مقاله


کد مقاله : 139607121528128348

عنوان مقاله : کاربرد پليمرها به عنوان الکتروليت جامد در پيلها و غشاهاي گذرده يون

نشریه شماره : 1 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 402

فایل های مقاله : 1.83 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

الکتروليتهاي درون پيلها، به الکتروليتهاي مايع، الکتروليتهاي جامد معدني و الکتروليتهاي پليمري جامد تقسيم ميشوند. در ما عات، همه ونها متحرک ی ی هستند و در رسانا ی سه م هستند. در الکترول تهای جامد، اغلب فقط کی از ی ی ی ی ونها متحرک است.انواع متفاوتی از الکترول تهای جامد وجود دارند که عبارتند ی ی از رساناهای ون اکس د شده، رساناهای ون فلوئور د، رساناهای ون نقره و ی ی ی ی ی مس، رساناهای ون سد م و پتاس م، رساناهای ون ل ت م، رساناهای پروتونی و ی ی ی ی ی ی ی ی ی Li/ PEO- Li salt/ IC الکترول تهای جامد پل مری. اکثر باتریهای پل مری از نوع هستند. مکان سم انتقال بار پليمرها با بلورهای معدنی متفاوت است و در واقع شب ه ی ی انتقال ون در مح ط ما ع است. اين الکتروليتها در پيلهاي سوختي به عنوان ی ی ی و در Li غشاي رساناي پرتون، در باتريهاي ليتيمي به عنوان غشاي تبادل يون حسگرهاي حساس به رطوبت به عنوان غشا کاربرد دارند.به طور کلي اين پليمرها را ميتوان به دو دسته يپلي الکتروليتها و الکتروليتهاي پليمري تقسيم کرد. در الکتروليتهاي پليمري برخ اف پلي الکتروليتها، زنجير آنها حامل يون نيست ل ولي يونهاي حاصل از نمکها در اطرافشان قرار ميگيرند و شامل الکتروليت پليمري خشک، الکتروليت پليمري ژلي و الکتروليت پليمري کامپوزيتي هستند. تحرک يوني در الکتروليتها با تحرک زنجير پليمري توأم است، لذا رسانايي و مربوط ميشود. پليالکتروليتها برحسب Tg انتقال يون به فاز آمورف پليمر و ساختار و صورتبندي کاربردهايي درپايدارکنندههاي کلوئيدي، پوششهاي زيست و فناوری زيست حسگرها پيدا کردهاند. )pH سازگار، غشاها )دستگاههای کنترل پليالکتروليتها در پزشکي)مث اً در سامانههاي تحويل دارو(، به عنوان امولسيون ل کننده در تصفيهي آب، صنعت نفت، در صنايع رنگ و غذا و لوازم آرايشي و بهداشتي و همچنين در وسايل الکتروشيميايي جامد مث اً به عنوان غشا در باتريهاي ليتيمي، ل پيلهاي سوختي، خازنها، وسايل الکتريکي نشر نوري و همچنين در سلهاي خورشيدي حساس شده رنگي،کاربردهايي دارند. گسترهي عظيمي از کاربردهاي باتريهاي ليتيمي از وسايل الکتريکي سبک قابل حمل گرفته تا الکتروموبايلها مورد توجه است. مزيت مهم اين پيلهاي ليتيمي پليمري اين است که ميتوان باتريها را به هر صورتي شکل دهي کرد. اين امر ميتواند براي توليدکنندگان موبايل، که دائما در حال کار روي تلفنهاي کوچکتر، نازکتر و سبکتر هستند، مهم باشد. در اين مبحث در مورد انواع الکتروليت ها و پلي الکتروليت هاي پليمري، ساختار، کاربرد، سنتز و روشهاي بررسي خواص آنها اط اعات مفيدي ارائه شده است.