مقاله


کد مقاله : 13971227178299

عنوان مقاله : آموزش پليمر در برزيل

کلمات کلیدی : آموزش پليمر، برزيل

نشریه شماره : 12 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 503

فایل های مقاله : 328 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

چنــد طــي پلیمــر آمــوزش بــا مرتبــط برزیلــی علمــی مراکــز  چشــمگیری افزایــش کیفیــت، و تعــداد نظــر از اخیــر، دهــه  کنونــی وضعیــت از جامعــی تصویــر گــزارش ایــن داشــته اند.  اهــداف بــا آن انطبــاق چگونگــی و  برزیــل  در  پلیمــر  آمــوزش   اهمیــت  و می گــذارد بحــث بــه را کشــور آن آموزشــی  مقطع هــای در پلیمــر آمــوزش منطقــه ای و  جغرافیایــي  ارائــه  آن کشــور  در را تکمیلــی تحصیــات و کارشناســی  در  پلیمــر  آمــوزش گســترش نحــوه بــه  همچنیــن  می دهــد.  مراکــز توســط مــواد مهندســی و شــیمی مهندســی برنامه هــای  بنگاه هــای اهمیــت و مي پــردازد برزیــل پژوهشــی آموزشــی  ســطح در پلیمــر پژوهــش و آمــوزش حمایــت در مالــی  پلیمــر انجمــن  و کلیــدي  مهــم نقــش و تکمیلــی تحصیــات مي کنــد