• صفحه اصلی
  • فروسیال ها: ويژگي، نحوه ساخت و كاربرد آن ها در صنایع پلیمری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401032238068 بازدید : 1196 صفحه: 5 - 13

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط