بیش از 8 در آزمون SHT، تنها ESCRگریدهای پلی¬اتیلن مقاوم در برابر رشد ترک می¬توانند اندازه¬گیری شوند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - میکرو کره ها، روش های ساخت، مشخصه يابی و کاربرد آن ها در دارورسانی
    فرناز منجم زاده
    میکروکره یا میکروکپسول تحت فرایند ریزپوشینه¬دارسازی تشکیل می¬شود. میکرو¬کره¬ها ذرات کروی کوچک متشکل از ماتریس دارو و پلیمری هستند که ماهیت زیست¬تخریب¬پذیر دارند و در حالت ایده¬آل دارای اندازه ذرات کم¬تر از 250 میکرومتر هستند. ذرات پلیمری زیست¬تخریب¬پذیر برای تهیه سامانه چکیده کامل
    میکروکره یا میکروکپسول تحت فرایند ریزپوشینه¬دارسازی تشکیل می¬شود. میکرو¬کره¬ها ذرات کروی کوچک متشکل از ماتریس دارو و پلیمری هستند که ماهیت زیست¬تخریب¬پذیر دارند و در حالت ایده¬آل دارای اندازه ذرات کم¬تر از 250 میکرومتر هستند. ذرات پلیمری زیست¬تخریب¬پذیر برای تهیه سامانه¬های دارورسانی کنترل¬شده برای طیف وسیعی از داروها، به¬ویژه برای داروهایی با نیمه¬عمر کوتاه و سامانه¬های دارورسانی هدفمند برای افزایش اثربخشی درمان دارویی، به¬طور گسترده¬ای کاربرد دارد. در این مطالعه مروری، انواع میکرو¬کره¬ها، مزایا و معایب، انواع پلیمرها که در تهیه ریزذرات استفاده می¬شود، روش¬های آماده¬سازی، مشخصه¬یابی، پارامترهای موثر بر بارگذاری و آزادسازی دارو در میکروکره¬ها و در نهایت کاربرد دارویی آن¬ها بحث شده است. هدف از این مطالعه، آشنایی با ساخت و افزایش کارایی و ایمنی داروها در بالین با انتخاب بهترین سامانه دارورسانی است. علاقه روزافزون به زیست¬فناوری و استفاده از پروتئین درمانی در انواع بیماری¬ها، این مطالعه را به¬عنوان معرفی حامل دارویی موثر از اهمیت بیش¬تری برخوردار کرده است. در این مطالعه سعی شده است ریزذرات پلیمری به¬عنوان راه¬حلی برای برخی از شکست¬های درمانی و ناکارآمدی داروها در کاربردهای بالینی معرفی و توجه شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - مروری بر روش‌های پیش‌بینی و تخمین ویژگی نمونه‌ها با استفاده از روش‌های تجزیه‌ای و الگوریتم‌های یادگیری ماشین
    سید محمد رضا میلانی حسینی
    امروزه استفاده از یادگیری ماشین (Machine Learning) به¬علت مزایای بسیار از جمله سادگی، سرعت بالا، دقت زیاد در پیش‌بینی فرایند‌های گوناگون، عدم نیاز به تجهیزات و وسایل پیچیده و در دسترس بودن کاربردهای زیادی در علوم و زمینه‌های مختلف از جمله آمار، ریاضیات، فیزیک، شیمی، بیو چکیده کامل
    امروزه استفاده از یادگیری ماشین (Machine Learning) به¬علت مزایای بسیار از جمله سادگی، سرعت بالا، دقت زیاد در پیش‌بینی فرایند‌های گوناگون، عدم نیاز به تجهیزات و وسایل پیچیده و در دسترس بودن کاربردهای زیادی در علوم و زمینه‌های مختلف از جمله آمار، ریاضیات، فیزیک، شیمی، بیوشیمی، مهندسی مواد، مهندسی پزشکی، داروسازی و... پیدا کرده است. بنابراین در عصر حاضر مطالعه و بررسی روش‌ها و الگوریتم‌های گوناگون یادگیری ماشین از اهمیت بسیاری برخوردار است. به-عنوان زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی، الگوریتم‌های یادگیری ماشین، مدل ریاضی بر اساس داده‌های نمونه یا داده‌های آموزشی به¬منظور پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری بدون برنامه‌ریزی، ایجاد می‌کنند. یکی از جذاب‌ترین موضوعاتی که می‌توان با هوش مصنوعی روی آن متمرکز شد، پیش‌بینی و تخمین رخداد¬ها در آینده است. یادگیری ماشین، توانایی یادگیری مستقل را برای ماشین‌ها ایجاد می‌کند. به¬عبارتی ماشین می‌تواند از تجربیات، مشاهدات و الگوهایی که بر اساس مجموعه¬ای از داده¬ها تجزیه و تحلیل می‌کند، آموزش ببیند. امروزه یادگیری ماشین کاربرد زیادی در شیمی تجزیه پیدا کرده است و از داده‌های حاصل از روش‌های مختلف تجزیه‌ای مانند طیف سنجی، فلورسانس، ولتامتری، طیف‌سنجی نشری، میکرواستخراج فاز جامد، سوانگاری مایع، سوانگاری گازی، طیف‌سنجی فروسرخ و ... برای مدل‌سازی، پیش‌بینی و طبقه‌بندی داده‌ها استفاده می‌شود. یادگیری ماشین همچنین به¬طور گسترده در سنتز، بهینه‌سازی پارامترها و کنترل خواص پلیمرها استفاده می‌شود. مدل‌های ساخته شده از دقت بسیار زیادی برخوردار هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - مروری بر الاستومرهای گرمانرم: انواع، خواص و کاربردها
    احسان  عالی خانی
    الاستومرهای گرمانرم (TPE’s) دسته ویژه¬ای از پلیمرها هستند که در عین دارا بودن رفتار کشسان لاستیک¬ها، مانند گرمانرم¬ها فراوری می¬شوند. به¬عبارت دیگر، TPEها پلی هستند که فاصله میان لاستیک¬های گرماسخت و گرمانرم¬ها را پر می¬کنند. بنابراین، می¬توان آن¬ها را با تجهیزات فرایند چکیده کامل
    الاستومرهای گرمانرم (TPE’s) دسته ویژه¬ای از پلیمرها هستند که در عین دارا بودن رفتار کشسان لاستیک¬ها، مانند گرمانرم¬ها فراوری می¬شوند. به¬عبارت دیگر، TPEها پلی هستند که فاصله میان لاستیک¬های گرماسخت و گرمانرم¬ها را پر می¬کنند. بنابراین، می¬توان آن¬ها را با تجهیزات فرایندی مرسوم گرمانرم¬ها بارها و بارها فرایند کرد. بازیافت-پذیری TPEها موجب می¬شود که این مواد نسبت به لاستیک¬های گرماسخت، آلودگی کم¬تری برای محیط¬زیست داشته باشند. این مزیت در کنار فرایندپذیری راحت، باعث شده است که TPEها برای جایگزینی لاستیک¬های گرماسخت در کاربردهای متفاوت مانند صنعت خودروسازی، اصلاح آسفالت، چسب¬ها، پاپوش¬ها، محصولات پزشکی و غیره استفاده شوند. دامنه¬ی کاربردها و تقاضای بازار برای TPEها روزبه¬روز در حال گسترده¬تر شدن است. از این¬رو در این مقاله¬، پس از معرفی کلی این دسته از پلیمرها، ساختار، خواص و ویژگی¬های مهم¬ترین انواع TPEها شرح داده می¬شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - آخرین پیشرفت‌ها برای افزایش عملکرد چرخ‌دنده‌های پلیمری در زمینه اصلاح هندسه دنده
    رسول محسن زاده
    چرخ‌دنده‌ها عموماً درانتقال حرکت و قدرت، تحت بارها وسرعت‌های مختلف استفاده می‌شوند. به¬دلیل امتیازاتی همچون، کارکرد بی‌صدا، سبکی، مقاومت به خوردگی، سهولت تولید انبوه، ضریب اصطکاک پایین و توانایی کارکرد، بدون روانکار خارجی، استفاده از چرخ‌دنده‌های پلاستیکی رو به افزایش ا چکیده کامل
    چرخ‌دنده‌ها عموماً درانتقال حرکت و قدرت، تحت بارها وسرعت‌های مختلف استفاده می‌شوند. به¬دلیل امتیازاتی همچون، کارکرد بی‌صدا، سبکی، مقاومت به خوردگی، سهولت تولید انبوه، ضریب اصطکاک پایین و توانایی کارکرد، بدون روانکار خارجی، استفاده از چرخ‌دنده‌های پلاستیکی رو به افزایش است. با این وجود، چرخ‌دنده¬های پلاستیکی به¬دلیل مقاومت محدود در درجه حرارت¬های بالا و خستگی، عمر محدودی نسبت به چرخ‌دنده¬های فلزی دارند. در چرخ‌دنده¬های پلیمری، در بارهای بیش از گشتاور بحرانی، به¬علت افزایش تنش یا دما در سطح دنده، نرخ سایش، افزایش قابل¬توجهی می¬یابد. اصلاح مواد چرخ‌دنده، کنترل شرایط کاری چرخ‌دنده و اصلاح هندسه دنده چرخ‌دنده‌های پلیمری از روش‌های افزایش مقاومت چرخ‌دنده‌های پلیمری در برابر حرارت و سایش است. در این پژوهش به روش‌های اصلاح دنده از جمله جاسازی پین فولادی در دنده، استفاده از سوراخ‌های خنک¬کننده، تغییر شعاع پای دنده، اصلاح پهنای دنده و استفاده از چرخ‌دنده‌های دوگانه اشاره شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - برق ريسي سلولز: روش و کاربردها
    زهرا خوبي آراني
    برق ريسي، روشي آسان و تطبيق پذير براي توليد نانوالياف است. مساحت سطح زياد، تخلخل تنظيم پذير و خواص فيزيکي و مکانيکي مناسب، برخي از ويژگي هاي نانوالياف برق ريسي شده است. سلولز به عنوان فراوان ترين پليمر طبيعي، تاريخچه طولاني در تهيه الياف دارد. ازآنجا که سلولز ذوب نمي ش چکیده کامل
    برق ريسي، روشي آسان و تطبيق پذير براي توليد نانوالياف است. مساحت سطح زياد، تخلخل تنظيم پذير و خواص فيزيکي و مکانيکي مناسب، برخي از ويژگي هاي نانوالياف برق ريسي شده است. سلولز به عنوان فراوان ترين پليمر طبيعي، تاريخچه طولاني در تهيه الياف دارد. ازآنجا که سلولز ذوب نمي شود، لازم است برق ريسي آن به روش محلولي انجام گيرد. البته برق ريسي مستقيم محلول سلولز نيز با چالش هايي روبه روست؛ اما مي توان نخست مشتقات سلولز را محلول ريسي و سپس سلولز اوليه را احيا کرد. زيست سازگاري، زيست¬تخريب پذيري، ماندگاري، واکنش پذيري، چگالي کم و آب دوستي، برخي از خواص برجسته نانوالياف سلولزي برق ريسي شده است که آن را در زمينه¬هاي مختلف مانند مهندسي بافت، سامانه هاي دارورساني، فرايندهاي جداسازي، منسوجات و صنايع غذايي، مستعد کاربرد کرده است. در اين راستا، استفاده از آلياژها و هم چنين نانوکامپوزيت هاي سلولزي، خواص نهايي اين نانوالياف را بهبود بخشيده و کاربرد آن ها را گسترش داده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - مروری بر شبکه های پلی‌یورتان – اپوکسی و نانوکامپوزیت آن‌ها
    زهرا مقصود
    با نگاهی گذرا به پلیمرهای مورد استفاده در صنایع، می‌توان دریافت که اپوکسی یکی از پرکاربردترین آن‌هاست. استحکام مکانیکی بالا، مقاومت خوب نسبت به مواد شیمیایی و سهولت کاربرد، این ماده را به گزینه‌ای مناسب برایتولید بسیاری از محصولات نظیر چسب‌ها، کف‌پوش‌ها، عایق‌ها و غیره چکیده کامل
    با نگاهی گذرا به پلیمرهای مورد استفاده در صنایع، می‌توان دریافت که اپوکسی یکی از پرکاربردترین آن‌هاست. استحکام مکانیکی بالا، مقاومت خوب نسبت به مواد شیمیایی و سهولت کاربرد، این ماده را به گزینه‌ای مناسب برایتولید بسیاری از محصولات نظیر چسب‌ها، کف‌پوش‌ها، عایق‌ها و غیره تبدیل کرده است. با این حال در بسیاری از مواقع، مقاومت کم اپوکسی نسبت به ضربه منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در به¬کارگیری این ماده می‌شود. از طرفی دیگر، پلی‌یورتان پلیمری نرم و منعطف است که ذاتاً دارای خواص میرایی و حافظه‌ شکلی است. این پلیمر نسبت به اپوکسی مقاومت بالایی در برابر ضربه، ساییدگی یا خراش از خود نشان می‌دهد. بر این اساس انتظار می‌رود که با ایجاد شبکه‌ این دو پلیمر بتوان به خواص مکانیکی، میرایی و حافظه‌ شکلی مطلوبی دست یافت. در این مطالعه سعی بر آن شده است که ضمن بررسی اهداف ساخت این دسته از شبکه‌ها، راه¬های تقویت آن‌ها و اثراتی که بر خواص مکانیکی، میرایی یا حافظه‌ شکلی داشته‌اند مورد ارزیابی قرار گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - مروري بر سينتيك پخت نانوکامپوزیت های اپوکسی/خاک رس
    محمد رضا کلایی
    رزین اپوکسی یکی از مهم ترین پلیمرهای حرارتی است که به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی عالی در صنایع چسب، الکترونیک، مواد کامپوزیت با کارایی بالا، ترکیبات قالب گیری و پوشش ها مورد استفاده قرار می گیرد. افزودن نانوذرات خاک رس اصلاح¬شده با پلی اکسی پروپیلن دی آمین، د چکیده کامل
    رزین اپوکسی یکی از مهم ترین پلیمرهای حرارتی است که به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی عالی در صنایع چسب، الکترونیک، مواد کامپوزیت با کارایی بالا، ترکیبات قالب گیری و پوشش ها مورد استفاده قرار می گیرد. افزودن نانوذرات خاک رس اصلاح¬شده با پلی اکسی پروپیلن دی آمین، دمای پخت را افزایش می دهد و اصلاح سطح نانوذرات خاک رس، می تواند نقش تأخیری در واکنش بین رزین اپوکسی با سخت کننده داشته باشد. در پژوهشی دیگر با افزودن نانوذرات خاک رس اصلاح شده با آمینوسیلان بر رزین اپوکسی نشان داده شد جریان گرمایی افزایش و دمای بیشینه نانوکامپوزیت، مقداری کاهش پیدا می کند. همچنین سرعت واکنش پخت نانوکامپوزیت پرشده با نانوذرات اصلاح شده با مونتموریلونیت (OMMT) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد مدل هوری نمی تواند ابتدای واکنش را خوب توصیف کند و همچنین افزودن نانوذرات خاک رس (Cloisite 25A) باعث افزایش انرژی فعال سازی رزین اپوکسی می¬شود. مدل های متفاوتی برای ارزیابی و توصیف واکنش پخت و مدل سازی نانوکامپوزیت های اپوکسی در حضور نانوذرات خاک رس بررسی شده است. در این پژوهش به معرفی مدلسازی سینتیک پخت نانوکامپوزیت های اپوکسی و اثر اضافه کردن نانوذرات خاک رس و نانوذرات خاک رس بهبود يافته بر مقدار انرژی فعال سازی، سرعت پخت، درجه پخت، جریان گرمایی و مدل سازی سینتیک پخت پرداخته شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - بررسی عملکرد پلی الکترولیت های پلی اکریل آمید در کاربردهای تصفیه آب
    زهره طاهرخانی
    پلی الکترولت پلي اکريل آميد(PAM) از مهم ترين و رايج ترين پليمرهاي محلول در آب است که به دليل خواص متنوع آن بخش قابل توجهي از پليمرهاي سنتزی محلول در آب بر پايه اين پليمر تهیه می شوند. پلی اکریل آمیدها ویژگی های باارزشی مانند لخته سازی، قابليت دستيابي به وزن هاي مولکولي چکیده کامل
    پلی الکترولت پلي اکريل آميد(PAM) از مهم ترين و رايج ترين پليمرهاي محلول در آب است که به دليل خواص متنوع آن بخش قابل توجهي از پليمرهاي سنتزی محلول در آب بر پايه اين پليمر تهیه می شوند. پلی اکریل آمیدها ویژگی های باارزشی مانند لخته سازی، قابليت دستيابي به وزن هاي مولکولي زیاد، قيمت مناسب و انحلال پذیری در آب در شرايط مختلف دارند و به طور گسترده در فرایندهاي تصفیه آب (به عنوان منعقدكننده، کمک منعقدکننده و لخته ساز) استفاده می شوند. در این پژوهش، پلی الکترولیت های پلی اکریل آمید معرفی شده و روش های سنتز آن ها بررسی می شود. سپس خصوصیات و کاربردهای این مواد در صنایع مختلف و به ویژه تصفیه آب وفاضلاب با بررسی پژوهش های اخیر مطالعه شده و سازوکار عملکرد آن ها بیان می شود. مطالعات نشان می دهد که بازده پلی الکترولیت ها در جداسازی ناخالصی های موجود در آب به ساختار شیمیایی، نوع بار و چگالی توزیع آن در زنجیره پلیمر، وزن مولکولی، نوع اختلاط و زمان آن، pH محلول، غلظت مواد آلاینده، حضور نمک و همچنین خصوصیات محلول بستگی دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - مروری برفرایند تولید افزایشی با چاپگرهای پنج بعدی و کاربرد آن ها
    محمد  آزادی
    چاپ سه بعدی مدت زمان زیادی است که در زمینه‌های مختلف مهندسی، پزشکی، دندان پزشکی، هوافضا و دیگر صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در حالی که صنعت تولید افزایشی همچنان در حال کشف چاپگرهای سه بعدی جدید، مواد جدید و کاربردهای جدید است، تحقیقات در مورد سایر فناوری‌ها نی چکیده کامل
    چاپ سه بعدی مدت زمان زیادی است که در زمینه‌های مختلف مهندسی، پزشکی، دندان پزشکی، هوافضا و دیگر صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در حالی که صنعت تولید افزایشی همچنان در حال کشف چاپگرهای سه بعدی جدید، مواد جدید و کاربردهای جدید است، تحقیقات در مورد سایر فناوری‌ها نیز در حال انجام است. از جمله چاپ چهاربعدی کهتوانایی تغییر شکل اشیا چاپ شده سه بعدی را در طول زمان دارد.در واقع در چاپ چهاربعدی، بعد چهارم زمان است. محققان در دانشگاه‌ها نیز مفهوم چاپ پنج بعدی را ارائه دادند. در این فناوری،چاپگرقابلیت ساخت قطعات را در پنج محور مختلف دارد. همچنین در صنایع پزشکی از چاپ پنج بعدی به عنوان بررسی تغییرات فیزیولوژیکی یاد شده است. با توجه به اینکه بیش از نیمی از قطعاتی که توسط روش ساخت افزایشی تولید می‌شوند، از پلیمر ها ساخته شده اند، آگاهی از آخرین فناوریچاپگرها برای پژوهشگران این حوزه مفید خواهد بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - مروری بر هیدروژل های تزریق پذیر حساس به دما: خصوصیات و کاربرد آنها در مهندسی بافت
    منوچهر  وثوقی
    هیدروژل های تزریقی تخریب پذیر، به طور گسترده در زمینه¬های متنوع پزشکی – دارویی از جمله تهیه زخم پوش ها، مهندسی بافت و تهیه محمل های رسانش دارو/ سلول و فاکتورهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. بالاخص،طی دهه گذشته، کاربرد هیدروژل های تزریق پذیر حساس به دما، با توجه به و چکیده کامل
    هیدروژل های تزریقی تخریب پذیر، به طور گسترده در زمینه¬های متنوع پزشکی – دارویی از جمله تهیه زخم پوش ها، مهندسی بافت و تهیه محمل های رسانش دارو/ سلول و فاکتورهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. بالاخص،طی دهه گذشته، کاربرد هیدروژل های تزریق پذیر حساس به دما، با توجه به ویژگی هایی از جمله انتقال فاز از حالت محلول به ژل در پاسخ به محرک خارجی، قابلیت شبیه سازی محیط ماتریس خارج سلولی به لحاظ ویژگی¬های فیزیکی-شیمیایی و زیستی(برای سلول ها) ، وجود مقادیر زیاد آب در ساختار، ایجاد بستری متخلخل جهت کاشت و تکثیر سلول ها و قابلیت انطباق مناسب با نقص های نامنظم به عنوان روش درمان کم تهاجمی، توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. این سامانه¬های آب¬دوست پلیمری، پیش از استفاده، به صورت محلول آبی و سیال هستند؛ ولی پس از تزریق، تحت شرایط فیزیولوژیک، ضمن انتقال فاز به¬سرعت ژل می¬شوند. در این مقاله، ویژگی ها، مزایا و سازوکار ژل شدن هیدروژل های تزریق پذیر حساس به دما به¬طور خلاصه بیان شده و پس از مرور بخشی از مطالعات صورت گرفته در زمینه کاربرد احتمالی این سامانه ها در حوزه مهندسی بافت طی سال¬های اخیر، چالش¬های موجود در این حوزه مطرح می¬شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - آسیب های پر ضرر به سلامت و بهداشت انسان در تماس بامیکرو و نانو پلاستیک‌ها
    هوری میوه چی
    پلاستیک‌ها مواد بسیار مهمی هستند که امروزه در کليه ابعاد زندگی بشر به‌صورتی گسترده استفاده می‌شوند. این مواد با قیمت ارزان تولید می‌شوند و وزن سبک و سازگاری فیزیکی و شیمیایی آن‌ها در کاربردهای مختلف و روزمره زندگی، مانند بسته بندی غذاها، ساخت محصولات خانگی و صنعتی، وسای چکیده کامل
    پلاستیک‌ها مواد بسیار مهمی هستند که امروزه در کليه ابعاد زندگی بشر به‌صورتی گسترده استفاده می‌شوند. این مواد با قیمت ارزان تولید می‌شوند و وزن سبک و سازگاری فیزیکی و شیمیایی آن‌ها در کاربردهای مختلف و روزمره زندگی، مانند بسته بندی غذاها، ساخت محصولات خانگی و صنعتی، وسایل پزشکی و ساختمانی رايج است. تا سال 2050 برآورده شده که با افزایش 33 میلیارد تنی از پلاستیک برروی کره زمین روبرو هستيم. با توجه به مقاومت زياد پلیمرها در برابر تخریب فیزیکی و شیمیایی، حضور دایمی این مواد در محيط زيست، برای سلامتی انسان وحيوانات بسیار خطرناک است. روبرو شدن و تماس پیوسته انسان از طريق دهان وپوست با مواد شیمیایی و تنفس آن، نشانه ورود گسترده این مواد به ‌بدن انسان است. از طرف ديگر دور ریزی بی‌حد ضايعات پلاستیکی، بار سنگینی را به سامانه‌های مدیریتی دفع زباله تحمیل کرده به‌طوری که امکان دفع کامل زباله ازمحیط زیست منتفی شده، آلودگی بالقوه درزنجیره مواد غذایی رخ داده است. مساله مهم‌تر این‌که عليرغم ورود خرده پلاستیک ها (میکرو و نانوپلاستیک ها) در اکوسيستم‌های آبی و خاکی، آسیب‌های ناشی ازحضور ميکرو و نانو پلاستیک‌ها در محيط زيست، به‌اندازه کافی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله اطلاعات بیشتری از تماس روزمره انسان با ضايعات پلاستیکی و آسیب‌های احتمالی آن بحث می‌شود و مصاديق بی شماری از تماس انسان با میکرو و نانو پلاستیک‌ها در مواد غذایی و خرده‌ریزهای دور ریختنی بررسی خواهد شد و خطرهای ناشی از اين تماس‌ها گوشزد می‌شوند. در انتها، پیشرفت‌های اخیر در ارائه نسل جدیدی از پلیمرهای بی‌خطر پایدار معرفی می‌شوند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - مروری بر فنون میکرو استخراج مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی
    میلاد غنی
    مرحله آماده سازی نمونه به علت عدم ایجاد گزینش‌پذیری مطلوب، همچنان عامل محدودکننده فرایندهای تجزیه‌ای در نظر گرفته می‌شود. در این راستا، به منظور بهبود گزینش‌پذیری روش‌های آماده سازی نمونه، پلیمرهای قالب مولکولی، سنتز و ارائه شدند. این ترکیبات، توانایی انجام استخراج گزین چکیده کامل
    مرحله آماده سازی نمونه به علت عدم ایجاد گزینش‌پذیری مطلوب، همچنان عامل محدودکننده فرایندهای تجزیه‌ای در نظر گرفته می‌شود. در این راستا، به منظور بهبود گزینش‌پذیری روش‌های آماده سازی نمونه، پلیمرهای قالب مولکولی، سنتز و ارائه شدند. این ترکیبات، توانایی انجام استخراج گزینش پذیر را دارند. پلیمرهای قالب-مولکولی(MIPs)، پلیمرهای بسیار پایدار و با قابلیت تشخیص مولکول خاص هستند که برای سنتز این پلیمرها، از الگو (قالب)، در طول فرایند سنتز، استفاده می‌شود. از آنجایی که پلیمرهای قالب مولکولی دارای گزینش‌پذیری مناسب در فرایند آماده‌سازی نمونه هستند، بنابراین، از آن‌ها به عنوان جاذب مناسب در فرایند استخراج فاز جامد استفاده می‌شود. این روش، تحت عنوان «استخراج فاز جامد قالب مولکولی» شناخته می‌شود. علاوه بر این، ترکیب پلیمرهای قالب مولکولی با سایر فنون ریزاستخراج، از جمله ریزاستخراج فاز جامد، استخراج با میله همزن یا ریزاستخراج فاز مایع، راهبردی جدید برای تحقق الزامات آماده¬سازی نمونه، ارائه می‌دهد. بر این اساس، رویکردهای مختلف توسعه فنون میکرو استخراج مبتنی بر MIP در سال‌های اخیر در این مقاله مرور شده است. مزایا و معایب هر یک از روش‌ها و همچنین، روند مورد انتظار در آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - مروری برکاربردها، فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگرهای سه بعدی
    محمد  آزادی
    در این مقاله، مروری بر فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگر های سه بعدی، پرداخته شده است. در ادامه نیز، به کاربردهای این گونه مواد در قالب مهندسی مکانیک جامدات و شاخه های مرتبط با آن، اشاره شده است. در اولین گام، طراحی این گونه فراموا چکیده کامل
    در این مقاله، مروری بر فرایندهای طراحی و ساخت فرامواد با استفاده از فنون تولید افزایشی و چاپگر های سه بعدی، پرداخته شده است. در ادامه نیز، به کاربردهای این گونه مواد در قالب مهندسی مکانیک جامدات و شاخه های مرتبط با آن، اشاره شده است. در اولین گام، طراحی این گونه فرامواد می تواند با استفاده از بهینه سازی توپولوژی به صورت نرم افزاری به همراه روش اجزای محدود انجام پذیرد. تابع هدف برای بهینه سازی ریاضی، معمولاً خواص غیرمعمول ماده همچون ضریب پواسون صفر یا منفی و ضریب انبساط حرارتی صفر یا منفی است. پس از تعیین شکل و هندسه پیچیده آن ها، به کمک روش های ساخت افزایشی و چاپگر های سه بعدی، فرامواد پلیمری، قابل ساخت هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - چارچوب های پلیمرهای آلی میکرومتخلخل
    فاطمه رفیع منزلت
    جامدهای میکرومتخلخل دسته مهمی از مواد با اندازه منافذ کمتر از 2 نانومتر هستند که در دهه های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته اند. توسعه چارچوب های آلی-فلزی میکرومتخلخل (MOFs) و خواص منحصربه فرد آن ها منجر به جلب توجه بیشتر به سمت سایر جامدهای میکرومتخلخل با تنوع و تطب چکیده کامل
    جامدهای میکرومتخلخل دسته مهمی از مواد با اندازه منافذ کمتر از 2 نانومتر هستند که در دهه های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته اند. توسعه چارچوب های آلی-فلزی میکرومتخلخل (MOFs) و خواص منحصربه فرد آن ها منجر به جلب توجه بیشتر به سمت سایر جامدهای میکرومتخلخل با تنوع و تطبيق پذيری بيشتر گشت. پلیمرهای آلی میکرومتخلخل (MOPs) موادی هستند که از عناصر سبک و غیرفلزی جدول تناوبی تشکیل شده اند. این مواد قابلیت بالایی را در کاربردهایی نظیر: ذخیره سازی و انتقال مواد، انرژی، تصفیه، جداسازی و کاتالیزور ها نشان می دهند. تنوع ساختاری بالاتر به دلیل تنوع مونومرها و روش هاي سنتز، پایداری فیزیکی-شیمیایی، کنترل اندازه حفره و عاملیت سطح حفره، امکان سنتز در مقیاس بزرگ، قابلیت جداسازی و جذب بیشتر و بازیافت راحت تر از مزایای آن ها نسبت به MOFs می باشد. MOPها به چهار دسته کلی تقسیم می شوند که شامل: پلیمرهای میکرومتخلخل مزدوج (CMPs)، پلیمرهای ذاتاً میکرومتخلخل (PIMs)، پلیمرهای متخلخل با درصد اتصالات شبکه ای بالا (HCPs) و چارچوب های آلی کووالانسی (COFs) هستند. از بین این مواد، COFها آرایش یافته و بلوری هستند و بقيه، ساختار آمورف و بی نظم دارند. در این مقاله ابتدا به انواع ساختارهای متخلخل، سنتز و کاربرد آن ها اشاره مي شود و سپس به پلیمرهای آلی میکرومتخلخل به طور خاص، همراه با مرور مثال هايي از مقالات پرداخته مي شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - استفاده از ترکیبات هالوکربنی در ساخت کاتالیزور زیگلرناتا بر پایه منیزیم اتوکسید (مروری بر مطالعات)
    حسین  بازگیر
    کاتالیزورهاي موجود در واحدهاي تولید پلـی اتـیلن سـنگین معمولاً از نسل‌های دوم و سـوم کاتالیزورهاي زیگلرناتا است. فعالیت این دسته از کاتالیزورها پایین بوده و بـراي تولیـد ‌میزان مشخصی از پلی‌اتیلن سنگین، کاتالیزور بیشتري در مقایسه با نسل‌هاي جدیدتر این کاتالیزورها مورد ن چکیده کامل
    کاتالیزورهاي موجود در واحدهاي تولید پلـی اتـیلن سـنگین معمولاً از نسل‌های دوم و سـوم کاتالیزورهاي زیگلرناتا است. فعالیت این دسته از کاتالیزورها پایین بوده و بـراي تولیـد ‌میزان مشخصی از پلی‌اتیلن سنگین، کاتالیزور بیشتري در مقایسه با نسل‌هاي جدیدتر این کاتالیزورها مورد نیاز است. با توجه به اینکه این کاتالیزورها قیمت نسبتاً بالایی دارند، بهره‌وری تولید را پـایین می‌آورند. فعالیت کاتالیزورهای زیگلرناتا ازجمله مسائل پراهمیت در فرایند پلیمری شدن پلی الفین ها است که تحت تأثیر شرایط پلیمری شدن و ترکیب درصد کاتالیزور است. در سال‌های اخیر توجه پژوهشگران به استفاده از ترکیبات مختلف برای بهبود عملکرد کاتالیزورها جلب شده است. در این میان ترکیبات هالوکربنی به‌عنوان افزایش‌دهنده‌ فعالیت کاتالیزور موردتوجه قرارگرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ترکیبات علاوه بر فعالیت کاتالیزور بر خواص محصول پلی الفینی ازجمله جرم مولکولی، توزیع اندازه ذرات، چگالی توده، میزان پودر ریز (کمتر از 63 میکرون) و واکس تولیدی در فرایند، تأثیرگذار هستند. ترکیبات هالوکربنی می‌توانند هم به‌عنوان جزئی از ترکیب درصد کاتالیزور و هم در فرایند پلیمری شدن مورد استفاده قرار گیرند. این ترکیبات با تأثیر بر ترکیب درصد کمک کاتالیزور سبب بیشتر شدن گروه‌های فعال در کمک کاتالیزور و در نتیجه سبب افزایش فعالیت کاتالیزور می شوند. درواقع، افزایش فعالیت کاتالیزور به دلیل بیشتر شدن مواضع فعال در دسترس یا فعال کردن مراکزی که به هر دلیلی در فرایند پلیمری شدن غیرفعال شده‌اند عمل می‌کند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - رئولوژي تعليقی هاي پليمري: آخرين دستاوردها
    زهرا دانش فر
    تعليقی‌هاي کلوئیدی در بیشتر فراورده های طبیعی مانند ژل ها، امولسیون ها، غذاها، سامانه‌های بیولوژیکی و صنعتي مانند پوشش ها مشاهده می شوند. ویژگی کلیدی در اين سامانه‌ها این است که سطح تماس بین ذرات و محیط تعليقی زیاد است و از اين‌رو پایداری و رئولوژی به طور قابل توجهی تحت چکیده کامل
    تعليقی‌هاي کلوئیدی در بیشتر فراورده های طبیعی مانند ژل ها، امولسیون ها، غذاها، سامانه‌های بیولوژیکی و صنعتي مانند پوشش ها مشاهده می شوند. ویژگی کلیدی در اين سامانه‌ها این است که سطح تماس بین ذرات و محیط تعليقی زیاد است و از اين‌رو پایداری و رئولوژی به طور قابل توجهی تحت تأثیر برهم کنش‌هاي بین ذرات قرار مي گیرد. درک و شناخت عوامل تأثيرگذار بر رئولوژی آن‌ها و کنترل رفتار جریان توسط اين عوامل براي دستيابي به فرمول‌بندی موفقیت آمیز و تنظيم خواص فرايندي اهميت زيادي دارد. با افزودن ذرات به مايع، گرانروی درنتیجه اختلال هیدرودینامیکی جریان افزايش مي يابد؛ به طوري‌که با نزديک شدن به مقدار بيشينه درصد حجمي، گرانروي واگرا مي شود و برهم کنش هاي بين ذرات می تواند باعث انحراف از رفتار نیوتنی شامل گرانروي وابسته به شدت برشي شود. بنابراين رفتار رئولوژيکي در اين‌گونه مواد بستگي به درصد حجمي، شکل، اندازه، توزیع اندازه و بار سطحی ذرات دارد. در اين مطالعه، ابتدا کلوئيدها و انواع برهم کنش‌هاي کلوئيدي و پايداري آن‌ها مرور مي شود. سپس اثر پارامترهاي مختلف ناشی از حضور ذرات روي رفتار رئولوژي تعليقی‌هاي کلوئيدي بررسي مي شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - مروری بر مواد خودترمیم شونده پلیمری و كاربردهاي آن ها در صنعت
    ستار محمدی اسفرجانی
    در چند دهه اخير استفاده از مواد خودترمیم¬شونده در شاخه¬های متفاوت علوم مواد، پلیمر و مکانیک روندی رو به رشد داشته است، به گونه¬ای که کاربرد صنعتی نیز پیدا کرده¬اند. امروزه اين مواد در بخش عمران، معماري، مكانيك، پزشکی و… استفاده مي¬شوند. مواد خودترمیم¬شونده به¬عنوان دسته چکیده کامل
    در چند دهه اخير استفاده از مواد خودترمیم¬شونده در شاخه¬های متفاوت علوم مواد، پلیمر و مکانیک روندی رو به رشد داشته است، به گونه¬ای که کاربرد صنعتی نیز پیدا کرده¬اند. امروزه اين مواد در بخش عمران، معماري، مكانيك، پزشکی و… استفاده مي¬شوند. مواد خودترمیم¬شونده به¬عنوان دسته‌ای از مواد هوشمند مطرح شده‌اند که به صورت خودکار، آسیب سطحی یا درونی آن‌ها ترمیم می‌شود. اين تحقيق مروري بر تحقيقات گدشته با هدف آشنايي با مواد خودترمیم شونده پلیمری و كاربردهاي آن هابا توجه به اهميت آن ها در صنعت انجام مي پذيرد. مرور تحقيقات پژوهشگران نشان داد كه استفاده از فناوري نانو در ساخت پوشش های خودترمیم شونده و مواد سازگار با محيط-زيست مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. امکان انجام ترمیم خودبه خودی در کامپوزیت‌ها و پلیمرها نسبت به فلزات یا سرامیک‌ها بیشتراست که این امر ناشی از ساختار مولکولی ویژه پلیمرها و کامپوزیت‌ها در محدوده دمایی کاربرد آن ها است.با اعمال چرخه های حرارتی متوالی در محدوده دمایی مشخص،بازده زمانی ترمیم میکروترک ها و آسیب های ایجاد شده در کامپوزیت اپوکسی- الیاف شیشه به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. درصد حجمی ماده ترمیمی در میزان بازیابی بازدهترمیم تعیین¬کننده است.اميد است اين مقاله در بالابردن آگاهي نسبت به مواد خودترمیم شونده مفيد واقع شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - هیدروژل های شبکه دوتایی
    فاطمه رفیع منزلت
    تلاش برای ساخت هیدروژل هایی با خواص مکانیکی فوق العاده به ویژه با تحمل تنش فشاری زیاد در آغاز قرن بیست ویک، گسترش یافت. این هیدروژل ها به ویژه برای کاربردهایی مانند: غضروف و تاندون، ضدرسوب، حسگرها و محرک ها اهمیت دارند. از میان روش های ساخت هیدوژل های مقاوم مانند هیدرو چکیده کامل
    تلاش برای ساخت هیدروژل هایی با خواص مکانیکی فوق العاده به ویژه با تحمل تنش فشاری زیاد در آغاز قرن بیست ویک، گسترش یافت. این هیدروژل ها به ویژه برای کاربردهایی مانند: غضروف و تاندون، ضدرسوب، حسگرها و محرک ها اهمیت دارند. از میان روش های ساخت هیدوژل های مقاوم مانند هیدروژل های نانوکامپوزیتی، هیدروژل های حلقه-لغزشی، و... هیدروژل های شبکه دوتایی (DN) به دلیل استحکام مکانیکی و چقرمگی مکانیکی بسیار زیاد توجه خاصی را به¬خود جلب کرده اند که در مقایسه با هیدروژل های تک شبکه ای معمولی، سازوکار شکست داخلی متفاوت و در نتیجه چقرمگی و استحکام فوق العاده ای دارند. این هیدروژل ها طبقه ی خاصی از هیدروژل های شبکه پلیمری درهم-نفوذی (IPN) هستند که از ترکیب شبکه ی سخت و شکننده با شبکه¬ی نرم و انعطاف¬پذیر درهم نفوذ کرده، تشکیل شده اند. شبکه¬ی سخت اول مسئول خواص استحکامی و شبکه¬ی انعطاف پذیر دوم، مسئول جذب موثر انرژی ترک است تا از رشد میکروسکوپی ترک جلوگیری کند. هیدروژل های DN برخلاف هیدروژل های معمولی، باوجود محتوی آب زیاد، خواص مکانیکی قابل مقایسه با غضروف های مفصلی و لاستیک های صنعتی دارند که به علت ساختار کاملاً متضاد و منحصربه فرد و گره خوردگی قوی این شبکه های دوگانه است. در این مقاله مروری به معرفی هیدروژل های DN، روش های ساخت، جنبه های ساختاری و کاربرد آن ها پرداخته می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - پلیمرهای قالب مولکولی برای به کارگیری در روش استخراج فاز جامد: مروری بر روش‌های سنتز، پیشرفت‌های اخیر و نگاهی به آینده
    میلاد غنی
    مرحله آماده¬سازی نمونه، به علت عدم ایجاد گزینش‌پذیری مطلوب، همچنان عامل محدودکننده‌ی فرایند‌های تجزیه‌ای در نظر گرفته می‌شود. پلیمرهای قالب¬مولکولی ‏Molecularly imprinted polymers (MIPs)))‏)، پلیمرهای سنتزی هستند که دارای انتخاب‌پذیری بالقوه و ویژه برای برخی از آنالیت‌ه چکیده کامل
    مرحله آماده¬سازی نمونه، به علت عدم ایجاد گزینش‌پذیری مطلوب، همچنان عامل محدودکننده‌ی فرایند‌های تجزیه‌ای در نظر گرفته می‌شود. پلیمرهای قالب¬مولکولی ‏Molecularly imprinted polymers (MIPs)))‏)، پلیمرهای سنتزی هستند که دارای انتخاب‌پذیری بالقوه و ویژه برای برخی از آنالیت‌های خاص یا گروهی از ترکیبات هستند که آن‌ها را به موادی ایده‌آل برای استفاده در فرایندهای استخراج یا جداسازی تبدیل می‌کند. در این راستا، در طول سال‌های گذشته مقالات زیادی در مورد استفاده از MIP ها در کاربردهای مختلف از جمله جاذب در استخراج فاز جامد، که با نام استخراج فاز جامد قالب مولکولی ‏نامیده می‌شود، ‏منتشر شده ‌است. اگرچه اکثر این مقالات، توصیفی برای به کارگیری MIP های سنتز شده برای بهبود روش استخراج هستند، ولی در خلال این توصیفات، راهکارهایی برای بهبود برخی از معایب موجود در این روش‌ها ازجمله رهاسازی قالب از بستر، پیچیده بودن مراحل سنتز، زمان بر بودن مرحله ساخت جاذب و... ارائه شده است. بنابراین، در این مقاله سعی خواهد شد تا پس از ارائه خلاصه‌ای از روش سنتز این پلیمرها، پیشرفت‌های صورت گرفته برای بهبود عملکرد MIPها در روش استخراج فاز جامد و دیگر کاربردها را مورد بررسی قرار دهیم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - بررسی راهکارهای ارتقای خواص رئولوژیکی و ضدرسوب غشاهای مورداستفاده در تصفیه‌ی آب
    امیر کرمی
    با افزایش سریع تقاضاها در مورد منابع آب شیرین، کمبود آب شیرین بیشتر از قبل احساس می شود؛ مسئله مهمی که در توسعه پایدارِ اقتصادی و اجتماعیِ بسیاری از کشورها تأثیرگذار است. تاکنون اُسمز معکوس (Reverse Osmosis) به‌عنوان یکی از اصلی ترین فناوری های تولید آب شیرین از آب¬های چکیده کامل
    با افزایش سریع تقاضاها در مورد منابع آب شیرین، کمبود آب شیرین بیشتر از قبل احساس می شود؛ مسئله مهمی که در توسعه پایدارِ اقتصادی و اجتماعیِ بسیاری از کشورها تأثیرگذار است. تاکنون اُسمز معکوس (Reverse Osmosis) به‌عنوان یکی از اصلی ترین فناوری های تولید آب شیرین از آب¬های شور و منابع فاضلاب به‌طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، چالش اصلی پیش روی استفاده‌ی گسترده از فناوری RO، بحث رسوب¬زایی است که منجر به کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه¬های بهره¬برداری می شود؛ بنابراین، تحقیقات بسیاری روی افزایش مقاومت غشای RO در برابر رسوب گذاری یا رسوب متمرکز شده ‌است. این مقاله مروری بر توسعه غشاهای ضدرسوب در سال های اخیر از جمله انتخاب مونومرهای شروع کننده ی جدید، بهبود فرایند پلیمری شدن سطحی، اصلاح سطحی غشای RO متداول توسط روش های فیزیکی و شیمیایی و هم‌چنین غشای RO ترکیبی آلی/معدنی را خواهد داشت. بررسی روند پیشرفت تحقیقات در این مطالعه ممکن است چشم اندازی برای توسعه غشاهای ضد رسوب RO فراهم کند و کاربرد فناوری غشاهای RO در تصفیه‌ی آب را نیز در آینده گسترش دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - مروری بر انواع لاستیک سیلیکون و روش های پخت در دمای بالا
    احسان  عالی خانی
    لاستیک های سیلیکون دسته ای ویژه از پلیمرهای الاستومری هستند که به دلیل خواص فوق العاده، کاربردهای گسترده ای در صنایع برق والکترونیک، بهداشتی و پزشکی، خودروسازی، نظامی و هوافضا پیدا کرده اند. انعطاف پذیری بالا در دماهای بسیار پایین، زیست سازگاری، مقاومت عالی به اوزون و پ چکیده کامل
    لاستیک های سیلیکون دسته ای ویژه از پلیمرهای الاستومری هستند که به دلیل خواص فوق العاده، کاربردهای گسترده ای در صنایع برق والکترونیک، بهداشتی و پزشکی، خودروسازی، نظامی و هوافضا پیدا کرده اند. انعطاف پذیری بالا در دماهای بسیار پایین، زیست سازگاری، مقاومت عالی به اوزون و پیرشدگی، پایداری گرمایی بالا و آب-گریزی، تنها بخشی از خواص منحصربه¬فرد لاستیک¬های سیلیکون به شمار می آیند. لاستیک های سیلیکون از نظر سامانه پخت به دو دسته ی پخت شونده در دمای بالا و پخت شونده در دمای پایین تقسیم می شوند. نوع سامانه ی پخت و عامل پخت کننده، می توانند تأثیر چشمگیری بر خواص نهایی این پلیمر داشته باشند. از این رو مقاله ی مروری حاضر، ابتدا لاستیک های سیلیکون و انواع دسته بندی آن ها را مرور می کند. سپس سامانه های پخت مرسوم و نیز، عوامل نوین پخت لاستیک های سیلیکون در دمای بالا را مورد بررسی قرار می دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - مروری بر نقش پلاستیک‌ها در مقابله با ویروس کرونا
    اميرحسين يزدان بخش
    پاندمی ویروس کویید-19 موسوم به کرونا در حال حاضر اساسی‌ترین چالش زندگی بشر محسوب می‌شود. تا لحظه نگارش این مقاله، تعداد مبتلایان و جان باختگان جهانی به ترتیب 204318511 و 4320365 نفر گزارش شده است. پلاستیک‌ها، به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد پلیمری، نقش قابل ملاحظه‌ای را چکیده کامل
    پاندمی ویروس کویید-19 موسوم به کرونا در حال حاضر اساسی‌ترین چالش زندگی بشر محسوب می‌شود. تا لحظه نگارش این مقاله، تعداد مبتلایان و جان باختگان جهانی به ترتیب 204318511 و 4320365 نفر گزارش شده است. پلاستیک‌ها، به عنوان یکی از مهم‌ترین مواد پلیمری، نقش قابل ملاحظه‌ای را در جنبه‌های گوناگون مقابله با این ویروس منحوس اعم از پیشگیری و درمان ایفا می‌کنند که در مطالعه حاضر به بررسی این موارد پرداخته شده است. وسایل حفاظت فردی پلاستیکی از ماسک و دستکش گرفته تا سپرها و عینک های ویژه، در سراسر دنیا توسط عموم مردم و کادر درمان استفاده می‌شوند. همچنین، پلاستیک‌ها نقش مهمی در ساخت انواع تجهیزات بیمارستانی مهم در مقابله با ویروس، همچون کیت‌های تشخیصی و ونتیلاتور، ایفا می‌کنند. پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر ،همچون پلی لاکتیک اسید از چشم انداز خوبی برای توسعه پلاستیک‌های ضدمیکروبی جهت ساخت انواع تجهیزات و به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی برخوردارند. در بحث درمان نیز آنتی بادی های پلاستیکی تا زمان ساخت داروی قطعی بیماری می‌توانند کمک حال بیماران باشند. پلاستیک‌ها یاری‌گر انسان‌ها در هر شرایطی هستند، فقط باید از آن ها درست استفاده کنیم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - رئولوژی تعلیق‌های کلوییدی غلیظ
    حميدرضا حيدري
    این مقاله به بیان مجموعه‌ای از روش‌های مختلف برای ارزیابی رئولوژی تعلیق‌های ذرات کلوییدی می‌پردازد و بین رفتار ماکروسکوپی ذره با برهم‌کنش میکروسکوپی بین¬ذره‌ای ارتباط برقرار می‌کند که شامل تنش تسلیم تعلیق و نیروهای DLVO مانند نیروهای واندروالس و دولایه‌ای الکتریکی است. چکیده کامل
    این مقاله به بیان مجموعه‌ای از روش‌های مختلف برای ارزیابی رئولوژی تعلیق‌های ذرات کلوییدی می‌پردازد و بین رفتار ماکروسکوپی ذره با برهم‌کنش میکروسکوپی بین¬ذره‌ای ارتباط برقرار می‌کند که شامل تنش تسلیم تعلیق و نیروهای DLVO مانند نیروهای واندروالس و دولایه‌ای الکتریکی است. همچنین درک درستی از پدیده‌های اساسی و وضعیت فعلی رئولوژی تعلیق کلوییدی فراهم و در مورد کاربرد، محدودیت‌ها و تغییرات آن برای انواع مختلف تعلیق‌های ذره‌ای غلیظ بحث می‌کند. این تعلیق‌های آبی از ذرات کلوییدی شامل پلیمرها و نانوکامپوزیت‌های آن حاوی ذرات اکسیدفلزی یا خاک رس تشکیل شده‌اند. تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده و دیدگاه‌های خاصی برای گسترش استفاده از رئولوژی تعلیق مورد بحث قرار گرفته ‌است و تحول سامانه‌‌های تعلیق ذرات ساده به سامانه‌‌های تعلیق ذرات ترکیبی که ارتباط بیشتری با نیازهای صنعت کنونی و آینده دارند، هدف‌گذاری شده‌اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - اندازه گیری بلورینگی پلیمرها توسط گرماسنج روبشی تفاضلی
    مینا علیزاده اقدم
    گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) به طور گسترده برای تعیین بلورینگی پلیمرهای نیمه بلورین به کار می رود. گرمای ذوب نمونه پلیمری معمولاً با اندازه گیری مساحت بین منحنی گرماگیر ذوب و خط پایه که به صورت دلخواه و خطی از ابتدا تا پایان منحنی ذوب ترسیم می شود، محاسبه می شود. خط پایه چکیده کامل
    گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) به طور گسترده برای تعیین بلورینگی پلیمرهای نیمه بلورین به کار می رود. گرمای ذوب نمونه پلیمری معمولاً با اندازه گیری مساحت بین منحنی گرماگیر ذوب و خط پایه که به صورت دلخواه و خطی از ابتدا تا پایان منحنی ذوب ترسیم می شود، محاسبه می شود. خط پایه ای که به این صورت تعیین می شود، مفهوم فیزیکی ندارد. خط پایه صحیح در واقع همان ظرفیت حرارتی نمونه نیمه بلورین است که هم با افزایش دما و هم با تغییر بلورینگی تغییر می کند و نمی تواند خطی باشد. لذا در اغلب موارد، نتایج بستگی زیادی به تخمین کاربر از خط پایه صحیح دارد. از مقایسه آنتالپی یا گرمای ذوب اندازه گیری شده با گرمای ذوب پلیمر کاملاً بلورین، درجه بلورینگی نمونه تعیین می شود. باید توجه کرد که آنتالپی، کمیتی وابسته به دما است. ذوب بخش های بلورین نمونه پلیمری در دماهایی متفاوت و پایین¬تر از دمای ذوب پلیمر کاملاً بلورین انجام می¬شود. به این ترتیب، مقایسه آنتالپی ذوب نمونه نیمه بلورین و کاملاً بلورین که در دماهای مختلفی تعیین شده¬اند، صحیح نیست. در این کار، نحوه تعیین یک خط پایه صحیح برای منحنی گرماگیر ذوب در نمودار حرارت دهی DSC و نیز تابعیت دمایی آنتالپی ذوب مورد بررسی قرار می گیرد که منجر به تعیین دقیق تر بلورینگی و تابعیت دمایی آن می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - نانوکامپوزیت های پلیمر/ نقاط کوانتومی و کاربردهای پزشکی آن ها
    فاطمه رفیع منزلت غلامعلي کوهمره
    تاکنون مطالعات زیادی در راستای توسعه نانوکامپوزیت های پلیمر/ نقاط کوانتومی صورت ‌گرفته است. پلیمرهای شفاف در بخش مرئی طیف الکترومغناطیسی می‌توانند با ساختارهای مختلف با هدف فراهم آوردن خواص مکانیکی خوب و حفظ پایداری نوری نقاط کوانتومی در این نانوکامپوزیت ها مورد استفاده چکیده کامل
    تاکنون مطالعات زیادی در راستای توسعه نانوکامپوزیت های پلیمر/ نقاط کوانتومی صورت ‌گرفته است. پلیمرهای شفاف در بخش مرئی طیف الکترومغناطیسی می‌توانند با ساختارهای مختلف با هدف فراهم آوردن خواص مکانیکی خوب و حفظ پایداری نوری نقاط کوانتومی در این نانوکامپوزیت ها مورد استفاده قرار گیرند. نقاط کوانتومی با ابعاد نانومتری دارای ویژگی‌های قابل‌ توجه نوری و الکترونیکی هستند که می‌توان به پایداری نوری، عمر طولانی درخشندگی آنها، طیف جذبی پیوسته و پهن، طیف نشری باریک و بازده کوانتومی فلوئورسانسی بزرگ اشاره کرد. وقتی ‌که ابعاد مواد در مقیاس اتمی کوچک می‌شود و به نقاط کوانتومی تبدیل می‌شوند، خواص آن¬ها بسیار متفاوت از حالت توده است که فرصت‌های جدیدی را برای کاربردهای متنوع در زمینه پزشکي، زيست محيطي، انر‌‌ژي، کاتالیزور ها، ليزر، انواع حسگرها و آناليزگرها، دیودهای ناشر نور و ... فراهم کرده است. کاربردهايي مانند سامانه‌های رهایش دارو، تصویربرداری زیستی، حسگرها، نورگرمادرمانی و فتودینامیک درمانی، غشاهای پلیمری در جداسازي و تصفيه، سلول هاي خورشيدي و ... جهش هاي نويني را در علوم و صنايع کوانتومي ايجاد کرده اند. در این مقاله، پس از معرفی نقاط کوانتومی، ویژگی ها و روش سنتز آن ها، به نحوه طراحی انواع مختلف نانوکامپوزیت های پلیمر/نقاط کوانتومی پرداخته شده و سپس بر کاربردهای پزشکي آن ها تمرکز خواهیم داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - بررسی و امکان سنجی استفاده از قفس پرورش ماهی پلیمری در صنعت شیلات
    اميرحسين يزدان بخش
    پلیمرها به دلیل خواص مکانیکی خوب و متنوع، چگالی پایین، قیمت مناسب، خواص ویژه عالی و دسترسی آسان به-ویژه در کشور ایران با منابع عظیم نفتی، رفته رفته جای مواد معدنی و فلزی را در صنایع مختلف گرفته‌اند که صنعت شیلات نیز از این قاعده مستثنی نیست. در کشور ایران با توجه به ظرف چکیده کامل
    پلیمرها به دلیل خواص مکانیکی خوب و متنوع، چگالی پایین، قیمت مناسب، خواص ویژه عالی و دسترسی آسان به-ویژه در کشور ایران با منابع عظیم نفتی، رفته رفته جای مواد معدنی و فلزی را در صنایع مختلف گرفته‌اند که صنعت شیلات نیز از این قاعده مستثنی نیست. در کشور ایران با توجه به ظرفیت‌های موجود به ویژه در شمال و جنوب کشور، اجرای طرح پرورش ماهی در قفس از سیاست های مهم و جدی شیلات است. پرورش ماهی در قفس‌های پلی-اتیلن در دهه‌های اخیر با توجه به مزایای خاص خود مورد توجه اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. در این مقاله به معرفی قفس پرورش ماهی پلی اتیلنی پرداخته شده و همچنین اجزا، عملکرد و مزایای آن شرح داده شده است. با توجه به تنوع خواص پلیمرها، می‌توان در کنار بدنه اصلی پلی اتیلنی، اکثر اجزای دیگر را نیز از دیگر پلاستیک‌ها ساخت و بدین وسیله و با چاشنی ابتکار و نوآوری برخی محدودیت‌های قفس پلی اتیلنی را نیز مرتفع ساخت که این موارد نیز تشریح شده‌اند. همچنین مزایای پلی اتیلن نسبت به ایده‌های دیگر برای ساخت قفس پرورش ماهی (چوب و فولاد) بیان شده و ماتریس مقایسات زوجی معیارهای رقابتی و مقایسه پلی اتیلن با چوب و فولاد گزارش شده و نهايتاً توجيه اقتصادي استفاده از قفس پرورش ماهی پلیمری تبيين شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - تقويت آميخته پلي‌استال-ترموپلاستيک پلي‌يورتان براي استفاده در براکت سپر
    رسول محسن زاده
    پلي استال، پلاستيک مورد استفاده براي ساخت براکت سپر است. ازآن جايي که پلي استال در گروه پلاستيک هاي مهندسي قرار مي گيرد و تمامي گريدهاي آن در توليد قطعات حساس بخش هاي مختلف صنعتي به مصرف مي رسند، مقاومت به ضربه يکي از مهم ترين خواص مورد انتظار از پلي استال ها است. پلي ا چکیده کامل
    پلي استال، پلاستيک مورد استفاده براي ساخت براکت سپر است. ازآن جايي که پلي استال در گروه پلاستيک هاي مهندسي قرار مي گيرد و تمامي گريدهاي آن در توليد قطعات حساس بخش هاي مختلف صنعتي به مصرف مي رسند، مقاومت به ضربه يکي از مهم ترين خواص مورد انتظار از پلي استال ها است. پلي استال با توجه به ريزساختار بلوری و همچنين نوع بافت بلوری خود، در برابر ضربه عملکرد ضعيفي از خود نشان مي دهد. وضعيت وقتي نگران کننده تر مي شود که بدانيم پلي استال در گروه پلاستيک¬هاي حساس به شکاف (Notched) نيز قرار دارند و چنانچه در زمان توليد يا کاربري، شکافي در قطعه ايجاد شود، مقاومت به ضربه آن نسبت به نمونه بدون شکاف کمتر مي¬شود. با توجه به اينکه براکت سپر در معرض ضربه قرار دارد، بنابراين چنانچه جنس اين قطعه از نظر چقرمگي بهبود يابد، باعث کاهش آسيب جلوبندي خودرو در تصادفات خواهد شد. از جمله راهکار افزايش چقرمگي پلي‌استال، آميخته‌سازي با لاستیک است. ترموپلاستيک پلي‌يورتان (TPU) به¬دليل سازگاري مناسب با پلي‌استال، کاربرد بيشتري در آميخته سازي با پلي‌استال و افزايش چقرمگي آن دارد. با‌اين‌حال، افزودن TPU در زمينه پلي‌استال منجر به کاهش استحکام مي‌شود. بنابراین، براي بهبود هم زمان استحکام و چقرمگي، از تقويت کننده‌ها استفاده شده است. تقويت کننده‌هاي استفاده شده در آميخته POM-TPU، شامل الياف شيشه و همچنين نانوذرات همچون نانوذرات خاک رس و نانوذرات کربنات‌کلسيم است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - مروری بر غشاهای جدید اسمز معکوس و کاربردهای آن
    مهرنوش محمدی
    اسمز معکوس در بین دیگر فرایندهای غشایی محبوبیت بیشتری دارد؛ به طوری که پیش بینی شده است که ارزش بازار جهانی آن تا سال 2026 به 5 میلیارد دلار برسد. عدم استفاده از مواد شیمیایی، مقاومت مکانیکی بالا تعمیر، نگه داری و توسعه آسان از ویژگی های غشای اسمز معکوس است. غشای سلولز چکیده کامل
    اسمز معکوس در بین دیگر فرایندهای غشایی محبوبیت بیشتری دارد؛ به طوری که پیش بینی شده است که ارزش بازار جهانی آن تا سال 2026 به 5 میلیارد دلار برسد. عدم استفاده از مواد شیمیایی، مقاومت مکانیکی بالا تعمیر، نگه داری و توسعه آسان از ویژگی های غشای اسمز معکوس است. غشای سلولزاستات قدیمی ترین نوع غشای اسمز معکوس است که شامل یک لایه بالایی روی یک لایه متخلخل پشتیبان است که با افزایش درجه استیل دار شدن، انتخاب پذیری و شار عبوری از غشا نیز افزایش پیدا می کند. غشای لایه نازک کامپوزیتی در ترکیب با پلی آمید ضعف¬های غشای سلولزاستات را کاهش داده است. ساختار غشای لایه نازک کامپوزیتی- پلی آمیدی شامل لایه انتخاب پذیر نازک روی پشتیبان متخلخل است. لایه پشتیبان خواص مکانیکی غشا را افزایش می دهد. استفاده از نانوذرات و نانو لوله های کربنی در ساختار غشای لایه نازک می تواند به طور قابل توجهی سبب افزایش شار عبوری از غشا با حفظ میزان حذف املاح شود. نمک زدایی از آب لب شور و دریا، کاهش سختی آب ورودی به دیگ بخار، تصفیه پساب نفتی، حذف فلزات سنگین و... تعدادی از کاربردهای غشای اسمز معکوس است. در این مقاله به جنس، کاربرد و توسعه های اخیر غشاهای اسمز معکوس پرداخته شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - تاملی در برنامه درسی کارشناسی مهندسی بسپار در نظام آموزش عالی ایران: بهره‌گیری از رویکرد CDIO در تربیت مهندس
    علی عباسیان
    شکل‌گیری رشته مهندسی بسپار در دنیا، از یک سو خاستگاه‌های صنعتی داشته و از سوی دیگر به واسطه تلاش‌های پژوهشگران دانشگاهی این حوزه بوده است. اما مسئله اصلی این است که به دلیل همین پراکندگی و فصل مشترکی که حوزه بسپار با سایر حوزه‌ها داشته، برنامه‌های آموزشی ارائه شده در دا چکیده کامل
    شکل‌گیری رشته مهندسی بسپار در دنیا، از یک سو خاستگاه‌های صنعتی داشته و از سوی دیگر به واسطه تلاش‌های پژوهشگران دانشگاهی این حوزه بوده است. اما مسئله اصلی این است که به دلیل همین پراکندگی و فصل مشترکی که حوزه بسپار با سایر حوزه‌ها داشته، برنامه‌های آموزشی ارائه شده در دانشگاه‌ها در این حوزه عموما به صورت گرایشی از علوم دیگر بوده و تنها در چند دهه اخیر بوده است که این رشته به صورت مستقل در دانشگاه‌های دنیا ارائه شده است. همزمان مباحث دیگری نیز برای بازاندیشی رشته‌های مهندسی توسط ابتکاراتی مانند CDIO (کوته‌نوشت concieve (درک)، Design (طراحی)، Implement (پیاده‌سازی) و Operation (اجرا)) مطرح شده است که تمرکز را از پژوهش‌محوری به عملی شدن منتقل کرده است تا به این ترتیب شرایط تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنایع فراهم شود. این مطالعه ابتدا با بررسی تاریخچه شکل‌گیری رشته مهندسی بسپار در دانشگاه‌های دنیا، حوزه‌های گوناگون آن را شفاف کرده‌ و با بهینه‌کاوی 61 برنامه آموزش مهندسی بسپار یا گرایش‌های آن از دانشگاه‌های سراسر دنیا حوزه‌های فعلی آموزش بسپارها و همچنین اهداف یادگیری مهندسی بسپار را مشخص کرده است. سپس با انجام یک پیمایش میدانی در میان اساتید دانشکده‌های مهندسی پلیمر، شیمی و مواد دانشگاه‌های ایران، اهداف آموزش بسپار در ایران به لحاظ مطلوبیت (در نیازمندی‌های صنعت) و انطباق (با سرفصل‌های آموزشی فعلی) گردآوری شده است. در نهایت با توجه به نتایج این بررسی‌ها، پیشنهادهای لازم برای بهبود برنامه درسی یکپارچه آموزش مهندسی پلیمر در ایران، از دو منظر ساختار و گرایش‌ها و هم¬چنین انطباق محتوا با اهداف آموزشی ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - فروسیال ها: ويژگي، نحوه ساخت و كاربرد آن ها در صنایع پلیمری
    زهرا طالب پور زینب  زمانی
    مواد هوشمند، موادی هستند که رفتار خود را در پاسخ به محرک های خاص به ‌صورت سیستماتیک تغییر می دهند. فروسیال ها دسته ای از مواد هوشمند هستند، که رفتار آن ها در حضور میدان مغناطیسی تغییر می کند. این مواد سوسپانسیون های کلوییدی از نانوذرات فرومغناطیس در سیال حامل قطبی یا غی چکیده کامل
    مواد هوشمند، موادی هستند که رفتار خود را در پاسخ به محرک های خاص به ‌صورت سیستماتیک تغییر می دهند. فروسیال ها دسته ای از مواد هوشمند هستند، که رفتار آن ها در حضور میدان مغناطیسی تغییر می کند. این مواد سوسپانسیون های کلوییدی از نانوذرات فرومغناطیس در سیال حامل قطبی یا غیرقطبی هستند که از سه جزء اصلی نانوذرات مغناطیسی، عوامل پایدارکننده و مایع حامل تشکیل شده اند. به ‌منظور دستیابی به یک فروسیال با پایداری بالا، سازگاری بین اجزای آن همواره امری ضروری است. با توجه به کاربرد فروسیال، می توان از انواع مختلفی از هر یک از این اجزاء استفاده کرد. این مواد، به ‌دلیل دارا بودن خواص منحصر به فرد مانند ویژگی های سوپرپارامغناطیس، رفتار مشابه مایع، خواص نوری و حرارتی قابل تنظیم و سازگاری با سایر مواد، توجه تعداد زیادی از محققان را به خود جلب کرده¬اند. در حال حاضر از فروسیال ها در ساخت قالب های پلیمری به ‌طور گسترده استفاده می شود و در زمینه های مختلف مهندسی مانند درزگیرهای مغناطیسی، بلندگوها، سخت‌ افزار کامپیوتر و هوا فضا، در حوزه ی پزشکی در تحویل دارو برای گرما درمانی و تصویربرداری با تشدید مغناطیسی و در فرآیندفرایندهای جداسازی در سیستم های سامانه های ریزسیال کاردبردهایی را به خود اختصاص می دهند. در این مقاله به بررسی فروسیال ها، روش سنتز و برخی از کاربردهای آن ها پرداخته می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    80 - معرفی مواد هوشمند حافظه دار ساخته‌شده با نانوفناوری و چاپگرهای چهاربعدی
    محمد  آزادی مهناز فرخ پور
    در این مقاله مروری، به چاپگرهای چهاربعدی بر اساس فرایند تولید افزایشی با تأکید بر نانوفناوری پرداخته شده است. امروزه چاپ مواد برای ساختارهای پیچیده سه‌بعدی، مورد استفاده قرار می¬گیرد اما به‌عنوان فناوری جدیدتر و پیشرفته¬تر، از فناوری چاپ چهاربعدی در ایجاد مواد هوشمند در چکیده کامل
    در این مقاله مروری، به چاپگرهای چهاربعدی بر اساس فرایند تولید افزایشی با تأکید بر نانوفناوری پرداخته شده است. امروزه چاپ مواد برای ساختارهای پیچیده سه‌بعدی، مورد استفاده قرار می¬گیرد اما به‌عنوان فناوری جدیدتر و پیشرفته¬تر، از فناوری چاپ چهاربعدی در ایجاد مواد هوشمند در نظر گرفته می‌شود. بنابراین پس از معرفی انواع روش¬های چهاربعدی، چاپ در مقیاس نانو و چاپ نانوکامپوزیت‌ها نیز بررسی می¬شود. همچنین در این مطالعه، به کاربردهای چاپ چهاربعدی با تأکید بر نانوفناوری، به‌منظور تولید مواد هوشمند حافظه¬دار اشاره شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    81 - مروری بر بازیافت مکانیکی پلی‌لاکتیک اسید: چالش‌ها و دستاوردهای اخیر
    فرزانه  طباطبائی
    روند روبهرشد استفاده از پلی‌لاکتیک اسید (PLA)، فناوران را به تحقیق گسترده در زمینه‌ی ارزشمندسازی پسماندهای آن با بهترین کیفیت تشویق می‌کند. بهطورکلی، بازیافت مکانیکی PLA یکی از مقرونبه‌صرفه‌ترین روش‌های بازیابی این پلیمر است. اما مواد بازیافتی معمولاً برای کاربردهای کم‌ چکیده کامل
    روند روبهرشد استفاده از پلی‌لاکتیک اسید (PLA)، فناوران را به تحقیق گسترده در زمینه‌ی ارزشمندسازی پسماندهای آن با بهترین کیفیت تشویق می‌کند. بهطورکلی، بازیافت مکانیکی PLA یکی از مقرونبه‌صرفه‌ترین روش‌های بازیابی این پلیمر است. اما مواد بازیافتی معمولاً برای کاربردهای کم‌اهمیت مصرف می‌شوند که علت آن تخریب حرارتی-مکانیکی ذاتی پلیمر در حین بازیافت بوده که عمدتاً باعث بریدگی زنجیرها و واکنش‌های ترنس استریفیکاسیون درونمولکولی و بین‌مولکولی میشود. از این رو، بازیافت مکانیکی بر توزیع جرم مولی و متعاقباً بر خواص مکانیکی، حرارتی و رئولوژیکی PLA بازیافتی تأثیر منفی میگذارد. در این مقاله، مروری بر پژوهش‌های دهه‌ی اخیر در زمینه‌ی اثرات بازیافت مکانیکی بر خواص PLA شامل تغییرات ساختاری، مورفولوژیکی، مکانیکی، رئولوژیکی و حرارتی انجام شد. همچنین مروری بر سه روش اصلی ارزشمندسازی PLA بازیافتی شامل اصلاح حرارتی، اصلاح‌های شیمیایی در حضور پایدارکننده‌ها، عوامل گسترش‌دهنده‌‌ی زنجیر و عوامل شاخه‌ای‌کننده و در انتها مخلوط کردن PLA بازیافتی با نانوافزودنی‌ها یا سایر پلیمرها برای ارتقای خواص انجام شد. در ادامه، به دلیل استفاده‌ی گسترده از الیاف طبیعی برای بهبود عملکرد PLA، قابلیت بازیافت زیست‌کامپوزیت‌های PLA تقویت‌شده با الیاف طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. در انتها به دو کاربرد مهم PLA بازیافتی در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی و چاپ سه‌بعدی پرداخته شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    82 - مروری بر کاربرد نقاط کوانتومی کربن (CQDs) در فناوری های غشایی
    فرزاد  مهرجو
    نقاط کوانتومی کربن (Carbon Quantum Dots)، که نوع جذابی از کربن‌های نانوساختار هستند، اخیراً توجه گسترده‌ای را در زمینه فناوری‌های غشایی برای کاربردهایشان در فرایندهای جداسازی به خود جلب کرده‌اند. به این دلیل که آن¬ها دو مزیت منحصربه‌فرد دارند. تولید آن¬ها آسان و ارزان ا چکیده کامل
    نقاط کوانتومی کربن (Carbon Quantum Dots)، که نوع جذابی از کربن‌های نانوساختار هستند، اخیراً توجه گسترده‌ای را در زمینه فناوری‌های غشایی برای کاربردهایشان در فرایندهای جداسازی به خود جلب کرده‌اند. به این دلیل که آن¬ها دو مزیت منحصربه‌فرد دارند. تولید آن¬ها آسان و ارزان است، در حالی که خواص فیزیکوشیمیایی آن¬ها مانند اندازه¬های بسیار کوچک، زیست¬سازگاری خوب، بی¬اثری شیمیایی بالا، آب¬دوستی قابل‌تنظیم، غنی از گروه¬های عملکردی سطحی و ویژگی¬های ضدرسوب بسیار مطلوب هستند. محققان با استفاده از این موارد، کاربرد آن¬ها را در طرح‌های مختلف غشاء برای اسمز معکوس (Reverse Osmosis)، اولترافیلتراسیون (Ultrafiltration)، نانوفیلتراسیون (Nonofiltration)، اسمز مستقیم (Forward Osmosis)، اسمز عقب‌مانده فشاری (Pressure Retarded Osmosis)، تقطیر غشایی (Membrane Distillation) و فرایندهای نانوفیلتراسیون حلال آلی (Organic Solvent Nanofiltration) مورد بررسی قرار دادند. به‌طور خاص، CQDs به ویژه اکتشاف در زمینه تصفیه آب توسط فناوری¬های غشایی را تحریک کرده¬اند، زیرا زیست¬سازگاری مواد غشایی برای اطمینان از ایمنی آب آشامیدنی از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، CQDs در موقعیت مطلوبی برای دستیابی به عملکرد بی¬سابقه فرایندهای جداسازی غشایی در تصفیه آب، با توجه به افزایش کارایی قابل توجه و تمایل ضدرسوب، همان¬طور که در تحقیق¬های اخیر کشف شده است، قرار دارند. در این مقاله، پیشرفت در توسعه غشاهای CQDs گنجانده شده و چالش-ها و دیدگاه¬های موجود بررسی شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    83 - مروری بر غشاهای بر پایه پلی سولفون در جداسازی لیپوپروتئین با چگالی کم از خون
    رحیم  دهقان جلال برزین بهنام  دارابی حمیدرضا قادری
    بیماری های قلبی و عروقی شایع ترین دلیل مرگ و میر در سرار جهان به شمار می آید. افزایش بیش از حد سطح لیپوپروتئین با چگالی کم (low density lipoprotein) در خون به عنوان اصلی ترین دلیل بیماری های عروق کرونری و تصلب شرایین محسوب می شود. جداسازی LDL از خون یکی از انتخاب های سخ چکیده کامل
    بیماری های قلبی و عروقی شایع ترین دلیل مرگ و میر در سرار جهان به شمار می آید. افزایش بیش از حد سطح لیپوپروتئین با چگالی کم (low density lipoprotein) در خون به عنوان اصلی ترین دلیل بیماری های عروق کرونری و تصلب شرایین محسوب می شود. جداسازی LDL از خون یکی از انتخاب های سخت افزاری برای این منظور و بخصوص بیمارانی که با دارودرمانی بهبود نمی یابند می¬باشد. روش¬های جداسازی LDL بطور کلی به دو دسته روش های مبتنی بر جذب و فیلتراسیون آبشاری تقسیم¬بندی می¬شوند. در این مطالعه علاوه بر اینکه به بررسی مروری این روش¬ها پرداخته شده، استفاده از غشاهای برپایه پلی سولفون در جداسازی LDL مورد بررسی قرار داده شده است. سپس با الهام از ساختار گیرنده ذاتی LDL در بدن (LDLR)، روش های اصلاح متفاوتی همچون هپارینه کردن با روش¬های مختلف از قبیل کلرومتیل دار کردن غشا، اصلاح با پلاسمای آمونیاک، اصلاح از طریق پلی دپامین و پلی¬اتیلن ایمین، گلیکوزیله کردن غشا با روش شیمی کلیک و اتصال آلژینات سولفات به سطح غشای پلی-سولفون از روش های اصلاحی بوده که به منظور جذب LDL از آن استفاده شده است. به منظور بررسی صحت فرآیند اصلاح از آزمون های مختلفی همچون طیف سنجی تبدیل فوریه (ATR-FTIR) ، اسپکتروسکوپی با اشعه ایکس( XPS) ، اندازه گیری زاویه تماس آب و پتانسیل زتا استفاده می شود. همچنین خون سازگاری این دسته از غشاها از موارد اساسی در توسعه آنها برای کاربرد ذکر شده میباشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    84 - چندسازه‌های پلی‌اکسومتالات/پلیمر مروری بر روش‌های سنتز و خواص آن‌ها
    مرضیه کاویان میلاد غنی جهانبخش رئوف
    در این مقاله به بررسی اجمالی روش ساخت و خواص چندسازه‌های حاوی پلی‌اکسومتالات/پلیمر پرداخته شده است. پلی‌اکسومتالات‌ها POM))، خوشه‌های گسسته، مولکولی، حاوی اکسید فلز و دارای اندازه‌های مختلف، از یک تا چند نانومتر هستند که توپولوژی‌های مختلف و خواص شیمیایی و الکترونیکی مت چکیده کامل
    در این مقاله به بررسی اجمالی روش ساخت و خواص چندسازه‌های حاوی پلی‌اکسومتالات/پلیمر پرداخته شده است. پلی‌اکسومتالات‌ها POM))، خوشه‌های گسسته، مولکولی، حاوی اکسید فلز و دارای اندازه‌های مختلف، از یک تا چند نانومتر هستند که توپولوژی‌های مختلف و خواص شیمیایی و الکترونیکی متنوعی را نشان می‌دهند. پلی‌اکسومتالات‌ها، اسیدیته زیادی دارند. بنابراین می‌توانند کاتالیزورهای اسیدی کارآمدی برای واکنش‌های خاص مانند استری‌شدن، آب‌کافت، آلکیلدار کردن فریدل-کرافتس و پلیمریشدن بازکننده حلقه تتراهیدروفوران باشند. ادغام اجزای معدنی با ماتریس‌های پلیمری، باعث می‌شود خواص فاز معدنی با پلیمرها ترکیب شده و عملکردهای جدیدی ایجاد شود. از توده‌های ساختمانی میکرومتری معدنی، برای تقویت مقاومت مکانیکی، بهبود پایداری حرارتی و شیمیایی و بهبود عملکرد مواد پلیمری استفاده شده ‌است. با توسعه سریع فناوری نانو از پلیمرها همچنین می‌توانند به‌عنوان بستری برای تثبیت نانوساختارها استفاده شود. در نهایت چندسازه‌های حاصل، به‌طور هم‌زمان، ویژگی‌های نانوساختارها و بستر‌های پلیمری را خواهند داشت. روش‌هایی از جمله ترکیب فیزیکی، جذب الکترواستاتیکی، پیوند کووالانسی و اصلاح ابر مولکولی، روش‌های اصلی برای ترکیب پلی‌اکسومتالات در ماتریس‌های پلیمری آلی یا معدنی (به‌عنوان مثال سیلیس) هستند. چندسازه‌های پلی‌اکسومتالات/پلیمر دارای ویژگی‌های مختلف از جمله ویژگی‌های نوری، الکتریکی یا کاتالیزوری منحصربه‌فرد پلی‌اکسومتالات و قابلیت پردازش و پایداری مطلوب ماتریس‌های پلیمری هستند. چندسازه‌های پلی‌اکسومتالات/پلیمر می‌توانند در اپتیک، الکترونیک، زیست‌شناسی، پزشکی و کاتالیز کاربرد داشته باشند. جزييات مقاله