مقاله


کد مقاله : 13971005166440

عنوان مقاله : شبیه‌سازی مولکولی خواص فیزیکی پلی کاپرولاکتون

نشریه شماره : 11 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 683

فایل های مقاله : 923 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پلی¬کاپرولاکتونPCL))، پلیمری آب¬گریز و نیمه¬بلوری است که با افزایش وزن مولکولی، بلورینگی آن کاهش می‌یابد. ویژگی‌هایی نظیر حلالیت خوب PCL، نقطه¬ی‌ ذوب پایین (59-64 درجه سانتی‌گراد) و نیز زیست¬سازگاری بسیار عالی آن، سبب شده تا تحقیقات گسترده‌ای در مورد کاربرد بالقوه‌ی آن در زمینه‌ی پزشکی به وجود آید. درجه‌ی پلیمری شدن یکی از عوامل مؤثر بر خواص فیزیکی و عملکردی زنجیره‌های پلیمری است که مورد توجه پژوهشگران و صنعتگران است. بنابراین در این مطالعه به بررسی خواص فیزیکی و ترمودینامیکی پلی¬کاپرولاکتون(PCL) به¬ روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در دما و فشار محیط پرداخته و برای تفسیر نتایج حاصل، از آزمون¬هایی همچون MSD و RDF استفاده شده است. به¬علاوه اثر درجه¬ی پلیمری شدن از 5- 80 بر خواص فیزیکی نظیر چگالی، عامل حلالیت، ضریب خود نفوذی، حجم آزاد و غیره بررسی شد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه‌سازی با داده‌های آزمایشگاهی موجود نشان داد هم¬خوانی خوب و قابل¬قبولی با یکدیگر دارند. نتایج نشان می‌دهد که افزایش درجه¬ی پلیمری شدن موجب کاهش عامل حلالیت می‌شود و از درجه¬ی پلیمری شدن 20 به بعد تغییرات چندانی در عامل حلالیت PCL مشاهده نمی‌شود و مقدار FFV تغییر چندانی نمی¬کند و مقدار آن به 5/14 درصد نزدیک است. همچنین نتایج نشان می‌دهند که با افزایش درجه¬ی پلیمری شدن، تمایل زنجیره‌های پلیمری برای قرار گرفتن در کنار یکدیگر کاهش می‌یابد اما افزایش درجه¬ی پلیمری شدن به 80، افزایش تمایل زنجیره¬های پلیمری را به همراه خواهد داشت.