مقاله


کد مقاله : 13960712155318358

عنوان مقاله : کاربرد فناوری ارگانو سیلان در پوش شها

نشریه شماره : 2 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 458

فایل های مقاله : 1.14 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

با توجه به تقاضای فراوان و مستمر برای توسعه کارایی پوش شها، متولیان تهیه فرمول بندی پوششها، مسئول حفظ مقررات زیست محیطی این گونه مواد هستند. سنگین از جمله کروم و سایر مواد مضر )VOCs( ضرورت کاهش ترکیبات آلی فرار در پوشش ها، فرص تها و موقعی تهایی را برای عرضه کنندگان فناوری و ملزومات کارآمد، مطابق استانداردهای مربوط، مهیا کرده است. تحقیق حاضر توانایی فناوری ارگانوسیلان ها را در بهبود کارایی سامانه های پوشش شرح داده است. مولکولهای ارگانوسیلانی قادر هستند تا پیوندی بین ترکیبات آلی و مواد معدنی به وجود آورند. با توجه به ای ن که پیوندهای حاوی گرو ههای سیلوکسانی، پایدار و منعطف هستند بنابراین کاربرد آن در سامانه های پوشش ضروری است. این مقاله به بررسی مبانی شیمی ارگانوسیلا نها و کاربردهای پوششی مختلف آن ها در پرایمرها پرداخته است. از آنجا که ارگانوسیلان ها با محیط زیست سازگار هستند، می توانند جایگزینی برای ترکیبات حفظ خوردگی فلزات پایه کروم باشند. مولکو لهای ارگانوسیلانی این توانایی را دارند که در کنترل و تغییر خواص بین وجهی از جمله طراحی بین فازی، خواص چسبندگی و ویسکوالاستیک و همچنین خواصی مانند خراش، سایش، مقاومت خوردگی و نهایتاً در کارایی پوشش کامپوزیتی تأثیرگذار باشند.