• صفحه اصلی
  • مروری بر کاربرد نقاط کوانتومی کربن (CQDs) در فناوری های غشایی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401032438090 بازدید : 1054 صفحه: 41 - 51

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط