مقاله


کد مقاله : 139607121611198367

عنوان مقاله : پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان شناساگر مواد منفجره

نشریه شماره : 3 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 372

فایل های مقاله : 1.34 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

قالب گیری مولکولی تکنیکی است که به ‌موجب آن می¬توان در پلیمرهای مصنوعی سایت¬های شناسایی گزینشی ایجاد کرد. پلیمرهای قالب مولکولی به علت توانایی در تشخیص مولکولی دقیق، کاربرد در زمینههای مختلف علوم از جمله جداسازی فاز جامد، کروماتوگرافی و حسگرهای شیمیایی مورد توجه قرارگرفته است. حسگر شیمیایی ابزاری برای تبدیل اطلاعات شیمیایی، اعم از غلظت یک جزء نمونه خاص یا کل اجزاء موجود، به سیگنال مفید تحلیلی است. در این پژوهش به کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان حسگر شیمیایی که ماده شیمیایی مورد نظر مواد منفجره است، پرداخته شده است. این حسگرها می توانند بر پایه میکروبالانس کریستال کوارتز، رامان یا نانو ساختارها جهت تبدیل اطلاعات شیمیایی به سیگنال، باشد. مطالعات انجام شده روی 35 مقاله در این تحقیق نشان داد بیشترین مونومر عاملی مورد استفاده در پلیمرهای قالب مولکولی متاکریلیک (MAA) اسید بوده است که با استفاده از عامل شبکه‌ای کننده اتیلن گلیکول دی متاکریلات (EGDMA) جهت شناسایی ترکیبات نیتروآرماتیکی نظیر تری‌نیتروتولوئن (TNT) بکار رفته است.