مقاله


کد مقاله : 13980628192291

عنوان مقاله : مروری بر ویژگی‌های احتراقی- بالستیکی پیشرانه جامد مرکب پرانرژی بر پایه آمونیوم¬دی¬نیترآمید/پلیمر گلیسیدیل¬آزید

نشریه شماره : 14 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 373

فایل های مقاله : 2/6 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پیشرانه¬های جامد مرکب آمونیوم¬دی¬نیترآمید/پلیمر گلیسیدیل¬آزید در نقش پیشرانه سبز به¬لحاظ قابلیت ممانعت از آزادسازی کلر ناشی از احتراق، جایگزین مناسبی برای پیشرانه¬های آمونیوم-پرکلرات/پلی¬بوتادی¬ان با گروه هیدروکسیل انتهایی است. ارزیابی خواص و کارایی پیشرانه جامد مرکب بر پایه ADN/GAP همراه با تحلیل‌های عددی احتراق در موتور پیشرانه جامد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضمن معرفی مؤلفه¬های مؤثر در احتراق، اثر هریک از این مؤلفه-ها در عملکرد موتور گزارش شده است. در این گزارش؛ برخی مقایسه‌های تطبیقی به¬کمک ارائه شماری از نتایج آزمایش پیشرانه‌های بر پایه ADN و AP با تمرکز بر ویژگی‌های ترمودینامیکی، عملکردی و خواص بالستیکی نظیر ایمپالس ویژه (تکانه ویژه)، نرخ سوزش، حسّاسیت به اصطکاک و حسّاسیت به ضربه عرضه می‌شود. نتایج نشان می‌دهند بالا بودن ایمپالس ویژه پیشرانه‌های ADN/GAP ناشی از وزن مولکولی پایین و عدد مولی بالای گازهای احتراق است.