مقاله


کد مقاله : 1396092811251919753

عنوان مقاله : بررسی اثر الکترون دهنده های خارجی بر ریزساختار پل یپروپیلن سنتز شده به وسیله کاتالیزور زیگلر- ناتا

نشریه شماره : 7 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 514

فایل های مقاله : 927 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

وجود الکترون دهنده های خارجی در ریزساختار و به تبع آن در خواص نهایی پلی پروپیلن اثرگذار است. نحوه قرارگیری شاخه های جانبی پلی پروپیلن در کنار یکدیگر تعیین کننده میزان نظم فضایی و در نتیجه قدرت بلورینه شدن پلی پروپیلن است. كاتاليزورهای زیگلر-ناتا دارای مراکز فعال متنوعی هستند و از لحاظ نظم فضایی دو نوع زنجیر بی نظم و تک نظم تولید می کنند. افزودن الکترون دهنده خارجی، برخی از مراکز بی نظم را مسموم یا به مرکز تک نظم تبدیل می کند. برای بررسی دقیق تر چگونگی تأثیر الکترون دهنده خارجی بر میزان تک نظم بودن پلی پروپیلن، ناگزیر از جزء به جزء کردن پلیمر هستیم. در این مقاله ابتدا نحوه تأثیرگذاری الکترون دهنده های خارجی بر فعالیت مراکز فعال كاتاليزورهای زیگلر- ناتا مورد بررسی قرار مي گيرد. در ادامه به شناسایی ریزساختار پلی پروپیلن سنتز پرداخته SSA و همچنين CEF،TREF شده به کمک روش های تفکیک اجزاي مي شود و تأثیری که الکترون دهنده های مختلف بر این ریز ساختار می گذارند مورد بررسی قرار مي گيرد.