• صفحه اصلی
  • اثر نانو ساختارهای کربنی بر خواص حرارتی و پایداری شکلی سامانه های تغییر فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960712168128364 بازدید : 2424 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی