مقاله


کد مقاله : 13971227178298

عنوان مقاله : پلیمرهای حافظه شکلی خودترمیم شونده

نشریه شماره : 12 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 595

فایل های مقاله : 1/28 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پليمرهای حافظه شکلیدر اثر تحريک حرارتی،توانایی«به خاطرآوری» شکل دائمی خود را دارندو تحت برنامه ای معين می توانند در هر شکل موقتی تثبیت شوند.پلیمرهایخودترمیم شوندهتوانایی ترمیم آسیب و بازگرداندن عوامل یا کارایی از دست رفته یا تضعیف شده را به صورت درونی و بیرونیدارند. چالش اصلی در سامانه هایخودترمیم شونده حذف دخالت انسان در فرایند ترمیم برای برقراری تماس در قطعات آسیب دیده است. به همین دلیل امروزه از اثر حافظه شکلی در سامانه های خودترمیم شونده استفاده می شود. استفاده از این اثر، سبب بسته شدن ترک و ترمیم آن می شود و کاهش عوامل ترمیم و تسریع و بهبود ترمیم شوندگی را نتيجه می دهد.