شناسنامه


صاحب امتیاز: انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران

مدیر مسئول: مهرداد کوکبی

سردبیر: فاطمه گوهرپی

دبیراجرایی: سیده آرزو میرقاسمی

ویراستار: زهره دلجوی کجاباد

 

شاپا: 3345-2538