مقاله


کد مقاله : 13960712161958371

عنوان مقاله : بهبود استحکام ضربه و چقرمگي پليمر زيست تخريب پذير پلي لاکتيک اسيد به روش آلياژسازي با ديگر پليمرها

نشریه شماره : 4 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 1163

فایل های مقاله : 3 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پليمرها به دليل قابليت هاي فراوان و قيمت ارزان به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرند. پليمرها در محصولات مختلف، از وسايل و ابزارهاي پيش پا افتاده و روزمره تا وسايل فوق پيشرفته و راهبردي، کاربرد دارند. امروزه زباله هاي پليمري يکي از بزر گترين معضلات زيست محيطي را در جهان امروز بوجود آورده اند که گريبان گير بشريت شده است. اکثر پليمرهاي معمول در بازار غيرقابل بازگشت به محيط هستند و تجزيه آن ها و برگشت به محيط چند هزار سال طول مي کشد. به منظور رفع اين مشکل، محققان علوم زيستي در پي توليد پليمرهاي زيست تخريب پذير از منابع تجديدشونده مانند گياهان هستند. پل يلاکتيک اسيد به عنوان يکي از شناخته شد هترين مواد زيس تتخري بپذير مطرح است که (PLA) از مواد مصرفي 100 % تجديدپذير توليد مي شود. متأسفانه اين پليمر، شکننده بوده، استحکام ضربه پاييني دارد. يکي از موثرترين روش ها براي غلبه بر اين مشکل، با ديگر پليمرها است. در اين پژوهش موثرتري و پرکاربردترين PLA آلياژ کردن استفاده شده PLA گرمانرم هايي که براي چقرمه سازي و افزايش استحکام ضربه معرفي و آليا ژهاي آن ها بررسي شده است. تأثير نانو ذرات بر خواص اين آلياژها نيز مورد بررسي قرار گرفته است.