شناسنامه


صاحب امتیاز: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

مدیر مسئول: مهرداد کوکبی

سردبیر: محمدرضا مقبلی

دبیراجرایی: سیده آرزو میرقاسمی

ویراستار: زهره دلجوی کجاباد

 

شاپا چاپی: 3345-2538

شاپا الکترونیکی: 3933-2588