• صفحه اصلی
  • داربست های پلیمری حاوی نانولوله ها ی کربنی در مهندسی بافت استخوان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396092811312819754 بازدید : 5556 صفحه: 17 - 26

نوع مقاله: پژوهشی