آخرین شماره


شماره 3 سال 3
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - مروری بر پیوند زنی پلی‌اولفین‌ها با اکستروژن واکنشی ( DOI : 0)
( محمد شهبازی )
2 - بررسی اثر نانوذرات بر روی ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار رئولوژیکی اسفنج‌های پلیمری ( DOI : 0)
( حمیدرضا حیدری - عزیزه جوادی )
3 - کاربردهای نوین نشاسته در صنایع کاغذسازی و بسته¬بندی دوست¬دار محیط¬زیست ( DOI : 0)
( محمد هادی آریائی منفرد - الهام پیری )
4 - پليمرهاي سنتزی زيست تخريب پذير مورد استفاده براي مهندسي بافت ( DOI : 0)
( علی مرادیان - جعفر خادم زاده يگانه )
5 - مروری بر پیوندزنی پلی‌اولفین‌ها با اکستروژن واکنشی ( DOI : 0)
( )
6 - معرفی برخی از مهم‌ترین چالش‌های تشکیل فیلم لاتکسی پلیمری ( DOI : 0)
( )
7 - بررسی اثر نانوذرات بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار رئولوژیکی مذاب اسفنج‌های پلیمری ( DOI : 0)
( )
8 - کاربردهای نوین نشاسته در برخی محصولات صنعتی ( DOI : 0)
( )
9 - شبیه‌سازی مولکولی خواص فیزیکی پلی کاپرولاکتون ( DOI : 0)
( )
10 - پليمرهاي سنتزی زيست تخريب پذير مورد استفاده در مهندسي بافت ( DOI : 0)
( )
11 - آموزش پلیمر در آلمان ( DOI : 0)
( )
12 - شبیه‌سازی مولکولی خواص فیزیکی پلیمر پلی کاپرولاکتون ( DOI : 0)
( محمود رحمتی - هما عیسی وند - داریوش افضلی - سینا مدیری )