فرامرز افشار طارمی استاد
afshar@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر