مقاله


کد مقاله : 13980628192288

عنوان مقاله : اممروری بر روش¬های صنعتی استخراج لیگنین از مایع سیاه پخت خمیر کاغذ و کاربردهای صنعتی آن

نشریه شماره : 14 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 381

فایل های مقاله : 562 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

لیگنین بعد از سلولز فراوان¬ترین پلیمر زیستی طبیعی است و یکی از منابع مهمترکیبات آروماتیک در روی زمین محسوب می¬شود. لیگنین درشت¬مولکول فنولی و دارای ساختار پیچیده¬ای است که بسته به نوع گیاه و فرایند جداسازی، ساختار مولکولی آن به¬طور قابل توجهی تغییر می¬کند. لیگنینعمدتاً در فرایندتولید خمیرکاغذ به¬عنوان محصول جانبی به¬دست می¬آید.در حال حاضر بخش عمده این ماده در کاربردهای با ارزش افزوده بالا استفاده نمی¬شود. وابستگی شدید صنعت به منابع فسیلی برای تولید سوخت و مواد شیمیایی مشکلاتی از جمله کاهش منابع فسیلی سوخت، افزایش انتشار گازهای گلخانه¬ای و افزایش آلودگی¬های زیست محیطیبه همراه داشته است که برای رفع این مشکلات تلاش¬های زیادی برای تبدیل زیست¬توده بهسوخت¬های زیستی و مواد شیمیایی شده است؛با اینکه فناوری¬های تبدیل کربوهیدرات¬ها به مواد با ارزش افزوده مانند خمیروکاغذ، مونومرهای قند و اتانول، توسعه زیادی یافته است.در این مقاله ابتدا به ساختار وویژگی-های لیگنینپرداخته شدهاست و سپسن حوه استخراج لیگنینرادرمقیاس صنعتی وآزمایشگاهی به-طورکامل توضیح داده است ودرانتهابه¬کاربردهای لیگنیندرصنایعمختلفاشارهکردهاست.