اعضای هیئت تحریریه

دکتر شروین احمدی Sh.Ahmadi@ippi.ac.ir

استادیار پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران

مجید غیاث M.Ghiass@ippi.ac.ir

استادیار پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران

دکتر فرامرز افشار طارمی afshar@aut.ac.ir

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد حسین نوید فامیلی Nfamili@modares.ac.ir

استاد دانشگاه تربیت مدرس

محمد حقیقت کیش mhkish@aut.ac.ir

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهرداد کوکبی Mehrir@modares.ac.ir

استاد دانشگاه تربیت مدرس

رامین خسروخاور  ramin@khosrokhavar.com

رئیس انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

نادره گلشن ابراهیمی ebrahimn@modares.ac.ir

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اعظم رحیمی a.rahimi@ippi.ac.ir

استاد پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران

فاطمه گوهرپی Goharpey@aut.ac.ir

دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی رزاقی کاشانی mehdi.razzaghi@modares.ac.ir

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا مقبلی mr_moghbeli@iust.ac.ir

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

فاطمه رفیع منزلت frafiemanzelat@sci.ui.ac.ir

استادیار دانشگاه اصفهان

حمید میرزاده mirzadeh@aut.ac.ir

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

احمد رمضانی Ramazani@sharif.edu

استاد دانشگاه صنعتی شریف

مهدی نکومنش M.Nekoomanesh@ippi.ac.ir

استاد پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران

اکبر شجاعی Akbar.shojaei@sharif.edu

استاد دانشگاه صنعتی دانشگاه شریف

ابراهیم واشقانی فراهانی evf@modares.ac.ir

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرهنگ عباسی f.abbasi@sut.ac.ir

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز