مقاله


کد مقاله : 139607121537268352

عنوان مقاله : مروری بر سازوکارهای آسودگی از تنش برای پليمر های خطی براساس مدل لوله

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 412

فایل های مقاله : 853 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

ویسکوالاستیسیته خطی، در بررسی رفتار رئولوژیکی پلیمرها جنبهای ضروری است. از این حیث که خصوصیات ساختاری پلیمر )وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی و ...( را به خصوصیات رئولوژیکی پلیمر )توزیع زمان های آسودگی، مدول اتلافی، مدول ذخیره و ...( مرتبط میکند. در واقع مشخصشدن این خصوصیات کمک به سزایی در دستیابی به خواص مطلوب در صنعت پلیمر دارد. برای پیش بینی ویسکوالاستیسیته خطی از مدلهای لوله استفاده میشود و مطالعه نحوهی آسودگی از تنش زنجیرهای گره خورده پلیمری ضروری است. در این مقاله سازوکارهای آسودگی از تنش و برخی از مدلهای مولکولی بر پایه مدل لوله، برای پلیمرهای خطی مرور میشود. *