مقاله


کد مقاله : 139607121556298361

عنوان مقاله : غشاهای پلیمری پیل های سوختی

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 371

فایل های مقاله : 1.06 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

الکترولیت موجود در پیل های سوختی الکترولیت پلیمری يا غشاهای تبادل در پيل های سوختي، رسانای بسيار خوب پروتون است. )PEMFC( کننده پروتون است. در حال Nafion الکترولیتی که بیشتر در این نوع پیل سوختی به کار م یرود حاضر، تحقیقات برای جایگزینی آن با سه روش مختلف دنبال شده است. این رو شها شامل اص الح غشاهای یونومر پیش فلوئورزنی شده؛ قابل استفاده نمودن غشاها/پلیمرهای هیدروکربنی آروماتیک وغشاهای کامپوزیتی بر پایه مواد معدنی جامد رسانای پروتون و زمینه پلیمر آلی است. گرایش فعلی غالب به غشاهای Nafion کامپوزیتی و هیبریدی معطوف است. پلیمری که به طور گسترده پس از است. در این مقاله )SPEEK( مورد مطالعه قرار گرفته پلی اتر- اتر کتون سولفوناته کارایی غشاهای پلیمری مذکور از نقطه نظر طول عمر، پایداری و دمای عملکرد بررسی می شود. همچنین در مورد پیشرفت های حاصل در مواد پیشرفته که در SPEEK وتعدادی از پروژه های تحقیقاتی با پلیمر )BAM) (Ballard( بالارد حال حاضر در آزمایشگاههای تحقیقاتی در حال انجام است، بحث میشود.