مقاله


کد مقاله : 13971227178295

عنوان مقاله : اثر نانوذرات بر ساختار بلوری و خواص پیزوالکتریک پلی وینیلیدن فلورید

نشریه شماره : 12 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 577

فایل های مقاله : 1/03 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پلی وينيليدن فلورید از پليمرهای هوشمند پاسخگو به ميدان الکتريکی و با خواص مناسب پيزوالکتريک است که کاربرد وسيعی در ساخت محرک‌های پيزوالکتريک (Piezoelectric Actuators) دارد. کارايی محرک‌ها مستقيماً به نوع ساختار بلوری پلی وينيليدن فلورید وابسته است. استفاده از نانوذرات علاوه بر آثار تقويت کنندگی سامانه نانو کامپوزيتی، با تغييراتی که در ساختار بلوری پليمر ايجاد می‌کند بر کارايی پيزوالکتريک سامانه اثر می‌گذارد. مقاله حاضر به بررسی اين موضوع در کارهای پژوهشی انجام شده می‌پردازد.