فرآیند پذیرش مقاله

فرایند پذیرش مقالات:

     –         ارسال مقاله به آدرس irdpt.ips@gmail.com

   –          بررسی اولیه مقاله توسط کارشناسان مجله

   –         انتخاب داوران و ارسال مقاله برای داوری توسط سردبیر و هیئت تحریریه

   –         بررسی مقاله توسط داوران

   –         بررسی نظرهای داوران و پیشنهاد اصلاح مقاله به مؤلف با توجه به نظر داوران

   –         اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

   –         داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله

   –         اختصاص تعدادی از مقالات به یک شماره و مشخص‌شدن شماره صفحات

   –         انتشار نسخه چاپی مجله براساس برنامه زمان‌بندی