اخبار نشریه

جلسه هیئت تحریریه

جلسه هیئت تحریریه نشریه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، در این جلسه اکثر اعضا حضور داشتند و نقطه نظرات خوبی در راستای پیشرفت نشریه و کیفیت مقالات ارائه شد.