مقاله


کد مقاله : 139607121525508347

عنوان مقاله : استفاده از روش زمان پرواز برای بررسی میزان تحرک الکترون و حفره در سلول خورشیدی

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 458

فایل های مقاله : 686 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در این مقاله تحرک الکترون و حفره به عنوان عامل تأثیرگذار روی کارایی سلولهای خورشیدی مطالعه میشود. برای انتخاب لایههای مناسب در سلول خورشیدی باید به عوامل زیادی توجه کرد، یکی از این موارد میزان تحرک الکترون در لایه PTB انتقال دهنده الکترون و میزان تحرک حفره درلایه انتقال دهنده حفره است. 7 1و 2( دی تیوفن- 2و 6-دیل( : )پلی )) 4و 8 بیس() 2-اتیل- هگزیل( اکسی( بنزو) 3و 4 ) 6و 6 (( PC71BM 2-اتیل هگزیل(کربونیل( تیونو ) 3و 4(تیوفنیدیل(( و ((- -3 کلرو- 2 ( فنیل 71 کربن بوتیریک اسید متیل استر(از جمله موادی هستند که در سلولهای خورشیدی پلیمری بسیار استفاده میشوند، از این رو، این دو ماده برای بررسی انتخاب شدند.