مقاله


کد مقاله : 13971227178293

عنوان مقاله : کاربرد نانوفناوري در بسته بندي هاي نوين زیست پلیمری

نشریه شماره : 12 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 800

فایل های مقاله : 509 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

امروزه بسته بندي مواد غذايي بخش مهمي از صنعت جهاني غذا را به خود اختصاص داده است که اهميت آن در دنيا به دليل افزايش تقاضاي مصرف کنندگان براي دستيابي به غذاي ايمن، اهميت مدت ماندگاري مواد غذايي بسته بندي شده، کاهش هزينه ها، مسائل زيست محيطي و رفاه بيشتر مصرف کنندگان، روز به روز در حال افزايش است. دردهه هاي اخير، به علت افزايش کاربرد فناوري نانو، پيشرفت هاي جهاني درصنعت توليدي به وجود آمده است. فناوری نانو طراحان را قادر می سازد تا ساختار عناصر بسته بندی را در مقیاس مولکولی تغییر دهند و ویژگی های آن را بهبود بخشند. صنعت غذايي از بسته بندي هاي اوليه به بسته بندي هاي نوين و هوشمند تغيير يافتند تا جواب گوي روند جهاني، پيشرفت هاي فناوري و نيازهاي مشتري باشند. تحقيقات فعال درصنايع غذايي و ديگر زمينه هاي علمي براي توسعه بسته بندي هاي نوين شامل بسته بندي هوشمند و فعال موادغذايي، بسته بندي موثرتر و مناسب تر با مشکلات زيست محيطي کمتر، انجام شده است. مهم ترين مزيت استفاده از آن ها،کاهش هدررفت موادغذايي به دليل افزايش عمر مفيد آن هاست. در اين تحقيق برخي از ويژگي هاي بسته بندي های پلیمری نوين موادغذايي و جنبه هاي زيست محيطی آن ها مطرح شده است.