مقاله


کد مقاله : 13991223272619

عنوان مقاله : مروری بر روش های اندازه گیری سریع مقاومت در برابر رشد آهسته ترک پلی اتیلن سنگین

نشریه شماره : 20 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 189

فایل های مقاله : 1/39 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا یعقوبی z.yaqubi@aut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از بزرگ¬ترین مشکلات گریدهایمختلف پلی¬اتیلندر استفاده طولانی مدت آن در کاربردهای مختلف، مقاومت کم آن در برابر ترک¬خوردگی در اثر تنش¬های محیطی (ESCR) است. روش¬های مختلفی مانند آزمون نوار خمیدهبه¬منظور اندازه¬گیری ESCRپلی¬اتیلن¬ها ارائه شده است. اما این آزمون¬ها علاوه بر طولانی¬مدت بودن، از دقت و تکرارپذیری مطلوبی برخوردار نیستند. به همین منظور در سال¬های اخیر، دو آزمون سخت¬شونده با کرنش (SHT) ونسبت کشش طبیعی(NDR)برایاندازه گیری سریع ESCRمعرفی شده است. نتایج آزمون نوار خمیده با مدول سخت¬شونده با کرنش در آزمون SHT رابطه مستقیم و با NDR رابطه معکوس دارد.اثر ریزساختار پلی¬اتیلن مانند جرم مولکولی، میزان شاخه¬ها و نوع کومونومر بر میزان مقاومت به رشد ترک توسط آزمون¬های SHT و NDRمی¬تواند به¬خوبی ارزیابی شود. البته ارزیابی یکنواختی شبکه زنجیرهای رابط،توسط دو آزمون پنت و خزش شکاف کامل نسبت به آزمون SHT، آسان¬تر است. به¬دلیل نسبت کشش بیش از 8 در آزمون SHT، تنها ESCRگریدهای پلی¬اتیلن مقاوم در برابر رشد ترک می¬توانند اندازه¬گیری شوند.