• صفحه اصلی
  • بررسی اثر الکترون دهنده های خارجی بر ریزساختار پل یپروپیلن سنتز شده به وسیله کاتالیزور زیگلر- ناتا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396092811251919753 بازدید : 3339 صفحه: 5 - 16

نوع مقاله: پژوهشی