مقاله


کد مقاله : 139607121530368349

عنوان مقاله : پلیمرهای مورد استفاده درکاشتنیهای جراحی

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 372

فایل های مقاله : 789 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

کاش تنی نوعی ابزار پزشکی است که برای جایگزینی یک عضو زیستی، حمایت از . یک س اختار زیستی آسیب دیده یا تقویت ساختار در بخشی از بدن قرار داده میشود در دهه های اخیر، از پلیمرها به عنوان زیست مواد در جراحی استخوان و مفاصل استفاده شده است. زیست مواد مورد استفاده در جراحی های ارتوپدی بسته به عملکرد و نتایج مورد انتظار در بدن، باید با توجه به چندین عامل در نظر گرفته شود؛ خواص مکانیکی یک کاشتنی، بارزترین عامل مورد بررسی است که آن را برای عملکرد مناسب در بافت هدف، میسنجد و مواد متعددی با این هدف توسعه مییابند، زیست مواد مورد استفاده برای این منظور همچنین باید زیست سازگار باشد. با وجود گزارش عوارض برخی ازمواد پلیمری، کاربرد این مواد زیست سازگار در جایگزینی کامل مفاصل، بازسازی بافت نرم، برای اتصال و جوش خوردن مفاصل، همچنین به عنوان ابزاره ای تثبیت کننده شکستگی، با موفقیت فراوانی همراه بوده است. این مقاله به بررسی انواع پلیمرهای مورد استفاده درکاشتنی های ارتوپدی . موجود، با نگرشی به کاربردهای بالینی آنها می پ ردازد