مقاله


کد مقاله : 1396122914256101399

عنوان مقاله : پديده پيرشدگي در کامپوزيت هاي پلي یورتاني حاوي مواد پرانرژي

نشریه شماره : 8 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 363

فایل های مقاله : 888 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

پلي¬یورتان¬ها گروه خاصي از مواد پليمري و متفاوت از ساير پلاستيک¬ها هستند. پلي¬یورتان پرانرژي حاصل واکنش بين دي¬اُل¬هاي پرانرژي با شاخه¬ کوتاه و ايزوسيانات¬هاي پرانرژي بوده، محصولات آن¬ها بيشتر جامدات سفت هستند. کامپوزيت¬هاي پلي¬یورتاني حاوي مواد پرانرژي، دسته¬اي از کامپوزيت¬ها هستند که در آن¬ها ذرات جامد انرژي¬زا به¬عنوان فاز پراکنده درون سامانه محمل بر پايه¬ پلي¬یورتان، کامپوزيت را تشکيل مي¬دهد. در طول مدت نگه¬داري و ذخيره¬سازي کامپوزيت پرانرژي، شرايط محيطي بر خواص مکانيکي و عملکردي آن¬ها تأثير منفي مي¬گذارند و باعث افزايش حساسيت و کاهش ايمني آن¬ها شده، اصطلاحاً باعث پيرشدگي اين مواد مي¬شوند. براي بررسي پديده پيرشدگي در کامپوزيت پلي¬یورتاني حاوي مواد پرانرژي، تغييرات خواص مکانيکي، شيميايي یا حرارتي آن¬ها در طول زمان مورد مطالعه قرار مي¬گيرد. در اين مقاله انواع فرایندهايی که موجب پيرشدگي درکامپوزيت¬هاي پرانرژي می¬شوند و عوامل مؤثر بر اين پديده مانند دماي نگه¬داري، ميزان رطوبت محيط، مهاجرت نرم¬کننده، دسترسي به اکسيژن محيط، گاز داخل کامپوزيت (حباب)، پيوندهاي غيراشباع، فرم ايزومري پيش¬پليمر و نقاط ضعف در ساختار کامپوزيت بررسي شده¬اند که با کاهش آن¬ها مي¬توان ميزان و سرعت پيرشدگي را کم¬تر کرد. در پايان به¬طور مختصر به روش¬هاي تعيين ميزان پيرشدگي و آزمون¬هاي مکانيکي، شيميايي و تجزیه و تحلیل حرارتي مورد استفاده اشاره شده است.