مقاله


کد مقاله : 13970703164567

عنوان مقاله : مروری بر خواص پلاستیک های ساخته شده از پروتئین منفرد نخود

نشریه شماره : 10 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 300

فایل های مقاله : 503 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پروتئین¬ها در نقش پلاستیک اهمیت زیادی به دلایل زیست محیطی پیدا کرده¬اند، در میان انواع پروتئین گیاهی، پروتئین نخود اخیراً مورد توجه واقع شده است. پروتئین نخود به دلیل قیمت پایین، فقدان اصلاحات ژنتیکی در گونه¬های تجاری و نیز حساسیت¬زایی نسبتاًکمآن مورد توجه است. در این مطالعه ضمن معرفی پروتئین نخود به بررسی خواص آمیزه¬های تولید شده از پروتئین منفرد(ایزوله) نخود پرداخته خواهد شد. مطالعات نشان داد که نوع نرم¬کننده و pHاثری برشفافیت فیلم¬ها نداشتند. در بررسی شفافیت زیست¬پلاستیک¬های به¬دست آمده از پروتئین نخود، افزایش زمان قالب¬گیری شفافیت را کاهش داد، درحالی که افزایش فشار قالب¬گیری منجر به افزایش شفافیت زیست¬پلاستیک شد. در بررسی خواص مکانیکی فیلم¬های پروتئین منفرد گرمادیده نخود، قوی¬تر، قابل کشش¬¬تر و چقرمه¬تر از فیلم¬های گرماندیده بودند. هم¬چنین فیلم¬های پروتئین منفرد نخود،استحکام کششی و مدول کشسان بیشتر و مقادیر کشامد پایین¬تر را در مقایسه با فیلم¬های عصاره نخود نشان دادند. افزایش در زمان و فشار قالب¬گیری، کرنش در شکست را افزایش داد، درحالی که مدول تغییر قابل¬توجهی نکرد. در تحلیل حرارتی، دمای انتقال شیشه¬ای پروتئین منفرد نخود،حدود oC100 مشاهد شد که با افزایش نسبت پروتئینمنفرد نخود /گلیسرول به عنوان نتیجه¬ای از اثر نرم-کننده به مقادیر پایین¬تر انتقال یافت.