درباره نشریه

نشریه علمی- ترویجی پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران از ابتدای سال 1395 بطور فصلنامه منتشر شده است، تا پژوهشگران، اساتید و صنعتگران دستاوردهای خود را از این طریق با دیگر متخصصان به انتشار گذاشته و سهمی ارزنده در راستای ترویج علم پلیمر داشته باشند.