مقاله


کد مقاله : 139607121555198360

عنوان مقاله : نانواسفنج های سیکلودکسترین: حامل های مناسب دارو

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 429

فایل های مقاله : 1.11 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

نانواسفنج های سیکلودکسترینی ساختارهای سه بعدی و متخلخلی هستند که از پلیمر شدن تراکمی منومرهای سیکلودکسترین با عامل اتصال عرضی مناسب به دست می آیند. در این ترکیبات دو دسته حفره وجود دارد: )الف( حفرات منومرهای سیکلودکسترین و )ب( حفرات ناشی از تشکیل شبکه سه بعدی. نانواسفن جهای سیکلودکسترین با داشتن حفر ههای آ بگریز و شاخه های عامل دار، قابلیت درون پوشانی مولکو لهای آ بگریز و آ بدوست را دارند. از این ویژگی می توان برای حذف مواد آلاینده در آب استفاده کرد. جذا بترین کاربرد این دسته از نانواسفن جها که نشأت گرفته از ماهیت زیست سازگار آن ها است، کاربرد آن ها به عنوان حامل های دارویی است. گزارش های متعددی در زمینه بارگذاری انواع داروها در این سامانه های حامل منتشر شده است. درون پوشانی در این حامل ها به عوامل متعددی از جمله ماهیت عامل اتصال عرضی بستگی دارد. همچنین درون پوشانی دارو در این سامانه باعث ایجاد خواصی مطلوب مانند افزایش پایداری، رهایش مستمر، بهبود حلالیت و ... می شود.