مقاله


کد مقاله : 13980401190288

عنوان مقاله : مروری کوتاه بر تأثیر نوع و غلظت كاتاليزورپخت و نسبت کاNCO/OH بر عمر کاربری كامپوزیت پرانرژی بر پایه پلی بوتادین خاتمه‌ یافته با هیدروکسیل

نشریه شماره : 13 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 326

فایل های مقاله : 763 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

عمر کاربریکامپوزیت¬ پرانرژی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سهولت فرايند تولید و کیفیت خواص نهایی محصول دارد. دو مولفه موثر در تعیین عمر کاربری، غلظت عامل پخت (نسبت NCO/OH) و مقدار كاتاليزور پخت است. در اینمقاله اثر مقادیر مختلف كاتاليزور پخت و مقادیر مختلف R (نسبت NCO/OH) بر عمرکاربریکامپوزیت¬ پرانرژیبر پایهHTPB از مراجع علمیموردمطالعه و بررسی قرار گرفته است.بررسی‌های انجام شده در این کار نشان داد با افزایش مقدار كاتاليزور پخت؛سرعت افزایشگرانرويکامپوزیت¬ پرانرژیبیش¬ترمی¬شود. همچنین با افزایش مقدار Rاز 8/0 تا۱ سرعت افزایشگرانروي زیاد می¬شود ومقدار عمر کاربریکاهش مییابد.نکته جالب آنکه با افزایش بیشترR، از 1 تا 1/1 سرعت افزایشگرانروي نسبت به1R=برخلاف انتظار کاهشوعمرکاربریافزایشمی¬یابد.کامپوزیت¬ پرانرژیبرپایه عامل پختIPDI دارای دو مرحله مجزای افزایشگرانرويوبا دو ثابت سرعت متفاوت است. این امر به حضور دو نوع گروه ایزوسیانات با واکنش‌پذیری متفاوت در ساختار مولکولی این عامل پخت نسبت داده می‌شود. در اینمطالعه اثر كاتاليزور¬های پختDBTDL،FeAA،TEBوTECHبر عمر کاربریکامپوزیت¬ پرانرژیبرپایهHTPB بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین از طریق معادلات کسینجرواوزاوا، مقدار انرژیفعال¬سازیدرسامانه¬های با انواع كاتاليزور پخت قابل ارزیابی و مقایسه است. براین اساس،در بینكاتاليزور¬هایپخت مورد بررسی،DBTDLدارایکم¬ترینمیزانانرژیفعال¬سازی است ودرنتیجه سرعت پخت پلی-یورتانرابهمیزانبیش¬تریافزایشمی¬دهد و عمرکاربریآنکم¬تراست. همچنینباتوجهبه مطالعات صورت گرفته، برای دستیابی به پخت مناسبسامانه-هایپلی‌یورتانوداشتنعمرکاربریمناسب،مقدارR برابر با 1پیشنهاد می‌شود.