مقاله


کد مقاله : 13980401190289

عنوان مقاله : تعیین پارامترهای جریان‌یابی در سیالات دارای تنش تسلیم و لیزخوردگی در دیواره به کمک رئومتری جریان اسکوئیز

نشریه شماره : 13 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 316

فایل های مقاله : 946 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

استفاده از رئومترهای رایج به منظور بررسی خواص رئولوژیکی سیالات دارای تنش تسلیم و لیزخوردگی در دیواره، هنگامی که از رئومترهای رایج استفاده ‌شود، مشکلات قابل¬توجهی پیش¬رو خواهد بوددارد. در تجهیزاتی که عامل گشتاور مطرح است، همانند رئومترهای مخروط و صفحه یا صفحات موازی، معمولاً به¬دلیل لغزش یا شکست نمونه در مناطق لبه‌ها در نرخ برش‌های بالا،امکان تعیین خواص رئولوژیکی مقدور نمی‌باشدست. به¬علاوه به¬دلیل زمان آسایش بالا، تنش‌های باقی‌مانده همراه با بارگذاری نمونه می‌تواند به¬طرز مؤثری اندازه‌گیری‌های رئومترهای نوسانی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر چه معمولاً رسیدن به نرخ برش‌های بالاتر به کمک رئومترهای موئینه مهیاست، ولی لغزش بین فصل مشترک فلز-پلیمر و شکست نمونه می‌تواند نتایج این آزمون را زیر سؤال ببرد. از این رو نیاز گسترده‌ای برای توسعه‌یتکنیکی فني در ارتباط با تعیین کمی یا حتی کیفی خواص رئولوژیکی سیالات بسیار ویسکوز گرانرو دارای تنش تسلیم وجود دارد. پیشرفت¬ها نشان داده است استفاده از روش رئومتری جریان اسکوئیز می¬تواند نتایج بهتری نسبت به دیگر روش های رایج داشته باشد.