مقاله


کد مقاله : 139607121622428373

عنوان مقاله : کاربرد هیدروژل های بر پایه پلی آکریل آمید در ازدیاد برداشت نفت

نشریه شماره : 4 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 529

فایل های مقاله : 1.21 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

تنها 10 درصد از مخازن نفتي ايران داراي ساختار شني هستند و باقی مخازن کشور ساختاري كربناته دارند. بنابراین بخش نسبتاً زیادی از نفت موجود در اين مخازن سنگين بوده، با روش های معمولی قابل استحصال نيست. به منظور انتقال مواد هیدروکربوری از ماتریس به شکاف مخازن و بالا بردن بهره وری مخازن نیاز به استفاده از روش های ازدیاد برداشت نفت است. این روش ها عبارتند از رو شهای حرارتی، شیمیایی، میکروبی و تزریق امتزاجی/ غیرامتزاجی گاز. روش های شیمیایی شامل تزریق موادی از جمله پلیمرها، مواد فعال سطحی و حلال ها و ترکیبات مختلف شیمیایی درون چاه به منظور کاهش کشش سطحی دو فاز و بهبود تحرک نفت خام در مخازن است. پلیمرهای مورد استفاده به منظور ازدیاد برداشت نفت عموماً برپایه آکریل آمید هستند که پليمری مصنوعي محلول در آب است و به دلیل قيمت مناسب، حلاليت در آب تحت شرايط گوناگون و قابليت تهيه آن به صورت غير يوني، آنيوني و كاتيوني و همچنین قابليت دست يابي به وزن هاي مولكولي بالا و متفاوت در ازدیاد برداشت نفت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تشکیل هیدروژل های برپایه آکریل آمید و عوامل موثر بر کارایی این هیدروژل ها مورد بررسی قرار می گیرد.