مقاله


کد مقاله : 139607121553518359

عنوان مقاله : نانوکامپوزیت های هوشمند پلیمری حافظه شکلی

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 390

فایل های مقاله : 2.22 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

نانوکامپوزیت های هوشمند پلیمری حافظ هشکلی در درجه نخست، به منظور ارتقای خواص مکانیکی و افزایش نیروی بازیابی شکلی پلیمرهای حافظه شکلی مطرح شدند. در حال حاضر تلاش های گسترده ای با هدف جایگزینی آلیاژهای فلزی حافظه شکلی به خصوص درکاربردهای زیست پزشکی با این نانوکامپوزی تها در جریان است. دراین تحقیق ضمن معرفی نانوکامپوزیت های هوشمند پلیمری حافظه شکلی، با مرور تلا شهای تحقیقاتی صورت گرفته در این زمینه به بررسی روش های ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی کارایی آن ها پرداخته م یشود.