حمید میرزاده استاد
mirzadeh@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر