مقاله


کد مقاله : 139607121344488340

عنوان مقاله : بررسي انواع رزين پلي بوتادي ان با انتهاي پرانرژي نیترا تدار شده (HTPB) هيدروکسيل و خواص پيشرانه جامد مرکب بر پايه آن

نشریه شماره : 6 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 656

فایل های مقاله : 1.2 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

علي رغم برخورداري از خواص (HTPB) پلي بوتا دي ان با انتهاي هيدروکسيل فيزيکي و مکانيکي مناسب، رزينی خنثي به شمار مي رود که به دليل پايين بودن انرژي کل خروجي ترکيب، منجر به کاهش کارايي سامانه موشکي مي شود. هدف ما در اين پژوهش يافتن فرمول بندی است که بتواند انرژي کل خروجي ترکيب را بالا ببرد بدون آن که منجر به کاهش کارايي آن بشود. موثرترين روش، به کار بردن پیونددهنده هاي پرانرژي است که در ساخت مواد منفجره کارامد و پيشرانه هاي موشکي پيشرفته کاربرد دارد. يک روش محتمل، افزودن گروه هاي عاملي پرانرژي است که منجر به افزايش آنتالپي تشکيل فرمول بندی و بهبود موازنه HTPB به HTPB کل اکسيژن مي شود. در اين پژوهش ابتدا روش سنتز و خواص انواع رزين پرانرژي نیترات دار شده بيان مي شود و سپس خواص پيشرانه بر پايه آن مورد نیترات دار شده مي تواند در HTPB بررسي قرار م يگيرد. نتايج نشان مي دهد که مسير انبوه سازي مقياس توليد و ارزيابي با همکاري صنعت قرار بگيرد، چراکه اين ماده از طريق مواد اوليه کم هزينه به راحتي در مقياس بزرگ قابل توليد است و خواص مطلوبي را براي استفاده به عنوان پیونددهنده در فرمو لبندی هاي پيشرانه با عملکرد بالا و آسيب پذيري پايين نشان مي دهد.