مقاله


کد مقاله : 1396092811312819754

عنوان مقاله : داربست های پلیمری حاوی نانولوله ها ی کربنی در مهندسی بافت استخوان

نشریه شماره : 7 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 599

فایل های مقاله : 1.21 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ، داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد عضو ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب یا بافت های از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ، است. سلول ها و داربست ها دو جزء اصلی در مهندسی بافت هستند. دارﺑﺴﺖ، بستر ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ سلول اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄ مناسبی را ﺑﺮاي رسیدن به سلول یا بافت مورد نظر فراهم می کند و موجب ﺗﺴﻬﻴﻞ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، رﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻠﻮل ها می شود. ساخت داربست مناسب یکی از اهداف همیشگی پژوهشگران مهندسی بافت است. ارائه بسترهای زیستی با خواص مطلوب می تواند نقش مهمی در ترمیم بافت استخوان داشته باشد. از آنجا که نانولوله های کربنی دارای خواص مکانیکی، الکتریکی و گرمایی بی نظیری هستند به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. در این مقاله، به ساختار نانولوله کربنی، روش های تولید داربست های تقویت شده و ساخته شده با نانولوله کربنی در مهندسی بافت استخوان، مزایا و معایب استفاده از آنها در داربست های مهندسی بافت استخوان به همراه مثال هایی از نتایج انتشار یافته در مقالات پرداخته شده است. این موارد شامل طراحی های جدید داربست های نانوساختار دو و سه بعدی، خصوصیات و پاسخ های سلولی آن ها و همچنین برخی از عوامل مؤثر در ارتقای برهم کنش های سلولی مانند چسبندگی، تکثیر و تمایز می شود.