مقاله


کد مقاله : 13970404151928112943

عنوان مقاله : بررسی تأثیر ریزجاندارها بر رفتار رئولوژیکی سیال پلیمری

نشریه شماره : 9 فصل بهار 1397

مشاهده شده : 291

فایل های مقاله : 719 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

بدون اغراق، امروزه استفاده ازریزجاندارها (Microorganisms)، انقلاب عظیمی در همه ابعاد زندگی انسان به وجود آورده است. هیدرودینامیک محلول¬های تعلیقی ((Suspensions فعال، با توجه به اهمیت زیاد آن، در صدر مطالعات بنیادی است. ریزجاندار‌های زنده در اعداد رینولدز پایین، در سیالات حرکت می‌کنند. در این گزارش، گرانروی محلول تعلیقی حاوی باکتری‌های شناگر، مورد بررسی قرار گرفته است. دیده ‌شده که برهم‌کنش‌های هیدرودینامیکی دوربرد، در سیال گرانرو، منجر به کاهش چشمگیر گرانروی مؤثر می‌شود. گرانروی، وابسته به حرکات جمعی و برهم‌کنش‌های بین شناگران است. این حرکت¬ها شدیداً تحت تأثیر حضور یا غیاب اکسیژن یا هرگونه ماده شیمیایی دیگر است.