مقاله


کد مقاله : 13981226236104

عنوان مقاله : عوامل موثر بر میرایی صوتی شبکه های پلیمری درهم تنیده ( IPN )

نشریه شماره : 16 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 101

فایل های مقاله : 1/3 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

امروزه با گسترش کارخانجات و وسایل نقليه، كنترل آلودگی صوتی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آلودگی صوتی سبب آسیب رساندن به انسان و آرامش او می شود. یکی از بهترین روش ها برای کنترل صدا، استفاده از پلیمرها است. در سال های اخیر استفاده از سامانه های پلیمری به ویژه شبکه های پلیمری درهم تنیده (Interpenetrating Polymer Network (IPN)) در ساخت مواد جاذب صدا مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر قدرت میرایی صوتی IPN از جمله اجزای تشکیل دهنده IPN، نسبت اجزای تشکیل دهنده IPN، قطبیت، نوع و مقدار آغازگر، محیط سنتز، بافر، نوع و مقدار عامل شبکه ای کننده، ترتیب خوراک دهی، نوع IPN، عامل انتقال به زنجیر و غیره است.