فرهنگ عباسی Prof
f.abbasi@sut.ac.ir PhD
دانشگاه صنعتی سهند تبریز