• صفحه اصلی
  • تأثیر پیرشدگی بر ریزساختار و خواص فیزیکی - مکانیکی پلیمر اپوکسی و کامپوزیت های آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139609281212419756 بازدید : 3854 صفحه: 37 - 48

نوع مقاله: پژوهشی