اصول اخلاقی


ـ مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله علی الخصوص نویسنده مسئول مکاتبات است.

 
- مقالات ارسالی به این نشریه نباید قبلا در مجله دیگری اعم از خارجی و یا داخلی چاپ شده باشد (مگر در شکل خلاصه در سمینارها یا گردهمایی ها).
- طی مدت بررسی مقاله در این نشریه مقاله نباید به نشریه دیگری جهت بررسی چاپ ارسال شود.
 
3ـ حذف و یا اضافه کردن و یا تغییر ترتیب نویسندگان و همچنین تغییر نویسنده مسئول مکاتبات بعد از پذیرش نهائی مجاز نمی باشد.
 
4- نویسنده(گان) متعهد می شوند که آن بخش از مقاله که به منبعی ارجاع داده نشده، از نوشتار دیگری اخذ نشده و در صورت احراز هرگونه ادعایی مسولیت پاسخگویی بر عهده ایشان خواهد بود.
 
5- دفتر نشریه در قبول، رد، چاپ و اصلاح ویراستاری مقالات آزاد است.