مهدی نکومنش حقیقی استاد
M.Nekoomanesh@ippi.ac.ir دکترا
پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران